Naslovnica >O nama >Osnovni podaci >Vijesti >Arhiva (Natječaji/Stipendije)  
Arhiva (Natječaji/Stipendije)
 Natječaj za izbor nastavnika u Katedrama i ustrojstvenim jedinicama Medicinskog fakulteta (travanj)
 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET raspisuje N A T J E Č A J za izbor:

U KATEDRI ZA RADIOLOGIJU
–       dva suradnika u naslovnom suradničkom zvanju poslijedoktoranda u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Radiologija u nastavnoj bazi Klinički bolnički centar „Sestre milosrdnice“

U KATEDRI ZA UROLOGIJU
–       jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju naslovnog docenta u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Urologija u nastavnoj bazi Klinički bolnički centar „Sestre milosrdnice“

a) u  Klinici za urologiju, Klinički bolnički centar Zagreb
–       jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu redovitog profesora u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Urologija
–       jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Urologija

U KATEDRI ZA GINEKOLOGIJU I OPSTETRICIJU
a) u Klinici za ženske bolesti i porode, Klinički bolnički centar Zagreb
–       jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu poslijedoktoranda u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Ginekologija i opstetricija

U KATEDRI ZA INTERNU MEDICINU
–       dva nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju naslovnog docenta u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Interna medicina u nastavnoj bazi Klinike za plućne bolesti Jordanovac, Klinički bolnički centar Zagreb

–       jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju naslovnog redovitog profesora u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Interna medicina u nastavnoj bazi Klinike za unutarnje bolesti, KB Dubrava

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane  zakonom koji uređuje znanstvenu djelatnost i visoko obrazovanje i Odlukom o uvjetima i postupku izbora u znanstveno nastavna, znanstvena, nastavna i suradnička zvanja  na  Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.

Prijave se u dva primjerka podnose na propisanom obrascu koji je objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta (www.mef.hr) ili se može preuzeti u Urudžbenom zapisniku Medicinskog fakulteta, Zagreb, Šalata 3.

Rok natječaja je trideset dana od objave natječaja u «Narodnim novinama».

Natječaj je objavljen 06. 04. 2016. godine, Narodne novine br.: 30.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja (sa svim prilozima navedenim u obrascu)  dostavljaju se  na adresu:
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
(Urudžbeni zapisnik)
Zagreb, Šalata 3


 
2016-04-11 Na vrh
 Natječaj za izbor nastavnika u Katedrama i ustrojstvenim jedinicama Medicinskog fakulteta (ožujak)
 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET raspisuje N A T J E Č A J za izbor:

U KATEDRI ZA OPĆU KLINIČKU ONKOLOGIJU

 1. a) u Klinici za onkologiju, Klinički bolnički centar Zagreb
 • jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu redovitog profesora u trajnom zvanju u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Onkologija

 

U KATEDRI ZA KIRURGIJU

 1. a) u Klinici za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju, KB Dubrava
 • jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu redovitog profesora u trajnom zvanju u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Kirurgija

 

U KATEDRI ZA MEDICINSKU STATISTIKU, EPIDEMIOLOGIJU I MEDICINSKU INFORMATIKU

 • jednog suradnika u naslovnom suradničkom zvanju poslijedoktorand u području Biomedicine i zdravstva, polje Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, grana Epidemiologija u nastavnoj bazi Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo
 • jednog suradnika u naslovnom suradničkom zvanju poslijedoktorand u području Biomedicine i zdravstva, polje Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, grana Epidemiologija u nastavnoj bazi Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“

 

U KATEDRI ZA PEDIJATRIJU

 • jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju naslovnog redovitog profesora u trajnom zvanju u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Pedijatrijau nastavnoj bazi Klinike za dječje bolesti Zagreb

 

U KATEDRI ZA RADIOLOGIJU

 • jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju naslovnog docenta u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Radiologija u nastavnoj bazi Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju, KB Dubrava
 • jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju naslovnog docenta u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Radiologija u nastavnoj bazi Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju, Klinički bolnički centar Zagreb

 

U KATEDRI ZA GINEKOLOGIJU I OPSTETRICIJU

 • jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju naslovnog docenta u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Ginekologija i opstetricija u nastavnoj bazi Klinike zaginekologiju i porodništvo, KB „Sveti Duh“

 

U KATEDRI ZA MIKROBIOLOGIJU I PARAZITOLOGIJU

 • dva nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju naslovnog docenta u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Medicinska mikrobiologija u nastavnoj bazi Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

 

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane zakonom koji uređuje znanstvenu djelatnost i visoko obrazovanje i Odluku o uvjetima i postupku izbora u znanstveno nastavna, znanstvena, nastavna i suradnička zvanja  na  Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.

Prijave se u dva primjerka podnose na propisanom obrascu koji je objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta (www.mef.hr) ili se može preuzeti u Urudžbenom zapisniku Medicinskog fakulteta, Zagreb, Šalata 3.

Rok natječaja je trideset dana od objave natječaja u «Narodnim novinama».

Natječaj je objavljen 02. 03. 2016. godine, Narodne novine br.: 19.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja (sa svim prilozima navedenim u obrascu) dostavljaju se na adresu:

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
(Urudžbeni zapisnik)
Zagreb, Šalata 3


 
2016-03-04 Na vrh
 Natječaj za izbor nastavnika u Katedrama i ustrojstvenim jedinicama Medicinskog fakulteta (veljača)
 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
raspisuje N A T J E Č A J za izbor:

U KATEDRI ZA FARMAKOLOGIJU

 1. a) u Zavodu za farmakologiju na Šalati
 • jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu redovitog profesora u području Biomedicine i zdravstva, polje Temeljne medicinske znanosti, grana Farmakologija

ZA VIJEĆE PREDMETA „TEMELJI NEUROZNANOSTI“

 1. u Zavodu za neuroznanost, Hrvatski institut za istraživanje mozga na Šalati
 • jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu izvanrednog profesora u području Biomedicine i zdravstva, polje Temeljne medicinske znanosti, grana Neuroznanost

U KATEDRI ZA INTERNU MEDICINU

 1. a) u Klinici za unutarnje bolesti, Klinički bolnički centar Zagreb
 • jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Interna medicina

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane zakonom koji uređuje znanstvenu djelatnost i visoko obrazovanje i Odlukom o uvjetima i postupku izbora u znanstveno nastavna, znanstvena, nastavna i suradnička zvanja na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.

Prijave se u dva primjerka podnose na propisanom obrascu koji je objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta (www.mef.unizg.hr) ili se može preuzeti u Urudžbenom zapisniku Medicinskog fakulteta, Zagreb, Šalata 3.

Rok natječaja je trideset dana od objave natječaja u «Narodnim novinama».

Natječaj je objavljen 12. 02. 2016. godine, Narodne novine br.: 14.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja (sa svim prilozima navedenim u obrascu) dostavljaju se na adresu:

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
(Urudžbeni zapisnik)
Zagreb, Šalata 3


 
2016-02-15 Na vrh
 Natječaj za izbor nastavnika na Katedrama i ustrojstvenim jedinicama Medicinskog fakulteta (siječanj)
 
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
raspisuje
 
N A T J E Č A J
za izbor:
 
1.    U KATEDRI ZA INFEKTOLOGIJU
 
-       jednog suradnika u naslovnom suradničkom zvanju poslijedoktorand u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Infektologija
 
2.    U KATEDRI ZA MEDICINSKU BIOLOGIJU
 
a)    u Zavodu za biologiju na Šalati
 
-       jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta u području Biomedicine i zdravstva, polje Temeljne medicinske znanosti  
 
3.    U KATEDRI ZA SOCIJALNU MEDICINU I ORGANIZACIJU  ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
 
-       jednog nastavnika  u znanstveno nastavnom zvanju naslovnog docenta u području Biomedicine i zdravstva, polje Temeljne medicinske znanosti, grana Povijest medicine i biomedicinskih znanosti
 
a)  u Školi narodnog zdravlja „A. Štampar“
 
-       jednog nastavnika  u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu redovitog profesora u području Biomedicine i zdravstva, polje Javnom zdravstvo i zdravstvena zaštita, grana Socijalna medicina
 
 
Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane  zakonom koji uređuje znanstvenu djelatnost i visoko obrazovanje i Odlukom o uvjetima i postupku izbora u znanstveno nastavna, znanstvena, nastavna i suradnička zvanja  na  Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
 
Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.
 
Prijave se u dva primjerka podnose na propisanom obrascu koji je objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta (www.mef.unizg.hr) ili se može preuzeti u Urudžbenom zapisniku Medicinskog fakultetaZagreb, Šalata 3.
 
Rok natječaja je trideset dana od objave natječaja u «Narodnim novinama».
 
Natječaj je objavljen 15. 01. 2016. godine, Narodne novine br.: 5.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja (sa svim prilozima navedenim u obrascu)  dostavljaju se  na adresu:
 
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
(Urudžbeni zapisnik)
Zagreb, Šalata 3

 
2016-01-18 Na vrh
 Natječaj za izbor nastavnika na Katedrama i ustrojstvenim jedinicama Medicinskog fakulteta (prosinac)
 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor:

 1. U KATEDRI ZA PSIHIJATRIJU I PSIHOLOŠKU MEDICINU

–       jednog suradnika u naslovnom suradničkom zvanju poslijedoktorand u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Psihijatrija u nastavnoj bazi Klinike za psihološku medicinu, Klinički bolnički centar Zagreb

a) u Klinici za psihijatriju Vrapče

–       jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu redovitog profesora u trajnom zvanju u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Psihijatrija

 1. U KATEDRI ZA KIRURGIJU

–       jednog suradnika u naslovnom suradničkom zvanju poslijedoktorand u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Kirurgija u nastavnoj bazi Klinike za traumatologiju, Klinički bolnički centar „Sestre milosrdnice“

–      jednog suradnika u naslovnom suradničkom zvanju poslijedoktorand u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Kirurgija u nastavnoj bazi Klinike za kirurgiju, Klinički bolnički centar „Sestre milosrdnice“

a) u Klinici za kirurgiju, KB Dubrava

–       jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu redovitog profesora u trajnom zvanju u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Kirurgija

 1. U KATEDRI ZA PEDIJATRIJU

a) u Klinici za pedijatriju, Klinički bolnički centar Zagreb

–       jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu redovitog profesora u trajnom zvanju u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Pedijatrija

 1. U KATEDRI ZA INTERNU MEDICINU

–       tri suradnika u naslovnom suradničkom zvanju poslijedoktorand u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Interna medicina u nastavnoj bazi KB Dubrava

–       jednog suradnika u naslovnom suradničkom zvanju poslijedoktorand u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Interna medicina u nastavnoj bazi Klinike za unutarnje bolesti, Klinički bolnički centar „Sestre milosrdnice“

–       jednog suradnika u naslovnom suradničkom zvanju poslijedoktorand u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Interna medicina u nastavnoj bazi Klinike za plućne bolesti Jordanovac, Klinički bolnički centar Zagreb

–       jednog suradnika u naslovnom suradničkom zvanju poslijedoktorand u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Interna medicina u nastavnoj bazi Klinike za unutarnje bolesti, Klinički bolnički centar Zagreb

–       jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju naslovnog docenta u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Interna medicina u nastavnoj bazi Klinike za unutarnje bolesti, Klinički bolnički centar „Sestre milosrdnice“

–       dva nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju naslovnog docenta u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Interna medicina u nastavnoj bazi KB Dubrava

–       jednog suradnika u naslovnom suradničkom zvanju poslijedoktorand u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Interna medicina u nastavnoj bazi Klinike za bolesti srca i krvnih žila, Klinički bolnički centar „Sestre milosrdnice“

a)  u Klinici za  unutarnje bolesti, Klinički bolnički centar Zagreb

–       jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Interna medicina

–       jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu poslijedoktoranda u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Interna medicina

b) u Sveučilišnoj klinici za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma Vuk Vrhovac, KB Merkur

–       jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu poslijedoktoranda u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Interna medicina

 1. U KATEDRI ZA NEUROLOGIJU

a) u Klinici za neurologiju, Klinički bolnički centar Zagreb

–       jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Neurologija

 1. U KATEDRI ZA MEDICINSKU SOCIOLOGIJU I EKONOMIKU ZDRAVSTVA

a) u Školi narodnog zdravlja „Andrija Štampar“

–       jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta u  području Biomedicine i zdravstva, polje Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, grana Javno zdravstvo

 1. U KATEDRI ZA OBITELJSKU MEDICINU

a) u Školi narodnog zdravlja „Andrija Štampar“

–       jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta u kumulativnom radnom odnosu u  području Biomedicine i zdravstva, polje Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, grana Obiteljska medicina

 1. U KATEDRI ZA SOCIJALNU MEDICINU I ORGANIZACIJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

a) u Školi narodnog zdravlja „Andrija Štampar“

–       jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu poslijedoktoranda u  području Biomedicine i zdravstva, polje Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, grana Javno zdravstvo

 1. U KATEDRI ZA SUDSKU MEDICINU

a) u Zavodu za sudsku medicinu i kriminalistiku, Šalata

–       jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu izvanrednog profesora u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Sudska medicina

–       jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Sudska medicina

 1. U HRVATSKOM INSTITUTU ZA ISTRAŽIVANJE  MOZGA, ŠALATA

–       dva suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta u području Biomedicine i zdravstva, polje Temeljne medicinske znanosti, grana Neuroznanost

 1. U KATEDRI ZA OFTALMOLOGIJU

–       jednog suradnika u naslovnom suradničkom zvanju poslijedoktorand u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Oftalmologija u nastavnoj bazi Klinički bolnički centar Zagreb.

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane  zakonom koji uređuje znanstvenu djelatnost i visoko obrazovanje i Odlukom o uvjetima i postupku izbora u znanstveno nastavna, znanstvena, nastavna i suradnička zvanja  na  Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.

Prijave se u dva primjerka podnose na propisanom obrascu koji je objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta (www.mef.hr) ili se može preuzeti u Urudžbenom zapisniku Medicinskog fakulteta, Zagreb, Šalata 3.

Rok natječaja je trideset dana od objave natječaja u «Narodnim novinama».

Natječaj je objavljen 04. 12. 2015. godine, Narodne novine br.: 132.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja (sa svim prilozima navedenim u obrascu)  dostavljaju se  na adresu:

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

MEDICINSKI FAKULTET

(Urudžbeni zapisnik)

Zagreb, Šalata 3


 
2015-12-07 Na vrh
 Natječaj za izbor nastavnika na Katedrama i ustrojstvenim jedinicama Medicinskog fakulteta (studeni)
 
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
raspisuje
 
N A T J E Č A J
za izbor:
 
1.    U KATEDRI ZA HISTOLOGIJU I EMBRIOLOGIJU
 
a)    u  Zavodu za histologiju i embriologiju na Šalati
 
-       dva nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu redovitog profesora u trajnom zvanju u području Biomedicine i zdravstva, polje Temeljne medicinske znanosti, grana Citologija, histologija i embriologija
 
2.    U KATEDRI ZA GINEKOLOGIJU I OPSTETRICIJU
   
a)    u Klinici za ženske bolesti i porode, Klinički bolnički centar Zagreb
 
-       jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu poslijedoktorand u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Ginekologija i opstetricija
 
3.    U KATEDRI ZA INTERNU MEDICINU
 
-       jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju naslovnog izvanrednog profesora u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Interna medicina u nastavnoj bazi Klinike za unutarnje bolesti, Klinički bolnički centar Zagreb
 
-       dva nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju naslovnog docenta u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Interna medicina u nastavnoj bazi KB Dubrava
 
-       jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju naslovnog docenta u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Interna medicina u nastavnoj bazi KB Sveti Duh
 
-       jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju naslovnog docenta u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Interna medicina u nastavnoj bazi Klinike za unutarnje bolesti, Klinički bolnički centar “Sestre milosrdnice“
 
 
Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane  zakonom koji uređuje znanstvenu djelatnost i visoko obrazovanje i Odlukom o uvjetima i postupku izbora u znanstveno nastavna, znanstvena, nastavna i suradnička zvanja  na  Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.
Prijave se u dva primjerka podnose na propisanom obrascu koji je objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta (www.mef.hr) ili se može preuzeti u Urudžbenomzapisniku Medicinskog fakultetaZagreb, Šalata 3.
Rok natječaja je trideset dana od objave natječaja u «Narodnim novinama».
Natječaj je objavljen 11. 11. 2015. godine, Narodne novine br.: 123.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja (sa svim prilozima navedenim u obrascu)  dostavljaju se  na adresu:
 
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
(Urudžbeni zapisnik)
Zagreb, Šalata 3

 
2015-11-13 Na vrh
 NATJEČAJ za izbor jednog zaposlenika na radno mjesto u znanstvenom zvanju – znanstveni suradnik u području Biomedicine i zdravstva, polje Temel
 

Fakultetsko vijeće Medicinskog fakulteta u Zagrebu na temelju članka 152. Statuta Fakulteta, a na temelju odobrenja Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta; klasa: 602-
-04/15-04/00430, urbroj: 533-20-15-0002 od 06. srpnja 2015. i suglasnosti Sveučilišta u Zagrebu, klasa: 100-01/15-03/179, urbroj: 380-012/-246-15-5 od 20. srpnja 2015. raspisuje
NATJEČAJ
za izbor jednog zaposlenika na radno mjesto u znanstvenom zvanju – znanstveni suradnik u području Biomedicine i zdravstva, polje Temeljne medicinske znanosti, s radnim mjestom u Zavodu za neuroznanost, Hrvatskog instituta za istraživanje mozga, Šalata 12., na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, a u svrhu zapošljavanja znanstvenika povratnika iz inozemstva.
Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane zakonom koji uređuje znanstvenu djelatnost i visoko obrazovanje i Odlukom o uvjetima i postupku izbora u znanstveno nastavna, znanstvena, nastavna i suradnička zvanja na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, te uvjete propisane Odlukom Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta o kriterijima za odobravanje radnih mjesta znanstvenika – povratnika na sveučilištima i znanstvenim institutima u Republici Hrvatskoj, klasa: 640-02/12-04/00039, urbroj: 533-20-12-0001 od 03. srpnja 2012.
Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.
Prijave se u dva primjerka podnose na propisanom obrascu koji je objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta (www.mef.hr) ili se može preuzeti u Urudžbenom zapisniku Medicinskog fakulteta, Zagreb, Šalata 3.
Rok natječaja je trideset dana od objave natječaja u «Narodnim novinama».
Natječaj je objavljen 07. 10. 2015. godine, Narodne novine br.: 107.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja (sa svim prilozima navedenim u obrascu) dostavljaju se na adresu:

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
(Urudžbeni zapisnik)
Zagreb, Šalata 3


 
2015-10-12 Na vrh
  Natječaj za izbor nastavnika na Katedrama i ustrojstvenim jedinicama Medicinskog fakulteta (listopad)
 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
raspisuje

N A T J E Č A J
za izbor:

1. U KATEDRI ZA PSIHIJATRIJU I PSIHOLOŠKU MEDICINU

a) u Klinici za psihijatriju, Klinički bolnički centar Zagreb

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu redovitog profesora u trajnom zvanju u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Psihijatrija

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu izvanrednog profesora u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Psihijatrija

2. U KATEDRI ZA SOCIJALNU MEDICINU I ORGANIZACIJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

a) u Školi narodnog zdravlja „A. Štampar“

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu izvanrednog profesora u području Biomedicine i zdravstva, polje Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, grana Javno zdravstvo

b) u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo

- dva nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu izvanrednog profesora u kumulativnom radnom odnosu (50% radnog vremena) u području Biomedicine i zdravstva, polje Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, grana Javno zdravstvo

3. U KATEDRI ZA MEDICINSKU STATISTIKU, EPIDEMIOLOGIJU I MEDICINSKU
INFORMATIKU

a) u Školi narodnog zdravlja „A. Štampar“

- jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta u području Biomedicine i zdravstva, polje Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, grana Javno zdravstvo

4. U KATEDRI ZA UROLOGIJU

a) u Klinici za urologiju, Klinički bolnički centar Zagreb

- jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Urologija

5. U KATEDRI ZA KIRURGIJU

- dva suradnika u naslovnom suradničkom zvanju poslijedoktorand u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Kirurgija u nastavnoj bazi Klinički bolnički centar Zagreb

- jednog suradnika u naslovnom suradničkom zvanju poslijedoktorand u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Kirurgija u nastavnoj bazi Klinike za torakalnu kirurgiju Jordanovac, Klinički bolnički centar Zagreb

6. U KATEDRI ZA OFTALMOLOGIJU

- dva nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju naslovnog docenta u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Oftalmologija u nastavnoj bazi Klinički bolnički centar Zagreb

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane zakonom koji uređuje znanstvenu djelatnost i visoko obrazovanje i Odlukom o uvjetima i postupku izbora u znanstveno nastavna, znanstvena, nastavna i suradnička zvanja na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.
Prijave se u dva primjerka podnose na propisanom obrascu koji je objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta (www.mef.hr) ili se može preuzeti u Urudžbenom zapisniku Medicinskog fakulteta, Zagreb, Šalata 3.
Rok natječaja je trideset dana od objave natječaja u «Narodnim novinama».
Natječaj je objavljen 07. 10. 2015. godine, Narodne novine br.: 107.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja (sa svim prilozima navedenim u obrascu) dostavljaju se na adresu:

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
(Urudžbeni zapisnik)
Zagreb, Šalata 3


 
2015-10-12 Na vrh
 Natječaji za radna mjesta I, II, III i IV vrste na Medicinskom fakultetu
 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
raspisuje

NATJEČAJ
za obavljanje poslova

I. Radnog mjesta I vrste (m/ž) – stručnog suradnika na projektu “HR.3.2.01-0180 Podizanje kompetencija mladih istraživača u tehnologijama regenerativne medicine u bolestima mozga (Mladi Mozak)” na određeno vrijeme s punim radnim vremenom do 23.10.2016 godine uz uvjet probnog rada u trajanju od šest (6) mjeseci.
II. Radno mjesto I vrste (m/ž)–stručni suradnik–liječnik obducent s radnim mjestom u Zavodu za sudsku medicinu i krimnalistiku Medicinskog fakulteta Sveuičilišta u Zagrebu. Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada u trajanju od od šest (6) mjeseci.
III. Radno mjesto IV vrste (m/ž)–pomoćnik pri obdukciji s radnim mjestom u Zavodu za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada u trajanju od tri (3)mjeseca.
IV. Radno mjesto IV vrste (m/ž) – pomoćnik pri sekciji/obdukciji s radnim mjestom u Zavodu za anatomiju “Drago Perović” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada u trajanju od tri (3)mjeseca.
V. Radno mjesto III vrste (m/ž) – laborant s radnim mjestom u Zavodu za patologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada u trajanju od tri (3) mjeseca.
VI. Radno mjesto III vrste (m/ž) – laborant (kemijski tehničar) s radnim mjestom u Zavodu za kemiju i biokemiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Radni odnos zasnova se na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz uvjet probnog rada u trajanju od tri (3) mjeseca.

Uvjeti natječaja za radno mjesto I.
- završen fakultet tehničkog, tehnološkog, elektrotehničkog ili srodnog područja te
obranjen doktorat
- prednost imaju kandidati s međunarodnim iskustvom ili iskustvom na europskim
projektima te kandidati koji mogu dokazati iskustvo ili interes za tehnologiju oslikavanja
mozga (primarno magnetna rezonanca)

Uvjeti natječaja za radno mjesto II
- završen sveučilišni diplomski studij medicine
- odrađen obvezni pripravnički staž i položen stručni ispit
- dobor poznavanje engleskog jezika
- poznavanje rada na računalu

Uvjeti natječaja za radno mjesto III
- završena osomogodišnja škola
- kandidat ne smije imati averziju prema mrtvim tijelima

Uvjeti natječaja za radno mjesto IV
- završena osomogodišnja škola
- kandidat ne smije imati averziju prema mrtvim tijelima

Uvjeti natječaja za radno mjesto V
- SSS – medicinsko labaratorijskog smjera
- kandidati trebaju imati iskustvo u različitim laboratorijima patološke dijagnostike
( opći histološki laboratorij, molekularni te napose laboratorij za elektronsku mikroskopiju)
Uvjeti natječaja za radno mjesto VI
- SSS – kemijski tehničar

Uz pisanu prijavu na natječaj treba priložiti:
- zamolbu
- životopis
- dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu i potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izadnom u vrijeme trajanja ovog natječaj, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se Kadrovskoj službi Fakulteta u roku od 8 dana osim za radno mjesto pod rednim brojem II prijave se podnose u roku od 30 dana računajući od dana objave u Narodnim novinama, na adresu: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Kadrovska služba, 10000 Zagreb,Šalata3.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja svi kandidati biti će obavješteni u elektroničkom obliku.

 


 
2015-09-29 Na vrh
 NATJEČAJ stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
raspisuje

NATJEČAJ
stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za obavljanje poslova:

I. Radnog mjesta I vrste (m/ž) – stručnog suradnika za međunarodnu suradnju s radnim mjestom u Odsjeku za međunarodnu suradnju Tajništva Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na određeno vrijeme s punim radnim vremenom u trajanju od 12 mjeseci.
II. Radno mjesto I vrste (m/ž)–stručni suradnik s radnim mjesto u Odsjeku za pravne, kadrovske i opće poslove Tajništva Medicinskog fakulteta Sveuičilišta u Zagreb na određeno vrijeme s punim radnim vremenom u trajanju od 12 mjeseci..
III. Radno mjesto I vrste (m/ž)–Stručni suradnik-laborant u Laboratrju za ispitivanje voda s radnim mjestom u Školi narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na određeno vrijeme s punim radnim vremenom u trajnju od 12 mjeseci..
IV. Radno mjesto I vrste – diplomirani knjižničar s radnim mjestom u Središnjoj medicinskoj knjižnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na određeno vrijeme s punim radnim vremenom u trajanju od 12 mjeseci..
V. Radno mjesto I vrste – diplomirani knjižničar s radnim mjestom u Knjižnici “Andrija Štampar” Škola nardeonog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na određeno vrijeme s punim radnim vremenom u trajanju od 12 mjeseci..

Uvjeti natječaja za radno mjesto I.
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz područja humanističkih znanosti,
Engleski jezik, magistar/magistra engleskog jezika i književnosti
- znanje rada na računalu MS Windows, MS Office

Uvjeti natječaja za radno mjesto II
- završen integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava,
magistar/magistra prava
- znanje engleskog jezika
- znanje rada na računalu MS Windows, MS Office

Uvjeti natječaja za radno mjesto III.
- završen diplomski sveučilišni studij kemijskog inženjerstva i tehnologije,
magistar/magistra kemijskog inženjerstva, magistar/magistra ekoinženjerstva, ili
- završen diplomski sveučilišni studij kemijskog inženjerstva i tehnologije magistar inženjer bioprocesnog inženjerstva, magistar inženjer prehrambenog inženjerstva, ili
- završen diplomski sveučilišni prirodoslovno-matematički studij, magistar kemije
- poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
- napredna razina korištenja računalne i informacijsko-komunikacijske tehnologije

Uvjeti natječaja za radno mjesto IV
- završen prediplomski i diplomski sveučilišni studij informacijskih i komunikacijskih
znanosti, magistar/magistra bibliotekarstva, magistar/magistra informatologije
- poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
- napredna razina korištenja računalne i informacijsko-komunikacijske tehnologije

Uvjeti za radno mjesto V
- završen prediplomski i diplomski sveučilišni studij informacijskih i komunikacijskih
znanosti, magistar/magistra bibliotekarstva, magistar/magistra informatologije
- poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
- napredna razina korištenja računalne i informacijsko-komunikacijske tehnologije

Uz pisanu prijavu na natječaj treba priložiti:
- zamolbu
- životopis
- dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom status i potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izadnom u vrijeme trajanja ovog natječa.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se Kadrovskoj službi Fakulteta u roku od 8 dana računajući od dana objave na adresu: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Kadrovska služba, 10000 Zagreb,Šalata3.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja svi kandidati biti će obavješteni u elektroničkom obliku.


 
2015-09-24 Na vrh
  Natječaj za izbor nastavnika na Katedrama i ustrojstvenim jedinicama Medicinskog fakulteta (rujan)
 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
raspisuje

N A T J E Č A J
za izbor:

1. U KATEDRI ZA PSIHIJATRIJU

- jednog suradnika u naslovnom suradničkom zvanju poslijedoktoranda u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Psihijatrija u nastavnoj bazi Klinike za psihijatriju, Klinički bolnički centar Zagreb

2. U KATEDRI ZA INTERNU MEDICINU

a) u Klinici za unutarnje bolesti, Klinički bolnički centar Zagreb

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu redovitog profesora u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Interna medicina

b) u Klinici za unutarnje bolesti, KB Dubrava

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu redovitog profesora u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Interna medicina

3. U KATEDRI ZA PATOLOGIJU

a) u Zavodu za patologiju na Šalati

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu redovitog profesora u trajnom zvanju u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Patologija

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Patologija

4. U KATEDRI ZA PATOFIZIOLOGIJU

a) u Klinici za onkologiju, Klinički bolnički centar Zagreb

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Patofiziologija

5. ZA POTREBE SVEUČILIŠNOG DIPLOMSKOG STUDIJA SESTRINSTVO

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju naslovnog docenta u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti

6. U KATEDRI ZA ORTOPEDIJU

a) u Klinici za ortopediju, Klinički bolnički centar Zagreb

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu redovitog profesora u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Ortopedija

- dva nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu izvanrednog profesora u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Ortopedija

- jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti
grana Ortopedija

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane zakonom koji uređuje znanstvenu djelatnost i visoko obrazovanje i Odlukom o uvjetima i postupku izbora u znanstveno nastavna, znanstvena, nastavna i suradnička zvanja na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.
Prijave se u dva primjerka podnose na propisanom obrascu koji je objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta (www.mef.hr) ili se može preuzeti u Urudžbenom zapisniku Medicinskog fakulteta, Zagreb, Šalata 3.
Rok natječaja je trideset dana od objave natječaja u «Narodnim novinama».
Natječaj je objavljen 04. 09. 2015. godine, Narodne novine br.: 95.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja (sa svim prilozima navedenim u obrascu) dostavljaju se na adresu:

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
(Urudžbeni zapisnik)
Zagreb, Šalata 3


 
2015-09-07 Na vrh
 Prijave za program stručnog usavršavanja Academic Teaching Excellence
 
Otvorene su prijave za program stručnog usavršavanja Academic Teaching Excellence u organizaciji British Councila, koji će se održati u Zagrebu od 21. do 25. rujna 2015. godine.  
 
Program je namijenjen stručnom usavršavanju visokoškolskih nastavnika koji predaju (ili planiraju predavati) svoj predmet na engleskom jeziku, a razvijen je suradnji s Odsjekom za obrazovanje Sveučilišta u Oxfordu.
 
Sve informacije o programu Academic Teaching Excellence potražite poveznici

 
2015-09-07 Na vrh
 Bavarske godišnje stipendije za poslijediplomske studije u akademskoj godini 2016./2017.
 

Slobodna Država Bavarska preko Bavarskoga visokoškolskog centra za srednju, istočnu i jugoistočnu Europu (BAYHOST - Bayerisches Hochschulzentrum für Mittel-, Ost- und Südosteuropa) nudi u akademskoj godini 2016./2017. kandidatima iz Hrvatske godišnje stipendije za poslijediplomske ili doktorske studije na bavarskim visokim učilištima. Moguće je financiranje jednogodišnjega studijskog boravka u Bavarskoj kao dijela doktorskoga studija u matičnoj zemlji. Jednogodišnje stipendije mogu se produljiti dva puta do najviše tri godine.

Detaljnije ovdje.


 
2015-09-03 Na vrh
 Stipendije Švicarske Konfederacije u akademskoj godini 2016./2017.
 

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske i Agencija za mobilnost i programe Europske unije, u suradnji sa Švicarskim veleposlanstvom, objavljuju natječaj za jednogodišnje stipendije Švicarske Konfederacije u akademskoj godini 2016./2017. Za hrvatske državljane dodjeljuju se sljedeće kategorije stipendija u konkurenciji s kandidatima iz drugih zemalja:

 1. stipendije za znanstvenoistraživačke boravke u Švicarskoj, za diplomirane kandidate do 35 godina starosti;
 2. stipendije za doktorske studije, za diplomirane kandidate do 35 godina starosti;
 3. stipendije za poslijedoktorske studije, za kandidate kojima doktorat nije stariji od pet godina;
 4. stipendije za umjetničke smjerove, za diplomske (master) studije i istraživanja na konzervatorijima i umjetničkim školama u sklopu švicarskih sveučilišta primijenjenih znanosti.

Detaljnije ovdje.


 
2015-09-03 Na vrh
 Natječaj za izbor nastavnika na Katedrama i ustrojstvenim jedinicama Medicinskog fakulteta (srpanj II)
 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor:

1. U KATEDRI ZA FARMAKOLOGIJU

a) u Zavodu za farmakologiju, Šalata

- jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu višeg asistenta/poslijedoktoranda u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Temeljne medicinske znanosti, grana Farmakologija

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane zakonom koji uređuje znanstvenu djelatnost i visoko obrazovanje i Odlukom o uvjetima i postupku izbora u znanstveno nastavna, znanstvena, nastavna i suradnička zvanja na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.
Prijave se u dva primjerka podnose na propisanom obrascu koji je objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta (www.mef.hr) ili se može preuzeti u Urudžbenom zapisniku Medicinskog fakulteta, Zagreb, Šalata 3.
Rok natječaja je trideset dana od objave natječaja u «Narodnim novinama».
Natječaj je objavljen 22. 07. 2015. godine, Narodne novine br.: 81.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja (sa svim prilozima navedenim u obrascu) dostavljaju se na adresu:

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
(Urudžbeni zapisnik)
Zagreb, Šalata 3


 
2015-07-23 Na vrh
 Natječaj za izbor nastavnika na Katedrama i ustrojstvenim jedinicama Medicinskog fakulteta (srpanj)
 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
raspisuje

N A T J E Č A J
za izbor:

1. U KATEDRI ZA KIRURGIJU

a) u Klinici za kirurgiju, Klinički bolnički centar Zagreb

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu redovitog profesora u trajnom zvanju u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Kirurgija

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Kirurgija

b) u Klinici za torakalnu kirurgiju Jordanovac, Klinički bolnički centar Zagreb

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu redovitog profesora u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Kirurgija

2. U KATEDRI ZA INTERNU MEDICINU

a) u Klinici za bolesti srca i krvnih žila, Klinički bolnički centar Zagreb

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu redovitog profesora u trajnom zvanju u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Interna medicina

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu izvanrednog profesora u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Interna medicina

b) u Klinici za unutarnje bolesti, Klinički bolnički centar „Sestre milosrdnice“

- jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu višeg asistenta/ poslijedoktoranda u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Interna medicina

c) u Klinici za unutarnje bolesti, Klinički bolnički centar Zagreb

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu redovitog profesora u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Interna medicina

- jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu višeg asistenta/ poslijedoktoranda u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Interna medicina

3. U KATEDRI ZA MEDICINSKU KEMIJU, BIOKEMIJU I KLINIČKU KEMIJU

a) u Zavodu za kemiju i biokemiju na Šalati

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu redovitog profesora u području Biomedicine i zdravstva, polje Temeljne medicinske znanosti

4. U KATEDRI ZA MEDICINSKU BIOLOGIJU

a) u Zavodu za biologiju na Šalati

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta u području Biomedicine i zdravstva, polje Temeljne medicinske znanosti, grana Genetika, genomika i proteomika čovjeka

5. U KATEDRI ZA MEDICINSKU MIKROBIOLOGIJU I PARAZITOLOGIJU

a) u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo

- dva nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Medicinska mikrobiologija

b) u Kliničkom zavodu za kliničku i molekularnu mikrobiologiju, Klinički bolnički centar Zagreb

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu izvanrednog profesora u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Medicinska mikrobiologija

c) u Zavodu za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu izvanrednog profesora u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Medicinska mikrobiologija

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane zakonom koji uređuje znanstvenu djelatnost i visoko obrazovanje i Odlukom o uvjetima i postupku izbora u znanstveno nastavna, znanstvena, nastavna i suradnička zvanja na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.
Prijave se u dva primjerka podnose na propisanom obrascu koji je objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta (www.mef.hr) ili se može preuzeti u Urudžbenom zapisniku Medicinskog fakulteta, Zagreb, Šalata 3.
Rok natječaja je trideset dana od objave natječaja u «Narodnim novinama».
Natječaj je objavljen 10. 07. 2015. godine, Narodne novine br.: 76.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja (sa svim prilozima navedenim u obrascu) dostavljaju se na adresu:

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
(Urudžbeni zapisnik)
Zagreb, Šalata 3

 


 
2015-07-14 Na vrh
 Natječaj za izbor nastavnika na Katedrama i ustrojstvenim jedinicama Medicinskog fakulteta (lipanj)
 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
raspisuje

N A T J E Č A J
za izbor:

1. U KATEDRI ZA DERMATOVENEROLOGIJU
a) u Klinici za dermatovenerologiju, Klinički bolnički centar Zagreb

- tri nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu izvanrednog profesora u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Dermatovenerologija

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu redovitog profesora u trajnom zvanju u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Dermatovenerologija

2. U KATEDRI ZA ANESTEZIOLOGIJU I REANIMATOLOGIJU

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju naslovnog redovitog profesora u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Anesteziologija i reanimatologija u nastavnoj bazi Klinike za dječje bolesti Zagreb

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju naslovnog docenta u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Anesteziologija i reanimatologija u nastavnoj bazi Klinički bolnički centar Zagreb

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane zakonom koji uređuje znanstvenu djelatnost i visoko obrazovanje i Pravilnikom o uvjetima i postupku izbora u zvanja Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.
Prijave se u dva primjerka podnose na propisanom obrascu koji je objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta (www.mef.hr) ili se može preuzeti u Urudžbenom zapisniku Medicinskog fakulteta, Zagreb, Šalata 3.
Rok natječaja je trideset dana od objave natječaja u «Narodnim novinama».
Natječaj je objavljen 05.06.2015. godine, Narodne novine br.: 62.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja (sa svim prilozima navedenim u obrascu) dostavljaju se na adresu:

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
(Urudžbeni zapisnik)
Zagreb, Šalata 3

 


 
2015-06-08 Na vrh
 Natječaji za radna mjesta I, II i III vrste
 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
raspisuje

NATJEČAJ
za obavljanje poslova

I. Radno mjesta I vrste (m/ž) – stručnog suradnika s radnim mjestom u časopisu Croatian Medical Journal. Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme s punim radnim vremenom u trajanju od 12 mjeseci, uz uvjet probnog rada u trajanju od šesti (6) mjeseci

II. Radno mjesto I vrste (m/ž)–diplomirani knjižničar s radnim mjestom u Središnjoj medicinskoj knjižnici Medicinskog fakulteta Sveuičilišta u Zagrebu. Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada u trajanju od od šest (6) mjeseci.

III. Radno mjesto III vrste (m/ž)–tehničkog suradnika s radnim mjestom u Odsjeku za diplomsku nastavu Tajništva Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada u trajanju od dva (2) mjeseca.

IV. Radno mjesto III vrste – tehničkog suradnika/laboranta s radnim mjestom u Zavodu za neuroznanost Hrvatskog instituta za istraživanje mozga Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada u trajanju od dva (2) (mjeseca.

V. Radno mjesto II vrste – voditelj radionice (VKV vodoinstalater) s radnim mjestom u Odsjeku za izgradnju i održavanje Tajništva Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada u trajanju od tri (3) mjeseca

Uvjeti natječaja za radno mjesto I.
- doktor medicine
- doktor biomedicinskih znanosti ili završna faza doktorata iz biomedicinskih znanosti;
- odlično poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
- računalna pismenost na naprednom nivo

Uvjeti natječaja z radno mjesto II
- zvanje diplomiranog knjižničara sukaldno Zakonu o knjižnicama i Pravilniku o uvjetima
i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (NN28/11 I 16/14)
- položen stručni ispit za diplomiranog knjižničara,
- najmanje godinu dana iskustva rada u struci
- poznavanje dva strana jezika, pri čemu obavezno izvrsno vladanje engleskim jezikom u
govoru i pismu,
- napredna razina korištenja računalne i informacijsko-komunikacijske tehnologije

Uvjeti natječaja za radno mjesto III.
- srednja stručna sprema, (4 godine)
- ECDL diploma
- poznavanje engleskog jezika
- radno iskustvo u trajanju od tri godine na administrativnim poslovima u visokom obrazovanju

Uvjeti natječaja za radno mjesto IV
- SSS - laborant
- najmanje jedna godina radnog iskustva u znanstveno-istraživačkom laboratoriju

Uvjeti za radno mjesto V
- VKV – vodoinstalater
- najmanje pet godina radnog iskustava na vodoinstalaterskim poslovima

Uz pisanu prijavu na natječaj treba priložiti:
- zamolbu
- životopis
- dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu i potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izadnom u vrijeme trajanja ovog natječaj, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se Kadrovskoj službi Fakulteta u roku od 8 dana računajući od dana objave u Narodnim novinama na adresu: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Kadrovska služba, 10000 Zagreb,Šalata3.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja svi kandidati biti će obavješteni u elektroničkom obliku.


 
2015-05-25 Na vrh
 PhD PROGRAMME BIOMEDICINE AND HEALTH SCIENCES Call for application 2015-2016
 

 

REPUBLIC OF CROATIA
UNIVERSITY OF ZAGREB
SCHOOL OF MEDICINE 

issues

A CALL FOR APPLICATIONS

FOR ENROLMENT IN PhD PROGRAMME BIOMEDICINE AND HEALTH SCIENCES
LEADING TO THE ACADEMIC TITLE OF PhD
in the academic year 2015/2016

PhD PROGRAMME “BIOMEDICINE AND HEALTH SCIENCES”

Application to the first year of the PhD programme taught in English with the start of classes determined subsequently. Up to a maximum of 10 students are admitted, minimum 5 students.


The following are ELIGIBLE TO APPLY FOR THE FIRST YEAR OF STUDY TAUGHT IN ENGLISH:

 • candidates who are foreign nationals in the Republic of Croatia;
 • candidates who have graduated from a medical school or other faculty dealing with the scientific field of biomedicine and health sciences or a related field;
 • candidates with a grade point average in undergraduate study of at least 3.51 (in the 1-5 grading system) or at least 8.00 (on the A-D scale);
 • candidates who have conducted the academic recognition of a foreign degree of higher education, i.e. the recognition of study duration at the University of Zagreb.

Documents needed for the application:

 1. Application forms (see below), 
 2. Verified copy of diploma (with the supplement, if issued),
 3. Verified transcript of records,
 4. Letter of recommendation by a potential mentor (see below),
 5. Research topic proposal (see below),
 6. Statement on the model of studying (see below),
 7. Curriculum vitae (Europass form, below) with the photo,
 8. Copy of passport.

All documents should be submitted in English (or Croatian) as originals, or copies or translations certified by the University or legally appointed English translator, or legally appointed notary. Candidates have to go through a procedure of the academic recognition of a foreign degree of higher education at the University of Zagreb. More info at: http://www.unizg.hr/homepage/study-at-the-university-of-zagreb/academic-recognition-of-foreign-higher-education-qualifications/. Positive academic recognition is obligatory before the enrolment in the Programme. At enrollment, students have to have a residence permit in the Republic of Croatia and regulated health insurance policy within the Croatian healthcare system. 

OTHER CONDITIONS

 1. Before admission, each candidate in the procedure of admission and selection have to demonstrate written capability to understand professional manuscript, knowledge to use reliable sources from the Internet and perfection in using computers (Word) and electronic communications. The School of Medicine will also organize an interview with candidates who have successfully passed the capability test.  
 2. The date of the assessment, interview and enrollment of candidates into the PhD programme taught in English shall be determined subsequently.
 3. Applications are to be sent on prescribed forms at the PhD programme's web site. Incomplete applications or those not complying with the instructions shall not be taken into consideration.
 4. It is recommended to enclose copies of papers and congress abstracts along with the confirmation that the congress is subject to peer review.
 5. It is recommended to enclose other evidence guaranteeing the success of the compilation of the PhD thesis.

TUITION FEE - 20,000.00 kn per academic year (two semesters) plus 5,000.00 kn for administrative expenses. The tuition fee is to be paid in full prior to enrollment.

DEADLINE FOR THE SUBMISSION OF APPLICATIONS: 12 June 2015
All applications should be sent to the following address:

University of Zagreb
School of Medicine
Office for Postgraduate Studies and CME
Šalata 3
10000 Zagreb, CROATIA

The SELECTION of the candidates shall be performed according to criteria set by the Council of the School of Medicine (according to criteria for credit assignment set in the application form linked below).

Prescribed forms can be downloaded from this page as seen below.

Any further information is available via e-mail at: jasmina.stimac@mef.hr

Prescribed forms:


 
2015-05-08 Na vrh
 Natječaj za upis na doktorski studij Biomedicina i zdravstvo - ak.god. 2015/2016
 
  grb  

REPUBLIKA HRVATSKA
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET

raspisuje

NATJEČAJ

ZA UPIS U SVEUČILIŠNI POSLIJEDIPLOMSKI DOKTORSKI STUDIJ „BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO“
ZA STJECANJE AKADEMSKOG STUPNJA DOKTORA ZNANOSTI
u akademskoj godini 2015./2016.
najmanje 25 do najviše 60 studenata

PRIJAVA za upis u prvu godinu doktorskog studija s početkom nastave u studenom 2015. godine. Prima se najmanje 25 do najviše 60 studenata. PRAVO PRIJAVE imaju kandidati:

 • koji su završili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine ili drugi sveučilišni diplomski studij iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva i srodnog područja. Iznimno, uz obrazloženje i zamolbu mogu se primiti i pristupnici sa završenim sveučilišnim diplomskim studijima iz drugih područja prirodnih, a u slučaju javnog zdravstva i društvenih znanosti
 • i koji imaju prosjek ocjena u diplomskoj nastavi najmanje 3,51 (u sustavu ocjenjivanja 5-10 ili A-D prosjek ocjena najmanje 8,00)

Kandidati koji su završili studij u inozemstvu moraju proći postupak akademskog priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije (detaljnije informacije na http://www.unizg.hr/nastava-i-studenti/akademsko-priznavanje-visokoskolskih-inozemnih-kvalifikacija/hrvatski/).

Pri upisu studenti sa stranim državljanstvom moraju imati dozvolu boravka u Republici Hrvatskoj i regulirano zdravstveno osiguranje unutar Republike Hrvatske.

Dokumenti potrebni za prijavu:

 1. Ovjerena preslika diplome o završenom integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju medicine ili drugom diplomskom studiju iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva i srodnog područja
 2. Ovjereni prosjek ocjena
 3. Obrazac za prijavu i bodovanje (u nastavku natječaja)
 4. Preporuka potencijalnog mentora (u nastavku natječaja)
 5. Prijedlog područja istraživanja (u nastavku natječaja)
 6. Izjava o načinu studiranja (u nastavku natječaja)
 7. Životopis s osobnom fotografijom (Europass - u nastavku natječaja)
 8. Preslika osobne iskaznice ili putovnice
 9. Biljeg u vrijednosti 20 kuna
 10. Izjava ustanove o plaćanju školarine (ukoliko troškove školarine podmiruje ustanova u kojoj je kandidat zaposlen, obavezno navesti OIB ustanove)

OSTALI UVJETI:

 • Svi kandidati moraju zadovoljiti na provjeri znanja i strukturiranom razgovoru.
 • Medicinski fakultet će organizirati provjeru znanja za sve kandidate 19. i 20. lipnja 2015. (petak i subota). Kandidati neće biti posebno obavještavani o mjestu i vremenu održavanja provjere znanja. Raspored održavanja provjere znanja bit će objavljen na mrežnim stranicama Fakulteta.
 • Razgovori s kandidatima biti će održani 29. lipnja - 3. srpnja 2015. u uredovno vrijeme. Kandidati neće biti posebno obavještavani o mjestu i vremenu održavanja razgovora. Raspored održavanja razgovora bit će objavljen na mrežnim stranicama Fakulteta.
 • Na natječaj se prijavljuje isključivo na propisanim obrascima koji se nalaze na mrežnim stranicama studija, u nastavku ovog natječaja. Prijave koje nisu u skladu s uputama ili nisu potpune neće se uzimati u obzir.
 • Preporučuje se priložiti preslike radova i kongresnih sažetaka, te uz sažetke i potvrdu o recenziranosti kongresa.
 • Preporučuje se priložiti i druge dokaze koji jamče uspješnost izrade doktorske disertacije.
 • Za kandidate koji su u sustavu znanstvenih novaka potrebno je priložiti presliku ugovora.

VISINA ŠKOLARINE: - 20.000,00 kn po akademskoj godini (dva semestra). Školarinu treba uplatiti u cijelosti prije upisa.

ROK ZA PODNOŠENJE MOLBI JE 12. lipnja 2015.

Prijave se šalju na adresu:

Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
Odsjek za poslijediplomske studije
"Natječaj - doktorski studij Biomedicina i zdravstvo"
Šalata 3
10000 Zagreb

ODABIR kandidata će se napraviti prema kriterijima Fakultetskog vijeća (prema kriterijima za bodovanje u obrascu koji se nalazi u nastavku ovog natječaja). Odluku o upisu donosi Fakultetsko vijeće. O odluci Fakultetskog vijeća kandidati će biti pismeno obaviješteni nakon sjednice Fakultetskog vijeća. Primljeni studenti dužni su upisati se i uplatiti školarinu studija prema upisnim rokovima objavljenim na mrežnim stranicama Fakulteta. Imena izabranih kandidata, njihove kvalifikacije, kao i imena preporučitelja javno se objavljuju na mrežnim stranicama studija nakon odluke Fakultetskog vijeća, sukladno čl. 8, st.4 Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu.

Rezultati upisa na studij bit će objavljeni na http://www.mef.unizg.hr/druga.php?grupa=030201220000

Propisani obrasci mogu se preuzeti u nastavku natječaja pod poveznicama „Obrazac za prijavu i bodovanje“, „Preporuka potencijalnog mentora“, „Prijedlog područja istraživanja“, "Izjava o načinu studiranja" i "Životopis“.

Sve dodatne informacije dostupne su na e-mail: anita.putric@mef.hr ili ingeborg.remich@mef.hr.

Pojmovi koji se koriste u ovom Natječaju koji imaju rodni značaj, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Propisani obrasci za prijavu:

Obrazac za prijavu i bodovanje

Preporuka potencijalnog mentora

Prijedlog područja istraživanja

Izjava o načinu studiranja

Životopis Europass (Upute; Europske jezične razine - tablica za samoprocjenu)

 


 
2015-05-09 Na vrh
 Natječaj za izbor nastavnika na Katedrama i ustrojstvenim jedinicama Medicinskog fakulteta (svibanj)
 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
raspisuje

N A T J E Č A J
za izbor:

1. U KATEDRI ZA RADIOLOGIJU
a) u Kliničkom zavodu za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju, KB Dubrava

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Radiologija

b) u Kliničkom zavodu za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju, Klinički bolnički
centar Zagreb

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Radiologija

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu izvanrednog profesora u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Radiologija

c) u Kliničkom zavodu za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju, Klinička jedinica za torakalnu radiologiju, Klinički bolnički centar Zagreb

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu izvanrednog profesora u kumulativnom radnom odnosu (za dva sata rada dnevno) u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Radiologija

d) u Kliničkom zavodu za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju, KB Merkur

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu izvanrednog profesora u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Radiologija

2. U KATEDRI ZA OFTALMOLOGIJU
a) u Klinici za očne bolesti, Klinički bolnički centar Zagreb

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Oftalmologija

3. U KATEDRI ZA INTERNU MEDICINU

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju naslovnog izvanrednog profesora u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Interna medicina u nastavnoj bazi KB Merkur

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju naslovnog izvanrednog profesora području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Interna medicina u nastavnoj bazi KB Dubrava

a) u Klinici za unutarnje bolesti, Klinički bolnički centar Zagreb

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Interna medicina

b) u Klinici za unutarnje bolesti, KB Merkur

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Interna medicina

c) u Klinici za unutarnje bolesti, KB Dubrava

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Interna medicina

4. U KATEDRI ZA UROLOGIJU

a) u Klinici za urologiju, Klinički bolnički centar Zagreb

- dva nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu redovitog profesora u trajnom zvanju u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Urologija

5. U KATEDRI ZA ANATOMIJU I KLINIČKU ANATOMIJU
a) u Zavodu za anatomiju, Šalata

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu izvanrednog profesora u području Biomedicine i zdravstva, polje Temeljne medicinske znanosti, grana Anatomija

- jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta u području Biomedicine i zdravstva, polje Temeljne medicinske znanosti, grana Anatomija

6. U KATEDRI ZA GINEKOLOGIJU I OPSTETRICIJU
a) u Klinici za ženske bolesti i porode, KB Merkur

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Ginekologija i opstetricija

7. U KATEDRI ZA OPĆU KLINIČKU ONKOLOGIJU

- jednog suradnika u naslovnom suradničkom zvanju višeg asistenta/ poslijedoktoranda u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Onkologija u nastavnoj bazi Klinike za onkologiju, Klinički bolnički centar Zagreb

- jednog suradnika u naslovnom suradničkom zvanju višeg asistenta/ poslijedoktoranda u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Onkologija u nastavnoj bazi Klinike za onkologiju i nuklearnu medicinu, Klinički bolnički centar „Sestre milosrdnice“

8. ZA POTREBE SVEUČILIŠNOG POSLIJEDIPLOMSKOG DOKTORSKOG STUDIJA, TE SVEUČILIŠNIH POSLIJEDIPLOMSKIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju naslovnog docenta u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Interna medicina

Uvjeti propisani Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (“Narodne novine”, broj: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 63/11, 94/13, 139/13) i Pravilnikom o uvjetima i postupku izbora u zvanja Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.
Prijave se u dva primjerka podnose na propisanom obrascu koji je objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta (www.mef.hr) ili se može preuzeti u Urudžbenom zapisniku Medicinskog fakulteta, Zagreb, Šalata 3.
Rok natječaja je trideset dana od objave natječaja u «Narodnim novinama».
Natječaj je objavljen 06.05.2015. godine, Narodne novine br.: 49.
Natječaj se sukladno članku 101., stavak 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (N/N 94/13) objavljuje u Narodnim novinama, dnevnom tisku, internetskoj stranici Medicinskog fakulteta u Zagrebu, te na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja (sa svim prilozima navedenim u obrascu) dostavljaju se na adresu:

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
(Urudžbeni zapisnik)
Zagreb, Šalata 3


 
2015-05-08 Na vrh
 Natječaj za izbor nastavnika na Katedrama i ustrojstvenim jedinicama Medicinskog fakulteta (travanj)
 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
raspisuje

N A T J E Č A J
za izbor:

1. U KATEDRI ZA FIZIOLOGIJU I IMUNOLOGIJU
a) u Zavodu za fiziologiju, Šalata

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu redovitog profesora u području Biomedicine i zdravstva, polje Temeljne medicinske znanosti, grane Fiziologija čovjeka i Imunologija

2. U KATEDRI ZA NUKLEARNU MEDICINU
a) u Klinici za onkologiju i nuklearnu medicinu, Klinički bolnički centar „Sestre milosrdnice“

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Nuklearna medicina

3. U KATEDRI ZA INFEKTOLOGIJU
a) u Klinici za infektivne bolesti „Dr Fran Mihaljević“

- dva nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Infektologija

4. U KATEDRI ZA INTERNU MEDICINU
a) u Klinici za unutarnje bolesti, Klinički bolnički centar Zagreb

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu redovitog profesora u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Interna medicina
- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Interna medicina

b) u Klinici za unutarnje bolesti, KB Dubrava

- dva nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu redovitog profesora u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Interna medicina

c) u Klinici za plućne bolesti, Jordanovac, Klinički bolnički centar Zagreb

- jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu višeg asistenta/ poslijedoktoranda u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Interna medicina

5. U KATEDRI ZA MEDICINSKU STATISTIKU, EPIDEMIOLOGIJU I MEDICINSKU INFORMATIKU
a) u Školi narodnog zdravlja „Andrija Štampar“

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu redovitog profesora u području Biomedicine i zdravstva, polje Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, grana Javno zdravstvo

6. U KATEDRI ZA OBITELJSKU MEDICINU

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju naslovnog docenta u području Biomedicine i zdravstva, polje Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, grana Obiteljska medicina
- dva suradnika u naslovnom suradničkom zvanju višeg asistenta/ poslijedoktoranda u području Biomedicine i zdravstva, polje Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, grana Obiteljska medicina

a) u Školi narodnog zdravlja „Andrija Štampar“
- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, grana Obiteljska medicina

7. U KATEDRI ZA ANESTEZIOLOGIJU I REANIMATOLOGIJU
a) u Klinici za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje, Klinički bolnički centar Zagreb
- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Anesteziologija i reanimatologija

8. U KATEDRI ZA PATOLOGIJU
a) u Zavodu za patologiju, Šalata
- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Patologija

9. U KATEDRI ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU I MEDICINU RADA
a) u Školi narodnog zdravlja „Andrija Štampar“
- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta u području Biomedicine i zdravstva, polje Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, grana Medicina rada i sporta

10. U KATEDRI ZA OTORINOLARINGOLOGIJU S AUDIOLOGIJOM I FONIJATRIJOM
a) u Klinici za bolesti uha, nosa i grla i kirurgiju glave i vrata, Klinički bolnički centar Zagreb
- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu redovitog profesora u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Otorinolaringologija
- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Otorinolaringologija
- jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Otorinolaringologija

11. ZA POTREBE SVEUČILIŠNOG POSLIJEDIPLOMSKOG DOKTORSKOG STUDIJA , TE SVEUČILIŠNIH POSLIJEDIPLOMSKIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju naslovnog redovitog profesora u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti

12. U KATEDRI ZA KIRURGIJU

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju naslovnog izvanrednog profesora u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Kirurgija u nastavnoj bazi KB Dubrava

- jednog suradnika u naslovnom suradničkom zvanju višeg asistenta/ poslijedoktoranda u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Kirurgija u nastavnoj bazi KB Dubrava
- jednog suradnika u naslovnom suradničkom zvanju višeg asistenta/ poslijedoktoranda u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Kirurgija u nastavnoj bazi KBC “Sestre milosrdnice“
- dva suradnika u naslovnom suradničkom zvanju višeg asistenta/ poslijedoktoranda u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Kirurgija u nastavnoj bazi KB Sveti Duh

13. U KATEDRI ZA MEDICINSKU MIKROBIOLOGIJU I PARAZITOLOGIJU
- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju naslovnog redovitog profesora u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Medicinska mikrobiologija

Uvjeti propisani Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (“Narodne novine”, broj: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 63/11, 94/13, 139/13) i Pravilnikom o uvjetima i postupku izbora u zvanja Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.
Prijave se u dva primjerka podnose na propisanom obrascu koji je objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta (www.mef.hr) ili se može preuzeti u Urudžbenom zapisniku Medicinskog fakulteta, Zagreb, Šalata 3.
Rok natječaja je trideset dana od objave natječaja u «Narodnim novinama».
Natječaj je objavljen 08.04.2015. godine, Narodne novine br.: 39.
Natječaj se sukladno članku 101., stavak 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (N/N 94/13) objavljuje u Narodnim novinama, dnevnom tisku, internetskoj stranici Medicinskog fakulteta u Zagrebu, te na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja (sa svim prilozima navedenim u obrascu) dostavljaju se na adresu:

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
(Urudžbeni zapisnik)
Zagreb, Šalata 3

 


 
2015-04-10 Na vrh
 Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2014/2015
 

Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2014/2015


Krajnji rok za  predaju radova našem Povjerenstvu za znanstveni rad studenata je 
  Srijeda, 29. travnja 2015. do 15.00 sati
(u studentsku referadu, gđi. Ljiljani Lekić, s naznakom za Povjerenstvo za znanstveni rad studenata - rad za natječaj za Rektorovu nagradu).
Isto tako Vas molimo da  PAŽLJIVO i studenti i mentori prouče ove priložene upute za prijavu i pisanje rada!


Tekst natječaja.

Odluka o mentorstvu.

Pravilnik o dodjeli  Rektorove nagrade.

Pravila za prijavu i kriteriji vrednovanja izvrsnosti radova predloženih za Rektorovu nagradu.

Upute za pisanje i tehničko opremanje studentskih radova predloženih za Rektorovu nagradu.


 
2015-03-11 Na vrh
 Natječaj za izbor nastavnika na Katedrama i ustrojstvenim jedinicama Medicinskog fakulteta (ožujak)
 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
raspisuje

N A T J E Č A J
za izbor:

1. U KATEDRI ZA INTERNU MEDICINU

a) u Klinici za unutarnje bolesti, Klinički bolnički centar „Sestre milosrdnice“

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu izvanrednog profesora u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Interna medicina

2. U KATEDRI ZA OFTALMOLOGIJU

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju naslovnog izvanrednog profesora u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Oftalmologija u nastavnoj bazi Klinike za očne bolesti, Klinički bolnički centar Zagreb

a) u Klinici za očne bolesti, Klinički bolnički centar Zagreb

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Oftalmologija

- jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Oftalmologija

3. U KATEDRI ZA ANESTEZIOLOGIJU I REANIMATOLOGIJU

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju naslovnog izvanrednog profesora u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Anesteziologija i reanimatologija u nastavnoj bazi Klinički bolnički centar Zagreb

- jednog suradnika u naslovnom suradničkom zvanju višeg asistenta/ poslijedoktoranda u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti grana Anesteziologija i reanimatologija u nastavnoj bazi Klinički bolnički centar Zagreb

a) u Klinici za ženske bolesti i porode, Klinički bolnički centar Zagreb

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Anesteziologija i reanimatologija

4. U KATEDRI ZA GINEKOLOGIJU I OPSTETRICIJU

- jednog suradnika u naslovnom suradničkom zvanju višeg asistenta/ poslijedoktoranda u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Ginekologija i opstetricija u nastavnoj bazi KB Merkur

- jednog suradnika u naslovnom suradničkom zvanju višeg asistenta/ poslijedoktoranda u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Ginekologija i opstetricija u nastavnoj bazi KB „Sveti Duh“

5. U KATEDRI ZA UROLOGIJU

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju naslovnog docenta u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Urologija u nastavnoj bazi Klinički bolnički centar „Sestre milosrdnice“

Uvjeti propisani Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (“Narodne novine”, broj: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 63/11, 94/13, 139/13) i Pravilnikom o uvjetima i postupku izbora u zvanja Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.
Prijave se u dva primjerka podnose na propisanom obrascu koji je objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta (www.mef.hr) ili se može preuzeti u Urudžbenom zapisniku Medicinskog fakulteta, Zagreb, Šalata 3.
Rok natječaja je trideset dana od objave natječaja u «Narodnim novinama».
Natječaj je objavljen 04.03.2015. godine, Narodne novine br.: 24.
Natječaj se sukladno članku 101., stavak 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (N/N 94/13) objavljuje u Narodnim novinama, dnevnom tisku, internetskoj stranici Medicinskog fakulteta u Zagrebu, te na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja (sa svim prilozima navedenim u obrascu) dostavljaju se na adresu:

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
(Urudžbeni zapisnik)
Zagreb, Šalata 3

 


 
2015-03-06 Na vrh
 Erasmus natječaj studentske mobilnosti 2015/16
 

Sveučilište u Zagrebu na temelju sklopljenih Erasmus+ međuinstitucijskih sporazuma s inozemnim visokoškolskim ustanovama iz programskih zemalja raspisalo je Natječaj za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus+ programa ključne aktivnosti 1 u akademskoj godini 2015./2016.
Natječaj možete pronaći na mrežnim stranicama Sveučilišta pod Razmjena studenata/Natjecaji: 

Sažetak uputa HR

Sažetak uputa English


 
2015-02-27 Na vrh
 NATJEČAJ za obavljanje poslova radnog mjesto II vrste (m/ž)–Višeg tehničara – informatičara
 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
ponovo raspisuje

NATJEČAJ
za obavljanje poslova

I. Radno mjesto II vrste (m/ž)–Višeg tehničara – informatičaraza potrebe Odsjeka za informatičku djelatnost Tajništva Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenomi, uz uvjet probnog rada u trajanju od tri (3) mjeseca.

Uvjeti natječaja za radno mjesto .
- završen preddiplomski studij računalnog ili tehničkog smjera
- dobro poznavanje administracije Microsoft operacijskih sustava
- ECDL diploma
- poznavanje engleskog jezika
- iskustvo u radu na računalima i podrške korisnicima, poznavanje rada u Microsoft
domenskom okruženju i dobro poznavanje hardvera
- poznavanje osnova mreže
- radno iskustvo od 1 godine na poslovima informatičkih tehnologija
- komunikativnost i sklonost timskom radu
- prednost u odabiru: Microsoft edukacija

Uz pisanu prijavu na natječaj treba priložiti:
- zamolbu
- životopis
- dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu i potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izadnom u vrijeme trajanja ovog natječaj, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se Kadrovskoj službi Fakulteta u roku od 15 dana računajući od dana objave u Narodnim novinama, na adresu: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Kadrovska služba, 10000 Zagreb,Šalata3.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja svi kandidati biti će obavješteni u elektroničkom obliku.


 
2015-02-11 Na vrh
 NATJEČAJ za obavljanje poslova radnog mjesta I vrste (m/ž)–stručnog suradnika
 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
ponovo raspisuje

NATJEČAJ
za obavljanje poslova

I. Radno mjesto I vrste (m/ž)–stručnog suradnika za potrebe Znanstvenog centar izvrsnosti za reproduktivnu i regenerativnu medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme s punim radnim vremenom u trajanju od 12 mjeseci, uz uvjet probnog rada u trajanju od šest (6) mjeseci

Uvjeti natječaja za radno mjesto .
- završen diplomski studij
- poznavanje molekularne biologije mineraliziranih tkiva te iskustvo u tehnikama molekularne
biologije
- iskustvo u radu sa staničnim kulturama i istraživanjima genske ekspresije
- prednost imaju kandidati s radnim iskustvom u istraživačkom laboratoriju

Uz pisanu prijavu na natječaj treba priložiti:
- zamolbu
- životopis
- dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu i potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izadnom u vrijeme trajanja ovog natječaj, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se Kadrovskoj službi Fakulteta u roku od 15 dana računajući od dana objave u Narodnim novinama, na adresu: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Kadrovska služba, 10000 Zagreb,Šalata3.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja svi kandidati biti će obavješteni u elektroničkom obliku.

 


 
2015-02-09 Na vrh
 Natječaj za izbor nastavnika na Katedrama i ustrojstvenim jedinicama Medicinskog fakulteta (veljača)
 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
raspisuje

N A T J E Č A J
za izbor:

1. U KATEDRI ZA MEDICINSKU BIOLOGIJU
a) u Zavodu za biologiju, Šalata

- dva nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta u području Biomedicine i zdravstva, polje Temeljne medicinske znanosti, grana Citologija, histologija i embriologija

2. U KATEDRI ZA INTERNU MEDICINU

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju naslovnog docenta u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Interna medicina u nastavnoj bazi Klinike za unutarnje bolesti, Klinički bolnički centar Zagreb;

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju naslovnog redovitog profesora u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Interna medicina u nastavnoj bazi Klinike za unutarnje bolesti, Klinički bolnički centar Zagreb;

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju naslovnog izvanrednog profesora u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Interna medicina u nastavnoj bazi Klinike za unutarnje bolesti, Klinički bolnički centar Zagreb;

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju naslovnog izvanrednog profesora u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Interna medicina u nastavnoj bazi Klinike za bolesti srca i krvnih žila, Klinički bolnički centar Zagreb;

- dva suradnika u naslovnom suradničkom zvanju višeg asistenta/ poslijedoktoranda u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Interna medicina u nastavnoj bazi Klinike za unutarnje bolesti, KB Dubrava;

- jednog suradnika u naslovnom suradničkom zvanju višeg asistenta/poslijedoktoranda u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Interna medicina u nastavnoj bazi Klinike za unutarnje bolesti, KB Merkur;

- jednog suradnika u naslovnom suradničkom zvanju višeg asistenta/poslijedoktoranda u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Interna medicina u nastavnoj bazi Klinike za unutarnje bolesti, Klinički bolnički centar „Sestre milosrdnice“;

a) u Klinici za unutarnje bolesti, Klinički bolnički centar „Sestre milosrdnice“

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Interna medicina

3. U KATEDRI ZA PEDIJATRIJU
a) u Klinici za pedijatriju, Klinički bolnički centar Zagreb

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Pedijatrija

4. U KATEDRI ZA PATOLOGIJU

- dva nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju naslovnog izvanrednog profesora u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Patologija u nastavnoj bazi Klinički bolnički centar „Sestre milosrdnice“;

- dva suradnika u naslovnom suradničkom zvanju višeg asistenta/poslijedoktoranda u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Patologija u nastavnoj bazi Klinički bolnički centar Zagreb;

- jednog suradnika u naslovnom suradničkom zvanju višeg asistenta/poslijedoktoranda u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Patologija u nastavnoj bazi Klinički bolnički centar „Sestre milosrdnice“

5. U KATEDRI ZA SOCIJALNU MEDICINU I ORGANIZACIJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

- jednog suradnika u naslovnom suradničkom zvanju višeg asistenta/poslijedoktoranda u području Biomedicine i zdravstva, polje Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, grana Javno zdravstvo u nastavnoj bazi Hrvatski zavod za javno zdravstvo

6. U KATEDRI ZA OTORINOLARINGOLOGIJU S AUDIOLOGIJOM I FONIJATRIJOM

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju naslovnog docenta u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Otorinolaringologija u nastavnoj bazi Klinički bolnički centar Zagreb

7. U KATEDRI ZA GINEKOLOGIJU I OPSTETRICIJU

- dva nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju naslovnog docenta u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Ginekologija i opstetricija u nastavnoj bazi Klinički bolnički centar Zagreb

8. U KATEDRI ZA MEDICINSKU MIKROBIOLOGIJU I PARAZITOLOGIJU

- jednog suradnika u naslovnom suradničkom zvanju višeg asistenta/poslijedoktoranda u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Medicinska mikrobiologija u nastavnoj bazi Klinički bolnički centar Zagreb

9. U KATEDRI ZA OBITELJSKU MEDICINU

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju naslovnog izvanrednog profesora u području Biomedicine i zdravstva, polje Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, grana Obiteljska medicina

10. ZA POTREBE SVEUČILIŠNOG POSLIJEDIPLOMSKOG DOKTORSKOG STUDIJA, TE SVEUČILIŠNIH POSLIJEDIPLOMSKIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju naslovnog docenta u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Kirurgija (Neurokirurgija)

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju naslovnog docenta u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Psihijatrija

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju naslovnog docenta u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Interna medicina

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju naslovnog docenta u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Oftalmologija

11. U KATEDRI ZA NUKLEARNU MEDICINU

- jednog suradnika u naslovnom suradničkom zvanju višeg asistenta/ poslijedoktoranda u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Nuklearna medicina u nastavnoj bazi Klinički bolnički centar „Sestre milosrdnice“

12. ZA POTREBE VIJEĆA PREDMETA „ MEDICINSKA ETIKA“

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju naslovnog docenta u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Medicinska etika

Uvjeti propisani Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (“Narodne novine”, broj: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 63/11, 94/13, 139/13) i Pravilnikom o uvjetima i postupku izbora u zvanja Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.
Prijave se u dva primjerka podnose na propisanom obrascu koji je objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta (www.mef.hr) ili se može preuzeti u Urudžbenom zapisniku Medicinskog fakulteta, Zagreb, Šalata 3.
Rok natječaja je trideset dana od objave natječaja u «Narodnim novinama».
Natječaj je objavljen 04.02.2015. godine, Narodne novine br.: 13.
Natječaj se sukladno članku 101., stavak 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (N/N 94/13) objavljuje u Narodnim novinama, dnevnom tisku, internetskoj stranici Medicinskog fakulteta u Zagrebu, te na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja (sa svim prilozima navedenim u obrascu) dostavljaju se na adresu:

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
(Urudžbeni zapisnik)
Zagreb, Šalata 3

 


 
2015-02-05 Na vrh
  NATJEČAJ za radno mjesto I vrste (m/ž)–stručnog suradnika (Tajnika ŠNZ “A.Štampar”) Medicinskog fakulteta
 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
ponovo raspisuje

NATJEČAJ
za obavljanje poslova

I. Radno mjesto I vrste (m/ž)–stručnog suradnika (Tajnika ŠNZ “A.Štampar”) Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme s punim radnim vremenom do povratka stalne zaposlenice s rodiljnog dopusta, uz uvjet probnog rada u trajanju od šest (6) mjeseci

Uvjeti natječaja za radno mjesto .
- sveučilišni diplomski studij pravnog, ekonomskog ili medicinskog smjera,
- poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu (obvezno testiranje)
- ECDL tečaj ili provjera informatičkog znanja (MS Office)
- iskustvo u radu na istim ili sličnim poslovima najmanje jedna godina
- organizacijske sposobnosti
Opis poslova:
Kandidat se obvezuje obavljati slijedeće poslove: usklađivati rad službi i osiguravati njihovo
funkcioniranje; obavljati stručne poslove vezane uz znanstvena istraživanja; proučavati i
stručno obrađivati pitanja vezana uz znanstvene, stručne i nastavne aktivnosti Škole;
sudjelovati u organizaciji nastavnog i stručnog rada; unositi i obrađivati podatke u računalu;
po potrebi sastavljati zapisnike; koordinirati stručni rad i komunicirati unutar Škole narodnog
zdravlja „Andrija Štampar“ i prema Fakultetu; izrađivati i sudjelovati u izradi stručnih izvještaja
i analiza koje se odnose na funkcioniranje administrativno-tehničkih službi Škole narodnog
zdravlja „Andrija Štampar“; po potrebi obavljati gospodarske poslove i druge poslove po
nalogu direktora Škole narodnog zdravlja „Andrija Štampar“

Uz pisanu prijavu na natječaj treba priložiti:
- zamolbu
- životopis
- dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu i potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izadnom u vrijeme trajanja ovog natječaj, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se Kadrovskoj službi Fakulteta u roku od 15 dana računajući od dana objave u Narodnim novinama, na adresu: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Kadrovska služba, 10000 Zagreb,Šalata3.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja svi kandidati biti će obavješteni u elektroničkom obliku.


 
2015-01-26 Na vrh
  Natječaj za izbor nastavnika na Katedrama i ustrojstvenim jedinicama Medicinskog fakulteta (siječanj)
 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
raspisuje

N A T J E Č A J
za izbor:

1. U KATEDRI ZA PSIHIJATRIJU I PSIHOLOŠKU MEDICINU
a) u Klinici za psihijatriju, Klinički bolnički centar Zagreb

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Psihijatrija

2. U KATEDRI ZA INTERNU MEDICINU
a) u Klinici za bolesti srca i krvnih žila, Klinički bolnički centar Zagreb

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Interna medicina

3. U KATEDRI ZA GINEKOLOGIJU I OPSTETRICIJU
a) u Klinici za ženske bolesti i porode, Klinički bolnički centar Zagreb

- dva nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Ginekologija i opstetricija

4. U KATEDRI ZA INFEKTOLOGIJU
a) u Klinici za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“

- jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Infektologija

5. U KATEDRI ZA NUKLEARNU MEDICINU

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju naslovnog docenta u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Nuklearna medicina u nastavnoj bazi - Klinički bolnički centar „Sestre milosrdnice“;

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju naslovnog docenta u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Nuklearna medicina u nastavnoj bazi - Klinički bolnički centar Zagreb

6. U KATEDRI ZA KIRURGIJU

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju naslovnog docenta u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Kirurgija u nastavnoj bazi - Klinički bolnički centar Zagreb.

Uvjeti propisani Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (“Narodne novine”, broj: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 63/11, 94/13, 139/13) i Pravilnikom o uvjetima i postupku izbora u zvanja Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.
Prijave se u dva primjerka podnose na propisanom obrascu koji je objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta (www.mef.hr) ili se može preuzeti u Urudžbenom zapisniku Medicinskog fakulteta, Zagreb, Šalata 3.
Rok natječaja je trideset dana od objave natječaja u «Narodnim novinama».
Natječaj je objavljen 09.01.2015. godine, NN. br.: 3.
Natječaj se sukladno članku 101., stavak 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (N/N 94/13) objavljuje u Narodnim novinama, dnevnom tisku, internetskoj stranici Medicinskog fakulteta u Zagrebu, te na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja (sa svim prilozima navedenim u obrascu) dostavljaju se na adresu:

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
(Urudžbeni zapisnik)
Zagreb, Šalata 3


 
2015-01-13 Na vrh
 Natječaj za dodjelu stipendije - Dr. Marija Veljaca Foundation
 

 

Dr. Marija Veljaca Foundation, neprofitna nevladina organizacija sa sjedištem u Sjedinjenim Američkim Državama, objavljuje natječaj za dodjelu stipendije studentima medicine i medicinskih znanosti u akademskoj godini 2014/2015. 

Broj stipendija:        1

Iznos stipendije:      US $1,000

Rok prijave:             1. ožujka, 2015. 

Prijave na:               engleskom jeziku

Informacije i uputstva o prijavi za stipendiju možete pročitati na web stranici zaklade: www.drmarijaveljacafoundation.org

Za dodatne informacije, obratite se na e-mail adresu: scholarships@drmarijaveljacafoundation.org


 
2014-12-30 Na vrh
 NATJEČAJ za obavljanje poslova radnog mjesta I vrste Stručni suradnik na projektu-istraživač/Stručni suradnik na projektu-iskusni istraživač
 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET

raspisuje

NATJEČAJ
za obavljanje poslova

I. Radnog mjesta I vrste – “Stručni suradnik na projektu-istraživač” za potrebe EU FP7 projekta GlowBrain. Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme u trajnju projekta tj. zaključno do 30.09.2015 godine, uz uvjet probnog rada u trajanju od 3 mjeseca.

II. Radnog mjesta I vrste – “Stručni suradnik na projektu-iskusni inženjer” za potrebe EU FP7 projekta GlowBrain. Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme u trajnju projekta tj. zaključno do 30.09.2015 godine, uz uvjet probnog rada u trajanju od 3 mjeseca.

Uvjeti natječaja za radno mjesto I.
- završen fakultet medicine,biologije, kemije ili srodnih znanosti,
- doktorat znanosti ili doktor medicine
- odlično poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu,
- računalna pismenost na naprednom nivou.

Uvjeti natječaja za radno mjesto II.
- završen fakultet matematike, elektrotehnike i računarstva, strojarstva i
brodogradnje ili srodnih struka,
- doktorat znanosti ili 2 godine radnog iskutva u struci,
- odlično poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu,
- računalna pismenost na naprednom nivou.

Uz pisanu prijavu na natječaj treba priložiti
- zamolbu,
- životopis
- dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu i potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izadnom u vrijeme trajanja ovog natječaj, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se Kadrovskoj službi Fakulteta u roku od 8 dana za radno mjesto I. a za radno mjesto II. 15 dana računajući od dana objave u Narodnim novinama, na adresu: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,Kadrovska služba,10000 Zagreb, Šalata3. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja svi kandidati biti će obavješteni u elektroničkom obliku.

 


 
2014-12-22 Na vrh
 NATJEČAJ za obavljanje poslova Radnog mjesta I vrste - Tajnika/ce poslijediplomskog studija
 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
raspisuje
NATJEČAJ
za obavljanje poslova

Radnog mjesta I vrste - Tajnika/ce poslijediplomskog studija “Menadžment u zdravstvu” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada u trajanju od 6 mjeseci.

Uvjeti natječaja:
- završen sveučilišni diplomski studij
- izvrsno znanje engleskog jezika u govoru i pismu i poslovne korespodencije na engleskom
jeziku
- izvrsno znanje barem još jednog svjetskog jezika u govoru i pismu
- natprosječno informatičko znanje i rada u MS Officeu
- pet godina radnog iskustva u međunarodnom okruženju
- organizatorske sposobnosti i snalaženje u području financija.

Uz pisanu prijavu na natječaj treba priložiti:
- zamolbu,
- životopis
- dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu i potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izadnom u vrijeme trajanja ovog natječaj, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se Kadrovskoj službi Fakulteta u roku od 8 dana računajući od dana objave u Narodnim novinama, na adresu: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,Kadrovska služba,10000 Zagreb, Šalata3. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja svi kandidati biti će obavješteni u elektroničkom obliku.

 


 
2014-12-22 Na vrh
 NATJEČAJ za obavljanje poslova voditelja nabave, čuvara i stručnog referenta
 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
raspisuje

NATJEČAJ
za obavljanje poslova

I. Radnog mjesta I vrste (m/ž) – voditelja ostalih ustrojbenih jedinica (voditelj ureda nabave) s radnim mjestom u Tajništvu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada u trajanju od od šest (6) mjeseci.
II. Radno mjesto III vrste (m/ž)–čuvara s radnim mjestom u Tajništvu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada u trajanju od dva (2) mjeseca
III. Radno mjesto III vrste (m/ž) – stručni referenti s radnim mjestom u Tajništvu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada u trajanju od dva (2) mjeseca.

Uvjeti natječaja za radno mjesto I.
- sveučilišni diplomski studij pravnog , ekonomskog ili tehničkog smjera
- vrlo dobro poznavanje engleskog jezika u pismu i govoru (obvezno testiranje)
- ECDL diploma ili provjera informatičkog znanja (MS Office)
- važeća potvrda o završenom specijalističkom programu izobrazbe u području
javne nabave koju izdaje Ministarstvo gospodarstva rada i poduzetništva
- najmanje dvije godina radnog iskustva na poslovima pripreme, provedbe i praćenje
izvršenja javnih nabava (intervju)
. Opis poslova:
Kandidat će biti zadužen za: pripremu planova nabave, praćenje troškova u skladu s planom
nabave i financijskim planom; pravovremeno pripremanje i raspisivanje bagatelnih i javnih
nadmetanja na hrvatskom i engleskom jeziku (znanstveni projekti FP7, te ostala inozemna
znanstvena i stručna suradnja); praćenje financijskog i količinskog izvršenja ugovorenih
nabava.
Od kandidata očekujemo jasno izražene moralne vrijednosti, izrazito izražena odgovornost
i profesionalnost, preciznost i temeljitost u radu, mogućnost obavljanja više aktivnosti u isto
vrijeme, sklonost timskom radu i motiviranost za kontinuirano učenje i osobno napredovanje.

Uvjeti natječaja za radno mjesto II.
- srednja stručna sprema,
- položen stručni sipit za čuvara
- opća zdravstvena sposobnost što se dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove ili
specijaliste medicine rada u privatnoj praksi
- da nije pravomoćno osuđen ili se protiv njega ne vodi kazneni postuupak za djelo koje se
progoni po službenoj dužnosti
- da nije u posljednje tri godine pravomoćno kažnjen za prekršajno djelo protiv javnog reda
i mira s elementima nasilja
- da ima prebivalište odnosno boravak u RH
- najmanje jedna godina radnog iskustva

Uvjeti natječaja za radno mjesto III
- Srednja stručna sprema društvenog smjera
- poznavanje engleskog jezika
- ECDL diploma
- najmanje jedna godina radnog iskustva

Uz pisanu prijavu na natječaj treba priložiti:
- zamolbu
- životopis
- dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu i potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izadnom u vrijeme trajanja ovog natječaj, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se Kadrovskoj službi Fakulteta u roku od 15 dana računajući od dana objave u Narodnim novinama, na adresu: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Kadrovska služba, 10000 Zagreb,Šalata3.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja svi kandidati biti će obavješteni u elektroničkom obliku.

 


 
2014-12-22 Na vrh
 Natječaj za izbor nastavnika na Katedrama i ustrojstvenim jedinicama Medicinskog fakulteta (prosinac)
 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
raspisuje

N A T J E Č A J
za izbor:

1. U KATEDRI ZA FARMAKOLOGIJU

a) u Zavodu za farmakologiju, Šalata

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu izvanrednog profesora u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Klinička farmakologija s toksikologijom

2. U KATEDRI ZA OBITELJSKU MEDICINU

a) u Školi narodnog zdravlja „Andrija Štampar“

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, grana Obiteljska medicina

3. U KATEDRI ZA UROLOGIJU

- dva suradnika u naslovnom suradničkom zvanju višeg asistenta/ poslijedoktoranda u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Urologija u nastavnoj bazi - Klinički bolnički centar Zagreb

4. ZA VIJEĆE PREDMETA „TEMELJI NEUROZNANOSTI“

a) u Zavodu za neuroznanost Hrvatskog instituta za istraživanje mozga, Šalata

- jednog suradnika u suradničkom zvanju asistenta ili višeg asistenta/poslijedoktoranda u području Biomedicine i zdravstva, polje Temeljne medicinske znanosti, grana Neuroznanost

5. U KATEDRI ZA FIZIOLOGIJU I IMUNOLOGIJU

a) u Zavodu za fiziologiju, Šalata

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta u području Biomedicine i zdravstva, polje Temeljne medicinske znanosti, grane Fiziologija čovjeka i Neuroznanost

6. U KATEDRI ZA ANATOMIJU I KLINIČKU ANATOMIJU

a) u Zavodu za anatomiju, Šalata

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta (50% radnog odnosa) u području Biomedicine i zdravstva, polje Temeljne medicinske znanosti, grana Neuroznanost

Uvjeti propisani Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (“Narodne novine”, broj: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 63/11, 94/13, 139/13) i Pravilnikom o uvjetima i postupku izbora u zvanja Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Pod točkom 4. prednost pri zapošljavanju imati će kandidati sa završenim integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem medicine ili sveučilišnim studijem biologije; usmjerenje: molekularna biologija.
Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.
Prijave se u dva primjerka podnose na propisanom obrascu koji je objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta (www.mef.hr) ili se može preuzeti u Urudžbenom zapisniku Medicinskog fakulteta, Zagreb, Šalata 3.
Rok natječaja je trideset dana od objave natječaja u «Narodnim novinama».
Natječaj je objavljen 05.12.2014. godine, NN. br.: 144.
Natječaj se sukladno članku 101., stavak 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (N/N 94/13) objavljuje u Narodnim novinama, dnevnom tisku, internetskoj stranici Medicinskog fakulteta u Zagrebu, te na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja (sa svim prilozima navedenim u obrascu) dostavljaju se na adresu:

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
(Urudžbeni zapisnik)
Zagreb, Šalata 3


 
2014-12-08 Na vrh
 Natječaj za akademsku mobilnost u 2015. godini (prvi krug)
 

Obavještavamo Vas da je raspisan Natječaj za akademsku mobilnost u 2015. godini (prvi krug).

Mogućnosti razmjene su sljedeće (detaljnije u Natječaju):

a) mobilnost temeljem bilateralnih međusveučilišnih i međufakultetskih sporazuma:

a1) odlazna mobilnost temeljem bilateralnih međusveučilišnih sporazuma (prema određenim sveučilištima)

a2) najava dolazne mobilnosti temeljem bilateralnih međusveučilišnih i međufakultetskih sporazuma i dolazne mobilnosti u svrhu sklapanja novih sporazuma i novih oblika suradnje

b) mobilnost prema visokoškolskim ustanovama u cijelome svijetu

c) mobilnost doktorskih studenata (kotizacije za konferencije).

Natječaj je objavljen na sveučilišnim stranicama, http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-sveucilisnih-djelatnika/natjecaji/.

Važne napomene:

- na Natječaj se moraju prijaviti i nastavnici koji u 2015. g. namjeravaju posjetiti partnerska sveučilišta temeljem potpisanih radnih programa u okviru međusveučilišnih/međufakultetskih sporazuma;

- novost naspram Natječaja za 2014. godinu: sudjelovanje u radu upravnih tijela i godišnjih skupština sveučilišnih mreža (UNICA, Podunavska rektorska konferencija - DRC, EUA, Alpe-Jadran, IROICA, SEFI, ICA-IROICA, CEI, AUF, EAN) te obveze iz dvojnih doktorata (troškovi povjerenstva) izdvojeni su iz ovogodišnjeg Natječaja i bit će posebno financirani (sastavnice će biti naknadno obaviještene o proceduri).

Najavljujemo da će detalji refundacije za odobrene prijave biti dostupni u rezultatima Natječaja.

Mole se sastavnice da predlože kandidate koji bi ostvarili kraći studijski boravak na stranim sveučilištima te studente doktorskih studija za odlazak na konferencije.

-        rok za dostavu rang-lista za stavke a1) i b): ponedjeljak 12. siječnja 2015.

-        rok za dostavu rang-liste za stavku a2): srijeda 15. siječnja 2015. g.


 
2014-12-03 Na vrh
 Natječaji za suradnju s Japanom za istraživače i studente‏
 

Japansko društvo za promicanje znanosti (Japan Society for Promotion of Science, JSPS) raspisalo je natječaj za zajedničke istraživačke projekte u sklopu programa Open Partnership Joint Projects/Seminars.

Program omogućuje japanskim znanstvenicima rad na istraživanjima u svijetu u zemljama koje imaju diplomatske odnose s Japanom. Ukoliko surađujete s kolegama iz Japana, preporučamo konzultacije s njima oko ovog programa.

Natječaj: http://www.jsps.go.jp/english/e-bilat/call.html

Također vas obavještavamo o raspisanom natječaju za program Vulcanus in Japan kojeg organizira EU-Japan centar za industrijsku suradnju (EU-Japan Centre for Industrial Cooperation). Program je usmjeren na studente prirodnih i tehničkih znanosti sveučilišta EU za jednogodišnje stručno usavršavanje, stažiranje i istraživački rad u japanskim tvrtkama.

Više podataka o programu Vulcanus in Japan: http://www.eu-japan.eu/sites/eu-japan.eu/files/FLYER_en%20vj15.pdf

Natječaj je otvoren do 20. siječnja, a odnosi se na razdoblje od 1. rujna 2015. do 30. kolovoza 2016. godine. Hrvatski studenti su pravo sudjelovanja u ovom programu prvi put dobili prošle godine nakon pristupanja RH Europskoj uniji, i sa velikim zadovoljstvom Vas ovim putem želim obavijestiti da su ovogodišnjem programu pristupila i tri studenta Sveučilišta u Zagrebu – jedan student s Fakulteta strojarstva i brodogradnje i dvojica sa Fakulteta organizacije i informatike. Hrvatskim studentima u prilog ide i činjenica da centar posebno ohrabruje studente iz Hrvatske da se prijave na natječaj, što je navedeno i na njihovoj naslovnici: http://www.eu-japan.eu/vulcanus-japan-0


 
2014-12-02 Na vrh
 NATJEČAJ za obavljanje poslova Radnog mjesta I vrste – stručnog suradnika/ce
 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
raspisuje
NATJEČAJ
za obavljanje poslova

Radnog mjesta I vrste – stručnog suradnika/ce u sustavu znanosti i visokog obrazovanja – Projekt za planiranje zanimanja u biomedicine i zdravstvu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme s nepunim radnim vremenom (4 sata dnevno), a najdulje u trajanju jedne godine.

Uvjeti natječaja:
- završen integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine
- položen stručni ispit
- poznavanje engleskog jezika
- poznavanje rada na računalu,
- odlične komunikacijske vještine
- iskustvo rada na predstavničkim, organizacijskim i administrativnim poslovima.
Uz pisanu prijavu na natječaj treba priložiti:
- zamolbu,
- životopis
- dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu i potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izadnom u vrijeme trajanja ovog natječaj, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se Kadrovskoj službi Fakulteta u roku od 8 dana računajući od dana objave u Narodnim novinama, na adresu: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,Kadrovska služba,10000 Zagreb, Šalata 3. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja svi kandidati biti će obavješteni u elektroničkom obliku.


 
2014-11-20 Na vrh
 Natječaj za izbor nastavnika na Katedrama i ustrojstvenim jedinicama Medicinskog fakulteta (studeni)
 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
raspisuje

N A T J E Č A J
za izbor:

1. U KATEDRI ZA INTERNU MEDICINU

a) u Klinici za bolesti srca i krvnih žila, Klinički bolnički centar Zagreb

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Interna medicina

2. U KATEDRI ZA ANATOMIJU I KLINIČKU ANATOMIJU

- dva suradnika u naslovnom suradničkom zvanju višeg asistenta/ poslijedoktoranda u području Biomedicine i zdravstva, polje Temeljne medicinske znanosti, grana Anatomija

3. ZA VIJEĆE PREDMETA „TEMELJI NEUROZNANOSTI“

a) u Zavodu za neuroznanost, Hrvatski institut za istraživanje mozga, Šalata

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta u području Biomedicine i zdravstva, polje Temeljne medicinske znanosti, grana Neuroznanost

4. ZA POTREBE SVEUČILIŠNOG POSLIJEDIPLIOMSKOG DOKTORSKOG STUDIJA, TE SVEUČILIŠNIH POSLIJEDIPLOMSKIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju naslovnog izvanrednog profesora u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti,

5. ZA POTREBE SVEUČILIŠNOG DIPLOMSKOG STUDIJA SESTRINSTVO

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju naslovnog docenta u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti,

Uvjeti propisani Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (“Narodne novine”, broj: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 63/11, 94/13, 139/13) i Pravilnikom o uvjetima i postupku izbora u zvanja Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.
Prijave se u dva primjerka podnose na propisanom obrascu koji je objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta (www.mef.hr) ili se može preuzeti u Urudžbenom zapisniku Medicinskog fakulteta, Zagreb, Šalata 3.
Rok natječaja je trideset dana od objave natječaja u «Narodnim novinama».
Natječaj je objavljen 07.11.2014. godine, NN. br.: 131.
Natječaj se sukladno članku 101., stavak 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (N/N 94/13) objavljuje u Narodnim novinama, dnevnom tisku, internetskoj stranici Medicinskog fakulteta u Zagrebu, te na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja (sa svim prilozima navedenim u obrascu) dostavljaju se na adresu:

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
(Urudžbeni zapisnik)
Zagreb, Šalata 3


 
2014-11-10 Na vrh
 NATJEČAJ za obavljanje poslova voditelja ustrojbene jedinice, stručnog suradnika i pomoćnika pri sekciji/obdukciji
 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
raspisuje

NATJEČAJ
za obavljanje poslova

I. Radnog mjesta I vrste (m/ž) – voditelja ostalih ustrojbenih jedinica (voditelj ureda nabave) s radnim mjestom u Tajništvu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada u trajanju od od šest (6) mjeseci.

II. Radno mjesto I vrste (m/ž)–stručnog suradnika (Tajnika ŠNZ “A.Štampar”) Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme s punim radnim vremenom do povratka stalne zaposlenice s rodiljnog dopusta, uz uvjet probnog rada u trajanju od šest (6) mjeseci

III. Radno mjesto IV vrste (m/ž) – pomoćnik pri sekciji/obdukciji s radnim mjestom u Zavodu za anatomiju “Drago Perović” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, do povratka stalnog zaposlenika s bolovanja, uz uvjet probnog rada u trajanju od jednog (1) mjeseca.

Uvjeti natječaja za radno mjesto I.
- sveučilišni diplomski studij pravnog , ekonomskog ili tehničkog smjera
- vrlo dobro poznavanje engleskog jezika u pismu i govoru (obvezno testiranje)
- ECDL tečaj ili provjera informatičkog znanja (MS Office)
- važeća potvrda o završenom specijalističkom programu izobrazbe u području
javne nabave koju izdaje Ministarstvo gospodarstva rada i poduzetništva
- najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima pripreme, provedbe i praćenje
izvršenja javnih nabava (intervju)
. Opis poslova:
Kandidat će biti zadužen za: pripremu planova nabave, praćenje troškova u skladu s planom
nabave i financijskim planom; pravovremeno pripremanje i raspisivanje bagatelnih i javnih
nadmetanja na hrvatskom i engleskom jeziku (znanstveni projekti FP7, te ostala inozemna
znanstvena i stručna suradnja); praćenje financijskog i količinskog izvršenja ugovorenih
nabava.
Od kandidata očekujemo jasno izražene moralne vrijednosti, izrazito izražena odgovornost
i profesionalnost, preciznost i temeljitost u radu, mogućnost obavljanja više aktivnosti u isto
vrijeme, sklonost timskom radu i motiviranost za kontinuirano učenje i osobno napredovanje.

Uvjeti natječaja za radno mjesto II.
- sveučilišni diplomski studij pravnog ili ekonomskog smjera,
- poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu (obvezno testiranje)
- ECDL tečaj ili provjera informatičkog znanja (MS Office)
- iskustvo u radu na istim ili sličnim poslovima najmanje tri godine
- organizacijske sposobnosti
Opis poslova:
Kandidat se obvezuje obavljati slijedeće poslove: usklađivati rad službi i osiguravati njihovo
funkcioniranje; obavljati stručne poslove vezane uz znanstvena istraživanja; proučavati i
stručno obrađivati pitanja vezana uz znanstvene, stručne i nastavne aktivnosti škole;
sudjelovati u organizaciji nastavnog i stručnog rada; unositi i obrađivati podatke u računalu;
po potrebi sastavljati zapisnike; koordinirati stručni rad i komunicirati unutar Škole narodnog
zdravlja „Andrija Štampar“ i prema Fakultetu; izrađivati i sudjelovati u izradi stručnih izvještaja
i analiza koje se odnose na funkcioniranje administrativno-tehničkih službi Škole narodnog
zdravlja „Andrija Štampar“; po potrebi obavljati gospodarske poslove i druge poslove po
nalogu direktora Škole narodnog zdravlja „Andrija Štampar“

Uvjeti natječaja za radno mjesto III
- završena osmogodišnja škola
- kandidat ne smije imati averziju prema mrtvim tijelima

Uz pisanu prijavu na natječaj treba priložiti:
- zamolbu
- životopis
- dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu i potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izadnom u vrijeme trajanja ovog natječaj, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se Kadrovskoj službi Fakulteta u roku od 15 dana računajući od dana objave u Narodnim novinama, na adresu: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Kadrovska služba, 10000 Zagreb,Šalata3.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja svi kandidati će biti obavješteni u elektroničkom obliku.


 
2014-10-27 Na vrh
 Natječaj za obavljanje poslova tehničkog i stručnog suradnika na projektu
 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
raspisuje
NATJEČAJ
za obavljanje poslova

I. Tehničkog suradnika (m/ž) na projektu Suradni centar Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) za praćenje epidemije HIV-a pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada u trajanju od od dva (2) mjeseca.
II. Stručnog suradnika na projektu Istraživanje HIV-a kod intravenskih ovisnika pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme u trajanju od šest (6) mjeseci, uz uvjet probnog rada u trajanju od tri (3) mjeseca.
.
Uvjeti natječaja za radno mjesto I.
- SSS ili VSS društvenog smjera,
- najmanje jedna godina radnog iskustva na administrativnim
poslovima na međunarodnim projektima ili poslovima provedenim
u suradnji s organizacijama iz inozemstva,
- vrlo dobro poznavanje engleskog jezika
- poznavanje rada na računalu,
- vrlo dobre komunikacijske vještine
.
Uvjeti natječaja za radno mjesto II.
- VSS-doktor medicine,
- najmanje dvije godine radnog iskustva na međunarodnim
projektima iz epidemiologije HIV-a,
- poznavanje engleskog jezika,
- poznavanje rada na računalu te rada u programu za analizu
podataka prikupljenim uzorkom upravljanim ispitanicima (RDS,
engl. respondent-driven sampling).

Uz pisanu prijavu na natječaj treba priložiti:
- zamolbu (za radno mjesto pod I.- na hrvatskom i engleskom jeziku)
- životopis (za radno mjesto pod I.- na hrvatskom i engleskom jeziku)
- dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu i potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izadnom u vrijeme trajanja ovog natječaj, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kaod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se Kadrovskoj službi Fakulteta u roku od 8 dana računajući od dana objave u Narodnim novinama, na adresu: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Kadrovska služba, 10000 Zagreb,Šalata3.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja svi kandidati će biti obavješteni u elektroničkom obliku.


 
2014-09-23 Na vrh
 Za upis u sveučilišni poslijediplomski doktorski studij „Neuroznanost“ za 7 nepopunjenih mjesta
 

REPUBLIKA HRVATSKA
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET

raspisuje

NATJEČAJ

ZA UPIS U SVEUČILIŠNI POSLIJEDIPLOMSKI DOKTORSKI STUDIJ „NEUROZNANOST“
ZA STJECANJE AKADEMSKOG STUPNJA DOKTORA ZNANOSTI
u akademskoj godini 2014./2015.
za 7 nepopunjenih mjesta

PRIJAVA za upis u prvu godinu doktorskog studija s početkom nastave u studenom 2014. godine. Prima se najviše 7 studenata za nepopunjena mjesta na Studiju. PRAVO PRIJAVE imaju kandidati:

 • koji su stekli diplomu sveučilišnog diplomskog studija u područjima relevantnima za neuroznanost: područje biomedicine (medicina, stomatologija, veterina, farmacija) ili srodna područja (biologija, psihologija, rehabilitacija, logopedija, biofizika)
 • koji imaju prosjek ocjena u diplomskoj nastavi najmanje 3,51 (u sustavu ocjenjivanja 5-10 ili A-D prosjek ocjena najmanje 8,00)
 • koji su prije upisa postigli dogovor s mentorom/voditeljem koji ima istraživački projekt  u jednom od raspoloživih kvalificiranih laboratorija
 • koji prilože dvije preporuke sveučilišnih nastavnika

Kandidati koji su završili studij u inozemstvu moraju proći proceduru akademskog priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije (detaljnije informacije na http://www.unizg.hr/studiji-i-studiranje/upisi-stipendije-priznavanja/akademsko-priznavanje-inozemnih-visokoskolskih-kvalifikacija/)

Pri upisu studenti sa stranim državljanstvom moraju imati dozvolu boravka u Republici Hrvatskoj i regulirano zdravstveno osiguranje unutar Republike Hrvatske.

 Dokumenti potrebni za prijavu:

 1. Obrazac za prijavu i bodovanje
 2. Ovjerena preslika diplome o završenom medicinskom  fakultetu ili drugom fakultetu iz znanstvenog područja biomedicine i zdravstva i srodnog područja
 3. Ovjeren prijepis ocjena
 4. Dvije preporuke sveučilišnih profesora
 5. Preporuka budućeg mentora
 6. Prijedlog područja istraživanja
 7. Životopis (Europass) s osobnom fotografijom
 8. Preslika osobne iskaznice ili putovnice
 9. Biljeg u vrijednosti 20 kuna
 10. Izjava ustanove o plaćanju školarine uz obavezno navedeni OIB (ukoliko troškove školarine podmiruje ustanova u kojoj je kandidat zaposlen)
 11. Izjava o načinu studiranja

OSTALI UVJETI

 1. Na natječaj se prijavljuje isključivo na propisanim obrascima koji se nalaze na web stranici studija, www.hiim.hr Prijave koje nisu u skladu s uputama ili nisu potpune neće se uzimati u obzir
 2. Preporučuje  se priložiti preslike radova i kongresnih sažetaka, te uz sažetke i potvrdu o recenziranosti kongresa
 3. Preporučuje se priložiti i druge dokaze koji jamče uspješnost izrade disertacije
 4. Svi kandidati moraju zadovoljiti na provjeri znanja i strukturiranom razgovoru.
 5. Razgovori s kandidatima, kao i provjera računalne pismenosti i znanja engleskog jezika biti će održani u listopadu 2014. u uredovno vrijeme. Kandidati će biti obavješteni o mjestu i vremenu održavanja razgovora putem e-maila
 6. Za kandidate koji su u sustavu znanstvenih novaka potrebno je priložiti presliku ugovora.

VISINA ŠKOLARINE: - 20.000,00 kn po akademskoj godini (dva semestra). Školarinu treba uplatiti u cijelosti prije upisa.

ROK ZA PODNOŠENJE MOLBI JE 7. listopada 2014.

Prijave se šalju na adresu:

Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
Hrvatski institut za istraživanje mozga

Tajništvo doktorskog studija Neuroznanost

"Natječaj - doktorski studij Neuroznanost"
Šalata 12
10000 Zagreb

ODABIR kandidata će se napraviti prema kriterijima Fakultetskog vijeća (prema kriterijima za bodovanje u obrascu koji se nalazi u nastavku ovog natječaja). Odluku o upisu donosi Fakultetsko vijeće. O odluci Fakultetskog vijeća kandidati će biti pismeno obaviješteni nakon sjednice Fakultetskog vijeća. Primljeni studenti dužni su upisati se i uplatiti školarinu studija prema upisnim rokovima objavljenim na mrežnim stranicama Fakulteta. Imena izabranih kandidata, njihove kvalifikacije, kao i imena preporučitelja javno se objavljuju na mrežnim stranicama studija nakon odluke Fakultetskog vijeća, sukladno čl.8, st.4 Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu.

Rezultati upisa na studij bit će objavljeni na web stranici www.hiim.hr

Propisani obrasci mogu se preuzeti u nastavku natječaja pod poveznicama „Obrazac za prijavu i bodovanje“, „Preporuka potencijalnog mentora“, „Prijedlog područja istraživanja“, „Izjava o načinu studiranja“ i „Europass životopis“, „Preporuka PhD (od dva sveučilišna profesora)“

Sve dodatne informacije dostupne su na e-mail: zorsag@hiim.hr ili tajnica@hiim.hr

Pojmovi koji se koriste u ovom Natječaju koji imaju rodni značaj, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Propisani obrasci za prijavu:


 
2014-09-19 Na vrh
 Natječaji za studentsku mobilnost
 

Ovim putem obavještavamo da su na internetskim stranicama Sveučilišta u Zagrebu objavljeni novi natječaji za studentsku mobilnost, te podsjećamo na natječaje koji su ranije objavljeni:

- Natječaj Erasmus Mundus 2: LOT11 - Experts4Asia - (Južna i Jugoistočna Azija) i ExpertsSUSTAIN (samo PhD) – rok za prijave produžen je na 26. rujan 2014.

- 1 stipendija za bilateralnu razmjenu na City University of Hong Kong – rok za prijave 30. rujan 2014.

- Natječaj za akademsku razmjenu (studenti, istraživači, nastavno i nenastavno osoblje) u okviru projekta Erasmus Mundus-aktivnost 2: LOT16 - BE MUNDUS - Brazil Europe Mundus – rok za prijave 11. studeni 2014.

Detaljnije ovdje.


 
2014-09-18 Na vrh
  Natječaj za izbor nastavnika na Katedrama i ustrojstvenim jedinicama Medicinskog fakulteta (rujan)
 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor:

1. U KATEDRI ZA NUKLEARNU MEDICINU

a) u Kliničkom zavodu za nuklearnu medicinu i zaštitu od zračenja, Klinički bolnički centar Zagreb

- jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta u kumulativnom radnom odnosu za znanstveno područje Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Nuklearna medicina

- jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu višeg asistenta/ poslijedoktoranda u kumulativnom radnom odnosu za znanstveno područje Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Nuklearna medicina

Uvjeti propisani Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (“Narodne novine”, broj: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 63/11, 94/13, 139/13) i Pravilnikom o uvjetima i postupku izbora u zvanja Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.
Prijave se u dva primjerka podnose na propisanom obrascu koji je objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta (www.mef.hr) ili se može preuzeti u Urudžbenom zapisniku Medicinskog fakulteta, Zagreb, Šalata 3.
Rok natječaja je trideset dana od objave natječaja u «Narodnim novinama».
Natječaj je objavljen 17.09.2014. godine, NN. br.: 110.
Natječaj se sukladno članku 101., stavak 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (N/N 94/13) objavljuje u Narodnim novinama, dnevnom tisku, internetskoj stranici Medicinskog fakulteta u Zagrebu, te na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja (sa svim prilozima navedenim u obrascu) dostavljaju se na adresu:

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
(Urudžbeni zapisnik)
Zagreb, Šalata 3


 
2014-09-18 Na vrh
 Natječaj za upis na doktorski studij Biomedicina i zdravstvo - ak.g. 2014/2015 - 7 nepopunjenih mjesta
 
  grb  

REPUBLIKA HRVATSKA
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET

raspisuje

NATJEČAJ

ZA UPIS U SVEUČILIŠNI POSLIJEDIPLOMSKI DOKTORSKI STUDIJ „BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO“
ZA STJECANJE AKADEMSKOG STUPNJA DOKTORA ZNANOSTI
u akademskoj godini 2014./2015.
za 7 nepopunjenih mjesta

PRIJAVA za upis u prvu godinu doktorskog studija s početkom nastave u studenom 2014. godine. Prima se najviše 7 studenata za nepopunjena mjesta na Studiju. PRAVO PRIJAVE imaju kandidati:

 • koji su završili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine ili drugi diplomski studij iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva i srodnog područja. Iznimno, uz obrazloženje i zamolbu mogu se primiti i pristupnici sa završenim diplomskim studijima iz drugih područja prirodnih, a u slučaju javnog zdravstva i društvenih znanosti
 • i koji imaju prosjek ocjena u diplomskoj nastavi najmanje 3,51 (u sustavu ocjenjivanja 5-10 ili A-D prosjek ocjena najmanje 8,00)

Kandidati koji su završili studij u inozemstvu moraju proći postupak akademskog priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije (detaljnije informacije na http://www.unizg.hr/nastava-i-studenti/akademsko-priznavanje-visokoskolskih-inozemnih-kvalifikacija/hrvatski/).

Pri upisu studenti sa stranim državljanstvom moraju imati dozvolu boravka u Republici Hrvatskoj i regulirano zdravstveno osiguranje unutar Republike Hrvatske.

Dokumenti potrebni za prijavu:

 1. Ovjerena preslika diplome o završenom integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju medicine ili drugom diplomskom studiju iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva i srodnog područja
 2. Ovjereni prosjek ocjena
 3. Obrazac za prijavu i bodovanje (u nastavku natječaja)
 4. Preporuka potencijalnog mentora (u nastavku natječaja)
 5. Prijedlog područja istraživanja (u nastavku natječaja)
 6. Izjava o načinu studiranja (u nastavku natječaja)
 7. Životopis s osobnom fotografijom (Europass - u nastavku natječaja)
 8. Preslika osobne iskaznice ili putovnice
 9. Biljeg u vrijednosti 20 kuna
 10. Izjava ustanove o plaćanju školarine (ukoliko troškove školarine podmiruje ustanova u kojoj je kandidat zaposlen, obavezno navesti OIB ustanove)

OSTALI UVJETI:

 • Svi kandidati moraju zadovoljiti na provjeri znanja i strukturiranom razgovoru.
 • Medicinski fakultet će organizirati provjeru znanja za sve kandidate. Kandidati neće biti posebno obavještavani o mjestu i vremenu održavanja provjere znanja. Raspored održavanja provjere znanja bit će objavljen na mrežnim stranicama Fakulteta.
 • Razgovori s kandidatima biti će održani u uredovno vrijeme nakon pismene provjere znanja. Kandidati neće biti posebno obavještavani o mjestu i vremenu održavanja razgovora. Raspored održavanja razgovora bit će objavljen na mrežnim stranicama Fakulteta.
 • Na natječaj se prijavljuje isključivo na propisanim obrascima koji se nalaze na mrežnim stranicama studija, u nastavku ovog natječaja. Prijave koje nisu u skladu s uputama ili nisu potpune neće se uzimati u obzir.
 • Preporučuje se priložiti preslike radova i kongresnih sažetaka, te uz sažetke i potvrdu o recenziranosti kongresa.
 • Preporučuje se priložiti i druge dokaze koji jamče uspješnost izrade doktorske disertacije.
 • Za kandidate koji su u sustavu znanstvenih novaka potrebno je priložiti presliku ugovora.

VISINA ŠKOLARINE: - 20.000,00 kn po akademskoj godini (dva semestra). Školarinu treba uplatiti u cijelosti prije upisa.

ROK ZA PODNOŠENJE MOLBI JE 7. listopada 2014.

Prijave se šalju na adresu:

Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
Odsjek za poslijediplomske studije
"Natječaj - doktorski studij Biomedicina i zdravstvo"
Šalata 3
10000 Zagreb

ODABIR kandidata će se napraviti prema kriterijima Fakultetskog vijeća (prema kriterijima za bodovanje u obrascu koji se nalazi u nastavku ovog natječaja). Odluku o upisu donosi Fakultetsko vijeće. O odluci Fakultetskog vijeća kandidati će biti pismeno obaviješteni nakon sjednice Fakultetskog vijeća. Primljeni studenti dužni su upisati se i uplatiti školarinu studija prema upisnim rokovima objavljenim na mrežnim stranicama Fakulteta. Imena izabranih kandidata, njihove kvalifikacije, kao i imena preporučitelja javno se objavljuju na mrežnim stranicama studija nakon odluke Fakultetskog vijeća, sukladno čl.8, st.4 Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu.

Rezultati upisa na studij bit će objavljeni na http://www.mef.unizg.hr/druga.php?grupa=030201220000

Propisani obrasci mogu se preuzeti u nastavku natječaja pod poveznicama „Obrazac za prijavu i bodovanje“, „Preporuka potencijalnog mentora“, „Prijedlog područja istraživanja“, "Izjava o načinu studiranja" i "Životopis“

Sve dodatne informacije dostupne su na e-mail: anita.putric@mef.hr ili ingeborg.remich@mef.hr.

Pojmovi koji se koriste u ovom Natječaju koji imaju rodni značaj, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Propisani obrasci za prijavu:

Obrazac za prijavu i bodovanje

Preporuka potencijalnog mentora

Prijedlog područja istraživanja

Izjava o načinu studiranja

Životopis Europass (Upute; Europske jezične razine - tablica za samoprocjenu)

 

 


 
2014-09-17 Na vrh
 NATJEČAJ za dodjelu sredstava Zaklade Ljiljana r. Zergollern i Krešimir Čupak
 

ZAKLADA LJILJANA R. ZERGOLLERN I KREŠIMIR ČUPAK, Heinzelova 39, Zagreb (u daljnjem tekstu: Zaklada), sukladno Zakonu o zakladama i fundacijama (Narodne novine br. 36/96 i 64/01), članku 4. i 9. Statuta Zaklade Ljiljana r. Zergollern i Krešimir Čupak, članku 2. i 13. Pravilnika o uvjetima, načinu i postupku dodjele sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade Ljiljana r. Zergollern i Krešimir Čupak i Odluci Zakladne uprave Zaklade Ljiljana r. Zergollern i Krešimir Čupak od 16. svibnja 2014. godine, raspisuje

NATJEČAJ

za dodjelu sredstava Zaklade Ljiljana r. Zergollern i Krešimir Čupak za

dvije stipendije doktorskog studija iz oftalmologije i za dvije stipendije doktorskog studija iz pedijatrije s prednošću kliničke genetike

Pravo na dodjelu stipendije Zaklade imaju:

Polaznici doktorskog studija, ne stariji od 35 godina, pri čemu je osnovni kriterij dotadašnja izvrsnost podnositelja prijave na studiju i znanstvenostručnom radu.

Za sredstva Zaklade mogu se natjecati pojedinci koji udovoljavaju uvjetima natječaja.

Kriteriji za dodjelu sredstava su:

izvrsnost podnositelja prijave (natprosječne ocjene, sudjelovanje u znanstvenim projektima i sl.),materijalno stanje podnositelja prijave

Prijave na natječaj primaju se u roku od 30 dana od dana objave, a podnose se na službenim upitnicima Zaklade. Upitnici se nalaze na službenim internetskim stranicama Zaklade, a pozivom na brojeve telefona moguće je zatražiti da isti budu poslani poštom na adresu tražitelja.

Prijavi treba priložiti dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja - preslike dokumenata s točnom naznakom godine postdiplomskog studija koja se upisuje naredne akademske godine i za koju se traži stipendija

za stipendije:

životopisprijepis ocjena u dosadašnjem školovanju,diplome o osvojenim nagradama,potvrde o sudjelovanju u znanstvenoistraživačkim projektima

Nepotpune prijave i prijave pristigle nakon isteka roka neće biti uzete u razmatranje. Odluka o dodjeli sredstava bit će objavljena na internetskoj stranici Zaklade u roku od 8 dana od usvajanja odluke Zakladne uprave.
Prijava i natječajna dokumentacija može se poslati:

1. online na internet adresi Zaklade http://www.zakladazergollern-cupak.org i

2. poštom na adresu:

Zaklada Ljiljana r. Zergollern i Krešimir Čupak - „Za natječaj“
Heinzelova 39, 10000 Zagreb

Predsjednik Zakladne uprave:

________________________

Prof.dr.sc. Nikica Gabrić

Datum objave Natječaja: 22. svibnja 2014.

 


 
2014-05-28 Na vrh
 Erasmus+ natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja ak. god. 2014./2015.
 

Obavještavamo Vas da je raspisan Natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja kao i za dolazak nenastavnog osoblja iz tvrtki izvan RH u okviru Erasmus+ programa Ključne aktivnosti u ak. god. 2014./2015. za aktivnosti: 

- održavanje nastave (nastavno osoblje Sveučilišta u Zagrebu i njegovih sastavnica; nenastavno osoblje iz tvrtki izvan RH) 

- stručno usavršavanje (nastavno i nenastavno osoblje Sveučilišta u Zagrebu i njegovih sastavnica). 

Natječaj je objavljen na stranicama Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta,a možete ga pronaći ovdje

Osobe koji se žele prijaviti na ovaj Natječaj, a ispunjavaju uvjete navedene u Natječaju, trebaju dostaviti potrebnu dokumentaciju s naznakom "Natječaj za Program ERASMUS+ - nastavno i nenastavno osoblje, ak. god. 2014./15." poštom ili osobno na adresu: Sveučilište u Zagrebu, Trg maršala Tita 14, 10000 Zagreb te na elektroničku adresu staff@unizg.hr do zaključno srijede, 11. lipnja 2014. 


 
2014-05-15 Na vrh
 Stipendije Vlade Japana za 2015. godinu
 

Japanska Vlada za državljane Republike Hrvatske dodjeljuje kompletne školarine za dodiplomske i poslijediplomske istraživačke studije, te jednogodišnje školarine za studente japanologije i jednoipolgodišnje stipendije za studije usavršavanja namijenjene učiteljima i profesorima osnovnih i srednjih škola.

Osim spomenutih školarina koje dodjeljuje japanska Vlada, postoji i niz drugih stipendija i programa potpore za sveučilišne studente, kao i za istraživačke studije i projekte sličnog profila. Radi se o programima privatnih zaklada, nezavisnih institucija i/ili lokalnih vlasti. 

Informativno predavanje o stipendijama i studiranju u Japanu održat će se 21. svibnja u Matici hrvatskoj u Zagrebu s početkom u 15 sati.

Detaljnije ovdje ili nazovite 01 4870 650.


 
2014-05-08 Na vrh
 Natječaj za upis na doktorski studij Biomedicina i zdravstvo - ak.g. 2014/2015
 
  grb  

REPUBLIKA HRVATSKA
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET

raspisuje

NATJEČAJ

ZA UPIS U SVEUČILIŠNI POSLIJEDIPLOMSKI DOKTORSKI STUDIJ „BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO“
ZA STJECANJE AKADEMSKOG STUPNJA DOKTORA ZNANOSTI
u akademskoj godini 2014./2015.
najmanje 25 do najviše 60 studenata

1. PRIJAVA za upis u prvu godinu doktorskog studija s početkom nastave u studenom 2014. godine. Prima se najmanje 25 do najviše 60 studenata. PRAVO PRIJAVE imaju kandidati:

 • koji su završili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine ili drugi diplomski studij iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva i srodnog područja. Iznimno, uz obrazloženje i zamolbu mogu se primiti i pristupnici sa završenim diplomskim studijima iz drugih područja prirodnih, a u slučaju javnog zdravstva i društvenih znanosti
 • i koji imaju prosjek ocjena u diplomskoj nastavi najmanje 3,51 (u sustavu ocjenjivanja 5-10 ili A-D prosjek ocjena najmanje 8,00)

Kandidati koji su završili studij u inozemstvu moraju proći postupak akademskog priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije (detaljnije informacije na http://www.unizg.hr/nastava-i-studenti/akademsko-priznavanje-visokoskolskih-inozemnih-kvalifikacija/hrvatski/).

Pri upisu studenti sa stranim državljanstvom moraju imati dozvolu boravka u Republici Hrvatskoj i regulirano zdravstveno osiguranje unutar Republike Hrvatske.

Dokumenti potrebni za prijavu:

 1. Ovjerena preslika diplome o završenom integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju medicine ili drugom diplomskom studiju iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva i srodnog područja
 2. Ovjereni prosjek ocjena
 3. Obrazac za prijavu i bodovanje (u nastavku natječaja)
 4. Preporuka potencijalnog mentora (u nastavku natječaja)
 5. Prijedlog područja istraživanja (u nastavku natječaja)
 6. Izjava o načinu studiranja (u nastavku natječaja)
 7. Životopis s osobnom fotografijom (Europass - u nastavku natječaja)
 8. Preslika osobne iskaznice ili putovnice
 9. Biljeg u vrijednosti 20 kuna
 10. Izjava ustanove o plaćanju školarine (ukoliko troškove školarine podmiruje ustanova u kojoj je kandidat zaposlen, obavezno navesti OIB ustanove)

OSTALI UVJETI:

 • Svi kandidati moraju zadovoljiti na provjeri znanja i strukturiranom razgovoru.
 • Medicinski fakultet će organizirati provjeru znanja za sve kandidate 27. i 28. lipnja 2014. (petak i subota). Kandidati neće biti posebno obavještavani o mjestu i vremenu održavanja provjere znanja. Raspored održavanja provjere znanja bit će objavljen na mrežnim stranicama Fakulteta.
 • Razgovori s kandidatima biti će održani 30. lipnja - 4. srpnja 2014. u uredovno vrijeme. Kandidati neće biti posebno obavještavani o mjestu i vremenu održavanja razgovora. Raspored održavanja razgovora bit će objavljen na mrežnim stranicama Fakulteta.
 • Na natječaj se prijavljuje isključivo na propisanim obrascima koji se nalaze na mrežnim stranicama studija, u nastavku ovog natječaja. Prijave koje nisu u skladu s uputama ili nisu potpune neće se uzimati u obzir.
 • Preporučuje se priložiti preslike radova i kongresnih sažetaka, te uz sažetke i potvrdu o recenziranosti kongresa.
 • Preporučuje se priložiti i druge dokaze koji jamče uspješnost izrade doktorske disertacije.
 • Za kandidate koji su u sustavu znanstvenih novaka potrebno je priložiti presliku ugovora.

VISINA ŠKOLARINE: - 20.000,00 kn po akademskoj godini (dva semestra). Školarinu treba uplatiti u cijelosti prije upisa.

ROK ZA PODNOŠENJE MOLBI JE 13. lipnja 2014.

Prijave se šalju na adresu:

Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
Odsjek za poslijediplomske studije
"Natječaj - doktorski studij Biomedicina i zdravstvo"
Šalata 3
10000 Zagreb

ODABIR kandidata će se napraviti prema kriterijima Fakultetskog vijeća (prema kriterijima za bodovanje u obrascu koji se nalazi u nastavku ovog natječaja). Odluku o upisu donosi Fakultetsko vijeće. O odluci Fakultetskog vijeća kandidati će biti pismeno obaviješteni nakon sjednice Fakultetskog vijeća. Primljeni studenti dužni su upisati se i uplatiti školarinu studija prema upisnim rokovima objavljenim na mrežnim stranicama Fakulteta. Imena izabranih kandidata, njihove kvalifikacije, kao i imena preporučitelja javno se objavljuju na mrežnim stranicama studija nakon odluke Fakultetskog vijeća, sukladno čl.8, st.4 Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu.

Rezultati upisa na studij bit će objavljeni na http://www.mef.unizg.hr/druga.php?grupa=030201220000

Propisani obrasci mogu se preuzeti u nastavku natječaja pod poveznicama „Obrazac za prijavu i bodovanje“, „Preporuka potencijalnog mentora“, „Prijedlog područja istraživanja“, "Izjava o načinu studiranja" i "Životopis“

Sve dodatne informacije dostupne su na e-mail: anita.putric@mef.hr ili ingeborg.remich@mef.hr.

Pojmovi koji se koriste u ovom Natječaju koji imaju rodni značaj, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Propisani obrasci za prijavu:

Obrazac za prijavu i bodovanje

Preporuka potencijalnog mentora

Prijedlog područja istraživanja

Izjava o načinu studiranja

Životopis Europass (Upute; Europske jezične razine - tablica za samoprocjenu)

 


 
2014-04-30 Na vrh
 Natječaj za studentsku ljetnu praksu: Hamburg i Kleve
 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

MEDICINSKI FAKULTET

Centar za međunarodnu suradnju

Zagreb, 29. travnja  2014.

Predmet:        NATJEČAJ ZA STUDENTSKU LJETNU PRAKSU  NA MEDICINSKOM FAKULTETU SVEUČILIŠTA U HAMBURGU I KATOLIČKE KLINIKE OKRUGA KLEVE

Temeljem bilateralnog ugovora sklopljenog između naših akademskih partnera u Njemačkoj, Sveučilišta u Hamburgu i Katoličkih klinika Okruga Kleve, tradicionalno se tijekom mjeseca rujna provodi zajednički program studentske prakse. Studentima  4. i 5. godine studija medicine ponuđeno je 6 razmjenskih mjesta za Hamburg, odnosno 4 mjesta za kliničku praksu na Katoličkim klinikama Okruga Kleve. Pozivaju se zainteresirani studenti (uz engleski, obvezno je znanje njemačkog jezika) da molbu naslovljenu na Ured za međunarodnu suradnju Medicinskog fakulteta predaju  u Urudžbeni zapisnik Medicinskog fakulteta od  29. 04. - 09. 05. 2014.

Uz pismo motivacije na engleskom/njemačkom molimo priložiti sljedeće dokumente:

1. CV u Europass formatu na engleskom i/ili njemačkom

2. prijepis i prosjek ocjena

3. uvjerenje o poznavanju njemačkog jezika (poželjna razina B1-B2)  

4. opis dosadašnjih studentskih aktivnosti (demonstrature, studentske nagrade, aktivnosti u studentskim udrugama i slično)

5. presliku putovnice (naslovna strana sa slikom i brojem putovnice)

U molbi molimo svakako navesti dva područja kliničkog interesa u kojima bi student želio obaviti praksu (Kleve daje mogućnost samo internističkih područja medicine, opće kirurgije, ginekologije  i urologije.)

Razmjena studenata predviđena je u razdoblju od  25. kolovoza  do 19. rujna za Kleve, odnosno od 01. do 30. rujna 2014. za Hamburg.  Prednost će imati studenti s boljim  poznavanjem njemačkog jezika, te oni koji do sada nisu koristili niti jedan od programa studentske mobilnosti.

Za sve informacije slobodno se obratite u Centar za međunarodnu suradnju (dekanat, soba 202/II), Drago Horvat, prof. (dhorvat@mef.hr).

 

Prof.dr.sc.Davor Ježek, v.r.

Prodekan za međunarodnu suradnju


 
2014-04-30 Na vrh
 KAAD - Katolička akademska zaklada - stipendije
 

KAAD - Katolička akademska zaklada - služba za razmjenu u Njemačkoj, već 50 godina dodjeljuje stipendije za studiranje i znanstvene stipendije za mlade akademski obrazovane kršćane,  dosad u 117 zemalja ima više od 7000 bivših stipendista.   Partnerska mreža širom svijeta stoji na usluzi  stipendistima i kandidatima  prilikom uspostavljanja  kontakata.

U okviru programa za istočnu Europu dva puta godišnje ( ožujak i rujan )  dodjeljuju se stipendije za studiranje, znanstveno usavršavanje ili za znanstvene projekte. Zainteresirane osobe, pritom, mogu sami odabrati instituciju  kao npr.: visokoškolsku ustanovu, istraživački institut, arhiv, kliniku i sl. za svoj boravak u Njemačkoj. Ne postoji ograničenje obzirom na struku.

Slijedeću dokumentaciju (pored ostalog) potrebno je priložiti:

 1. Obrazac za prijavu (odmah direktno na KAAD poslati)
 2. plan istraživanja-projekt (ciljevi studija odnosno usavršavanja npr. znastvenog boravka)
 3. dvije pisane preporuke od sveučilišnih docenata/profesora iz domovine.
 4. pismo o mentorstvu-poziv od strane njemačkog docenta ili institucije
 5. pismo preporuke svećenika iz Crkve odakle dolazi kandidat (pristupnik)
 6. Potvrda o dostatnom poznavanju njemačkog jezika.

Trajanje stipendija: 2-36 mjeseca

Visina stipendija: od 750 do 2000 EUR mjesečno.

Troškovi putovanja u Njemačku (povratna karta) kao i troškovi zdravstvenog osiguranja

pokriveni su od strane KAAD-a.

 

Kako se mogu dobiti obrasci za prijavu i detaljne obavijesti?

Obrasci za prijavu te obavijesti o programu za istočnu Europu možete u svako vrijeme dobiti na E- Mali adresi KAAD u Bonu: Radwanski@kaad.deili poštom: KAAD / Osteuropaprogramm, Hausdorffstr. 151 D- 53129 Bonn,

Tel.:+49 228 91758-33, Fax:+49 228 9175858).

 

Daljnje informacije o programu za Istočnu Europu (OE-Programm) možete naći na:

http://kaadbonn.de/stipendien/osteuropaprogramm

Potpuna dokumentacija za stipendiju mora biti dostavljena do 30. lipnja/15. siječnja

KAAD-u ili prije KAAD-ovim partnerima.

Odbor za stipendije odlučuje 2x godišnje krajem ožujka/rujna nakon čega se kandidati odmah obavještavaju o ishodu.


 
2014-04-14 Na vrh
 Bilateralne međusveučilišne razmjene - Južna Koreja/Hong Kong
 

U okviru bilateralne međusveučilišne razmjene objavljeni su sljedeći Natječaji za studentsku razmjenu u zimskom semestru ak. god. 2014./15:

 • 1  jednosemestralna stipendija za preddiplomske ili diplomske studije na partnerskom sveučilištu Chonnam University (J. Koreja). Rok za prijave: 11. travanj 2014.
 • 1  jednosemestralna stipendija za preddiplomske ili diplomske studije na partnerskom sveučilištu Hanyang University (J. Koreja). Rok za prijave: 11. travanj 2014.
 • 1  jednosemestralna stipendija za preddiplomske studije na partnerskom sveučilištu City University of Hong Kong. Rok za prijave: 11. travanj 2014.

Detaljnije ovdje.


 
2014-04-03 Na vrh
 Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2013/2014
 

Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2013/2014


Krajnji rok za  predaju radova našem Povjerenstvu za znanstveni rad studenata je 
  Utorak, 29. travnja 2014. do 15.00 sati
(u studentsku referadu, gđi. Ljiljani Lekić, s naznakom za Povjerenstvo za znanstveni rad studenata - rad za natječaj za Rektorovu nagradu).
Isto tako Vas molimo da  PAŽLJIVO i studenti i mentori prouče ove priložene upute za prijavu i pisanje rada!


Tekst natječaja.

Odluka o mentorstvu.

Pravilnik o dodjeli  Rektorove nagrade.

Pravila za prijavu i kriteriji vrednovanja izvrsnosti radova predloženih za Rektorovu nagradu.

Upute za pisanje i tehničko opremanje studentskih radova predloženih za Rektorovu nagradu.


 
2014-04-01 Na vrh
 Natječaj za stipendije za Europski forum Alpbach
 

Europski Forum Alpbach i Klub Alpbach Hrvatska dodjeljuju stipendije za sudjelovanje na austrijskoj najznačajnijoj ljetnoj konferenciji Europski Forum Alpbach (13. - 29. kolovoza 2014). Ovogodišnja krovna tema Foruma je 'At the Crossroads'. Rok za prijave je 2. travnja 2014. Europski Forum Alpbach je multidisciplinarna konferencija koja se održava redovito od 1945. godine te obuhvaća 16 seminara, 8 simpozija, 2 ljetne škole te mnoštvo drugih kulturnih i sportskih aktivnosti. Na Forumu sudjeluje više od 4.000 sudionika od kojih je 700 stipendista iz cijelog svijeta. Predavači su stručnjaci, profesori, gospodarstvenici, diplomati i državnici iz cijelog svijeta. Više informacija o stipendijama pročitajte na www.kah.hr, a novosti pratite na www.facebook.com/KlubAlpbachHrvatska


 
2014-03-12 Na vrh
 LIONS CLUB AUSTRIA - Medical Students Beyond Frontiers 2014 studentska ljetna praksa u Austriji
 

Pozivaju se studenti 4. 5. godine koji su zainteresirani za provedbu jednomjesečne ljetne prakse u Austriji  koja se već jedanaestu godinu zaredom provodi uz potporu Lions Club Austria i u organizaciji prof. Herberta Ehringera, da do 20. ožujka 2014. dostave...

Detaljnije ovdje.


 
2014-03-11 Na vrh
 Natječaj za stipendije, bilateralna razmjena studenata: Japan - University Chuo
 

U okviru bilateralne međusveučilišne razmjene objavljen je Natječaj za stipendije za studentsku razmjenu u ak. god. 2014./15, za preddiplomske ili diplomske studije na partnerskom sveučilištu University Chuo u Japanu. Ponuđene su 2 jednosemestralne stipendije.

Rok za prijave je 14. ožujka 2014.

Detaljnije ovdje.


 
2014-02-22 Na vrh