Naslovnica >O nama >Donacije i zaklade >Zaklada Perović - Krmpotić  
Zaklada Perović - Krmpotić

            Na temelju članka 13. i 18. Zakona o zakladama i fundacijama (“Narodne novine”, broj 36/95.) i rješenja Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave o odobravanju osnivanja Zaklade Perović-Krmpotić i određivanju njezinog upisa u Zakladni upisnik, upravitelji Zaklade (prof. dr. sc. Ivan Vinter, akademik Ivica Kostović i Matija Čepo) predlažu Ministarstvu pravosuđa, uprave i lokalne samouprave dana 21. listopada 2008. godine

 

 

STATUT

ZAKLADE PEROVIĆ-KRMPOTIĆ

ZA NAGRADU NAJBOLJIM STUDENTIMA MEDICINE DIPLOMIRANIM NA MEDICINSKOM FAKULTEU SVEUČILIŠTA U ZAGREBU U PRETHODNOJ AKADEMSKOJ GODINI

 

I.              I.                    OPĆE DREDBE

Članak 1.

            Ovim Statutom utvrđuje se: ime i sjedište Zaklade Perović-Krmpotić (u daljnjem tekstu: Zaklada); podatke o osnivanju i osnovnoj imovini Zaklade; odredbe o svrsi Zaklade, upravi njezinih prihoda, odnosno krugu osoba koje se Zakladom potpomažu te o načinu na koji se odobrava potpora; odredbe o tijelima upravljanja i zastupanja Zaklade te odredbe o postupku za njihovo postavljanje i razrješenje, kao i o odgovornosti za rad njihovih članova; odredbe o donošenju odluka i objavi tih odluka; odredbe o ovlastima zakladnih tijela, kao i o njihovu pravu na nagradu za posao koji obavljaju te nadoknadu troškova; odredbe o donošenju izvješća o radu i podnošenju računa Ministarstvu pravosuđa, uprave i lokalne samouprave i Ministarstvu financija o imovinskom i financijskom stanju Zaklade; odredbe o pravnim poslovima za obavljanje kojih je potrebna suglasnost, odnosno naknadno odobrenje Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave te odredbe o prenamjeni preostale imovine u slučaju prestanka Zaklade.

 

Članak 2.

            Ime Zaklade je: Zaklada Perović-Krmpotić za nagrađivanje najboljih studenata medicine diplomiranih u prošloj akademskoj godini na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

            Skraćeno ime Zaklade je: Zaklada Perović-Krmpotić.

            Sjedište Zaklade je u Zagrebu, Šalata 11.

              Zaklada je osnovana sa svrhom poticanja i nagrađivanja najboljeg studenta diplomiranog u prošloj akademskoj godini.

            Osnivač Zaklade je Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Zagreb, Šalata 3

 

Članak 3.

             Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, rješenjem ur. broj: klasa,. godine, temeljem odredbe članka 2. stavka 6. Zakona o zakladama i fundacijama odobrilo je osnivanje i odredilo upis Zaklade u Zakladni upisnik (Zakladna knjiga broj I, registarski broj zakladnog uloška 45).

 

 

Članak 4.

           Zaklada je pravna osoba.

 

Članak 5.

           Osnovna imovina Zaklade u trenutku njezinog osnivanja sastoji se od pologa osnivača zaklade Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

          Vrijednost imovine navedene u stavku 1. ovoga članka ne smije se umanjivati, osim u suglasnosti Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, ako je to u izuzetnim slučajevima prijeko potrebno radi ostvarenja zakladne svrhe.

           Osim imovine navedene u stavku 1. ovoga članka sredstva Zaklade prikupljaju se donacijama zakladnika, članova, podupiratelja, djelatnostima Zaklade, prilozima domaćih i stranih fizičkih i pravnih osoba te gospodarskim iskorištavanjem imovine sukladno članku 16. Zakona o zakladama i fundacijama.

 

II.            II.                  SVRHA ZAKLADE I KRUG OSOBA KOJE SE ZAKLADOM POTPOMAŽU

 

Članak 6.

              Svrha zaklade je nagrađivanje najboljeg studenta diplomiranog u prošloj akademskoj godini na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

             Kamatna sredstva glavnice Zaklade koristiti će se za novčanu nagradu najboljem studentu diplomiranom prošle akademske godine.

 

III.           III.                PODUPIRATELJI ZAKLADE

 

Članak 7.

          Zakladi mogu pristupiti kao članovi podupiratelji pravne i fizičke osobe koje prihvati Zakladna uprava Zaklade i koje potpisom pristupnice preuzmu prava i obveze utvrđene Odlukom o osnivanju Zaklade, ovim Statutom i drugim aktima Zaklade.
    Zaklada svakom podupiratelju dostavlja prigodnu zahvalnicu u koju je ucrtan stilizirani lik Draga Perovića.

 

Članak 9.

         Tijela Zaklade su:

  1. Zakladna uprava,
  2. Upravitelj Zaklade,

 

Članak 10.

          Zakladna uprava ima 3 (tri) člana

          Zakladna uprava:

-          -         donosi izmjene i dopune Statuta Zaklade,

-          -         donosi Pravilnik o mjerilima i postupku za dodjelu potpore i druge opće akte

            Zaklade,

-          -         donosi odluke o dodjeli potpore,

-          -         bira i razrješava upravitelja Zaklade,

-          -         upravlja i nadzire vođenje Zaklade,

-          -         utvrđuje godišnji proračun Zaklade,

-          -         podnosi izvješća o radu i polaže račun Ministarstvu pravosuđa, uprave i lokalne samouprave i Ministarstvu financija o imovinskom i financijskom stanju Zaklade,

-          -         upravlja imovinom Zaklade,

-          -         odlučuje o korištenju imovine Zaklade.

 

Članak 11.

 

          Zakladna uprava i svaki njegov član odgovara za svoj rad Fakultetu.

 

Članak 12.

          Sjednice Zakladne uprave održavaju se prema potrebi. Sjednica se može održati ukoliko je nazočna većina članova Zakladne uprave, a pravovaljane odluke donose se većinom nazočnih članova Zakladne uprave.

          Odluke Zakladnih tijela objavljuju se na oglasnoj ploči u sjedištu Zaklade ili na drugi prikladan način.

 

Članak 13.

          Članovi zakladnih tijela moraju poslove Zaklade voditi pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika.

 

Članak 14.

          Upravitelj Zaklade:

-          -         zastupa Zakladu,

-          -         provodi odluke Zakladne uprave,

-          -         vodi poslove Zaklade sukladno odlukama Zakladne uprave,

-          -         predlaže Zakladnoj upravi godišnji proračun,

-          -         podnosi izvješća Zakladnoj upravi o stanju poslova i financijskom stanju

           Zaklade,

-          -         sastavlja izvještaje Zakladnoj upravi,

-          -         priprema sve odluke koje donosi Zakladna uprava.

 -        -       obavlja promidžbu Zaklade

          Zakladna uprava može opozvati upravitelja Zaklade pod uvjetima propisanim odredbom članka 11. ovoga Statuta.

 

 

 

IV.          IV.               STATUT I DRUGI OPĆI AKTI

 

Članak 16.

           Statut je temeljni opći akt Zaklade i svi drugi opći akti moraju biti u skladu s odredbama Statuta.

Tumačenje odredaba Statuta daje Zakladna uprava.

 

V.           V.                 PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 17.

Zaklada prestaje na način propisan Zakonom.

U slučaju prestanka Zaklade preostala imovina zaklade pripada Zakladniku.

 

Članak 18.

Zakladna tijela i njihove članove prvi će puta na prijedlog upravitelja postaviti Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave.

 

 

 

Članak 19.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se kada ga odobri Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave.

 

Zagreb,..

Broj:.

 

                                                            UPRAVITELJ ZAKLADE:

 

 Statut u pdf formatu