Osmrtnice smrtovnice
Naslovnica >Ustroj >Uprava >Dekanski kolegij  
Dekanski kolegij
Dekanski kolegij

DEKAN

Akademik Davor Miličić

 
PRODEKANI  
Prodekan za upravu i poslovanje

prof.dr.sc. Marijan Klarica

 
Prodekan za diplomsku nastavu

prof.dr.sc. Sven Seiwerth

 
Prodekan za poslijediplomske studije

prof.dr.sc. Drago Batinić

 
Prodekan za nove studijske programe

prof.dr.sc. Vesna Jureša

 
Prodekan za znanost

prof.dr.sc. Bojan Jelaković

 
Prodekan za međunarodnu suradnju 

prof.dr.sc. Davor Ježek

 
   
RAVNATELJI PODRUŽNICA  
v.d. Ravnatelja Hrvatskog instituta za istraživanja mozga

prof.dr.sc. Mario Vukšić

 
Ravnatelj Škole narodnog zdravlja Andrija Štampar

prof.dr.sc. Jadranka Božikov

 

TAJNŠTVO  
Glavni tajnik

Darko Bošnjak, dipl. iur.

 

Dekan upravlja Fakultetom, predstavlja Fakultet, njegov je čelnik i voditelj.
Dekan predsjedava Fakultetskim vijećem te osigurava provođenje odluka i zaključaka svih tijela Fakulteta.
Dekanu u radu izravno pomažu prodekani i rješavaju prvostupanjske upravne stvari.
Prodekane predlaže dekan iz redova nastavnika Fakulteta izabranih u znanstveno-nastavna zvanja. Predložene prodekane izabire Fakultetsko vijeće natpolovičnom većinom nazočnih članova Vijeća, javnim glasovanjem.
Jedan od prodekana zamjenjuje dekana u odsutnosti.
Prodekani se izabiru na tri godine, a nakon isteka mandata iste osobe mogu biti ponovno izabrane za prodekane.
Pomoćnike dekana imenuje dekan na vrijeme od tri godine.
Pomoćnici dekana pomažu dekanu u obavljanju poslova iz područja za koje su imenovani.
ŠNZ "Andrija Štampar" zastupa direktor kojeg na temelju internog natječaja bira Fakultetsko vijeće, uz pribavljeno pozitivno mišljenje dekana, na vrijeme od četiri godine.
Čelnik HIIM-a je direktor koji organizira i vodi rad i poslovanje HIIM-a, predstavlja i zastupa HIIM. Direktora bira Fakultetsko vijeće na prijedlog Stručnog vijeća HIIM-a, na temelju internog natječaja, uz pribavljeno pozitivno mišljenje dekana, na vrijeme od četiri godine.
Radom Tajništva ravna tajnik kao izvršno tijelo dekana, Fakultetskog vijeća, Dekanskog kolegija i Dekanskog kolegija. Tajnik rješava prvostupanjske upravne stvari. Tajnika bira dekan na temelju javnog natječaja.
Dekanski kolegij je stručno tijelo kojega čine prodekani, pomoćnici dekana, pročelnici podružnica, tajnik Fakulteta, predstavnik studenata te predstavnik Sindikata.Dekan priprema, saziva te vodi sjednice Dekanskog kolegija najmanje jedanput na tjedan.

11111111111