Osmrtnice smrtovnice
Naslovnica >Ustroj >Stručne službe >Odsjek za poslijediplomsku nastavu >Odjel za specijalističke studije >Javno zdravstvo  
 
 
Javno zdravstvo


 ŠKOLA NARODNOG ZDRAVLJA "ANDRIJA ŠTAMPAR"

ANDRIJA ŠTAMPAR SCHOOL OF PUBLIC HEALTH

Poslijediplomski studij:

JAVNO ZDRAVSTVO

Voditelji studija: Doc. dr. sc. Selma Šogorić, Prof. dr. Luka Kovačić

Koordinator studija: dr. Aleksandar Džakula

 

Što je i kako je nastao PDS Javno zdravstvo?

 • Najstariji poslijediplomski studija na Medicinskom fakultetu (postoji od 1948. godine)
 • Novi program službeno prihvaćen 2007. godine nastao je kroz reviziju postojećih i razvoj novih nastavnih sadržaja te programa
 • Zasnovan na globalnim vrijednostima i znanju u javnom zdravstvu (prevencija bolesti, promicanje zdravlja, organizacija zdravstvenog sustava)
 • Prilagođen i razvijan na specifičnim iskustvima u tranzicijskoj Hrvatskoj
 • U nastavu aktivno uključuje aktere lokalne i regionalne samouprave, te nacionalne sustave uprave, zdravstva i socijalne skrbi
 • Poseban odnos prema civilnom društvu i participativnim metodama planiranja i odlučivanja
 • Polaznike osposobljava za ulogu koordinatora i aktivnih nositelja javnozdravstvenih intervencija u zajednici i sustavu zdravstvene i socijalne skrbi.

Koje kompetencije studij osigurava polaznicima?

Bazične kompetencije:

 • Ocjena zdravstvenog stanja populacije - nadzor nad i procjena zdravlja i kvalitete života stanovništva
 • Procjena učinkovitosti javnozdravstvenih intervencija, programa i (zdravstvene) službe - kritička procjena dokaza vezenih uz učinkovitost zdravstvene (ili uz zdravlje vezane) intervencije, programa ili usluge te primjena tog znanja u praksi u smislu unapređenja zdravstvenih usluga ili intervencija kroz monitoring ili evaluaciju
 • Razvoj i implementaciju zdravstvene politike i strategije - utjecaj na razvoj zdravstvene politike i njezinu implementaciju te procjena njezinog utjecaja na zdravlje
 • Strateško rukovođenje i suradnja s drugim sektorima na razvoju zdravlja - vođenje tima i pojedinaca, izgradnja partnerstva, razvoj kapaciteta i sposobnosti, suradnja s drugim stručnjacima i organizacijama i učinkovito korištenje medija u svrhu promicanja zdravlja.

 

Specifične kompetencije:

 • Unapređenje zdravlja - promicanje zdravlja kroz utjecaj na način života stanovništva te kroz utjecaj na čimbenike socioekonomskog, fizikalnog i kulturološkog okruženja - metodama promicanja zdravlja, uključivo i zdravstvenog odgoja, okrenutima populaciji, zajednici i pojedincu
 • Sprečavanje bolesti - zaštita zdravlja stanovništva od zaraznih bolesti i okolinskih rizika primjenom lepeze metoda od utvrđivanja štetnih čimbenika i procjene rizika do unapređenja zdravlja implementacijom odgovarajućih intervencija
 • Kvaliteta i organizacija sustava zdravstvene i socijalne skrbi - podrška odabiru i ugovaranju zdravstvenih usluga, kliničkom prosuđivanju, unapređenju sigurnosti pacijenata, očuvanju pravičnosti u pružanju zdravstvene zaštite te odabiranje prioritetnih zdravstvenih i socijalnih usluga
 • Javnozdravstveni podatci (PH inteligence) - prikupljanje, stvaranje, sinteza, procjena, analiza, interpretacija i komuniciranje podataka kojima se mjeri zdravstveno stanje, rizici, potrebe i učinci na zdravlje definirane populacije, i
 • Akademsko javno zdravstvo - nastava i istraživanje u javnom zdravstvu.

 

Kako izgleda nastavni program?

Nastavni program čine tri cjeline:

 • grupa predmeta zajedničkog dijela curiculuma,
 • grupa predmeta specifičnog djela curiculuma
 • grupa izbornih predmeta koja studentima omogućava uže (subspecijalističko) profiliranje područja budućeg profesionalnog javnozdravstvenog djelovanja.

 

Predmeti zajedničkog dijela curiculuma:

 • Zdravlje i društvo

 

 

 • Zdravlje i sustav zaštite zdravlja
 • Zdravlje, socijalna i zdravstvena politika
 • Statističke i epidemiološke metode u javnom zdravstvu
 • Promicanje zdravlja, zdravstveni odgoj i zdravstvena komunikacija
 • Okoliš i zdravlje
 • Uvod u zdravstvenu ekonomiku.

 

Predmeti specifičnog djela curiculuma:

 • Zdravlje u zajednici - procjena zdravstvenog stanja i planiranje za zdravlje
 • Javnozdravstvene intervencije
 • Planiranje i organizacija te rukovođenje kvalitetom u sustavu zdravstva
 • Vještine zdravstvenog menadžmenta i intersektorske suradnje
 • Zdravstvena tehnologij.

 

Izborni predmeti:

(studenti odabiru ovisno o osobnom afinitetu i potrebama radnog mjesta)

 • Blok predmeta "Generalist" namijenjen liječnicima na specijalizaciji iz javnog zdravstva iz «manjih» županijskih zavoda kao i djelatnicima županijske ili lokalne samouprave.
 • Blok «Zdravlje zajednice i javnozdravstvene intervencije» namijenjen je liječnicima na specijalizaciji iz javnog zdravstva iz većih županijskih zavoda te djelatnicima državnih i nevladinih agencija.
 • Blok «Organizacije sustava zdravstvene zaštite» namijenjen je liječnicima na specijalizaciji iz javnog zdravstva iz većih županijskih zavoda te djelatnicima ustanova sustava zdravstva, državnih agencija, zdravstvenog osiguranja i farmaceutskih kuća

 

Koliko studij traje i kako se izvodi nastava?

 • Studij traje dva semestra
 • 340 sati obavezne i 170 sati izborne nastave
 • Nastava se održava od veljače tekuće godine do siječnja slijedeće godine, sedam do deset radnih dana svakog mjeseca, osim kolovoza, u pravilu u poslijepodnevnim satima.

 

Kako završava studij i koji naslov stječu polaznici?

 • Studij završava obranom stručnog poslijediplomskog rada kojim se dobiva diploma javnog zdravstva (ekvivalent međunarodnom «master of public health» -MPH)

 

Izvadak iz Natječaja ZA SPECIJALISTIČKE POSLIJEDIPLOMSKE STUDIJE U AK.

GOD. 2008. /2009. S POČETKOM U ZIMSKOM SEMESTRU

 Javno zdravstvo - za kandidate koji imaju završen sveučilišni diplomski studij iz odgovarajućeg akademskog područja (medicina, stomatologija, veterina, farmacija ili druge prirodne znanosti, ekonomija, pravo, socijalni rad, psihologija ili druge društvene znanosti), s pasivnim znanjem engleskog jezika i poznavanjem rada na računalu. Kandidati koji nisu završili sveučilišni diplomski studij zdravstvenog usmjerenja, prije upisa u 1. semestar, polažu ispite iz predmeta „Uvod u medicinu" i „Opća epidemiologija"

 

Upis na studij

Odluku o upisu na studij donosi Fakultetsko vijeće na prijedlog voditelja studija i odgovarajuće katedre.

 

Prijava - Molba za upis

Prijava se podnosi na propisanom obrascu koji se može dobiti u Odsjeku za poslijediplomske studije na Medicinskom fakultetu, Zagreb, Šalata 3b, I. kat, telefonski na broj 01/4566-916, ili na fax: 01/4590-256, na internetskoj stranici www.mef.hr  ili putem specijalisticki.studiji@agram.mef.hr

U prijavi-molbi treba navesti podatke o iskustvu na radu u dotičnom području i motive interesa za upis na poslijediplomski studij.

 

Prilozi uz prijavu:

a)    ovjerenu presliku diplome o završenom fakultetu

b)    dokaz o poznavanju engleskog jezika

c)    potvrdu ustanove ili osobnu pismenu izjavu pristupnika o plaćanju troškova školarine

d)    ovjeren prosjek ocjena diplomskog studija

e)    presliku domovnice - original na uvid

f)     administrativnu taksu od 20 kn

 

ŠKOLARINA ZA UPIS u ak. god. 2008./2009. iznosi: 12.000,00 kuna.

Školarina se plaća u cijelosti. Mogućnost kreditiranja studija putem Zagrebačke banke.

Trošak završnog rada studenti plaćaju na temelju odluke Fakultetskog vijeća važeće u trenutku prijave završnog rada.

 

Pojmovi koji se koriste u ovom Natječaju koji imaju rodni značaj, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

PRIJAVU s priloženim dokumentima treba poslati na adresu: Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Odsjek za poslijediplomsku nastavu, Šalata 3b, 10000 Zagreb.

 

ROK ZA PREDAJU PRIJAVA produžen je DO 31.12.2008.

 

11111111111