Osmrtnice smrtovnice
Naslovnica >Ustroj >Stručne službe >Odsjek za pravne, kadrovske i opće poslove >Natječaji - zapošljavanje  
Natječaji - zapošljavanje
 NATJEČAJ za izbor jednog zaposlenika na radno mjesto u znanstvenom zvanju – znanstveni suradnik u području Biomedicine i zdravstva, polje Temel
 

Fakultetsko vijeće Medicinskog fakulteta u Zagrebu na temelju članka 152. Statuta Fakulteta, a na temelju odobrenja Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta; klasa: 602-
-04/15-04/00430, urbroj: 533-20-15-0002 od 06. srpnja 2015. i suglasnosti Sveučilišta u Zagrebu, klasa: 100-01/15-03/179, urbroj: 380-012/-246-15-5 od 20. srpnja 2015. raspisuje
NATJEČAJ
za izbor jednog zaposlenika na radno mjesto u znanstvenom zvanju – znanstveni suradnik u području Biomedicine i zdravstva, polje Temeljne medicinske znanosti, s radnim mjestom u Zavodu za neuroznanost, Hrvatskog instituta za istraživanje mozga, Šalata 12., na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, a u svrhu zapošljavanja znanstvenika povratnika iz inozemstva.
Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane zakonom koji uređuje znanstvenu djelatnost i visoko obrazovanje i Odlukom o uvjetima i postupku izbora u znanstveno nastavna, znanstvena, nastavna i suradnička zvanja na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, te uvjete propisane Odlukom Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta o kriterijima za odobravanje radnih mjesta znanstvenika – povratnika na sveučilištima i znanstvenim institutima u Republici Hrvatskoj, klasa: 640-02/12-04/00039, urbroj: 533-20-12-0001 od 03. srpnja 2012.
Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.
Prijave se u dva primjerka podnose na propisanom obrascu koji je objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta (www.mef.hr) ili se može preuzeti u Urudžbenom zapisniku Medicinskog fakulteta, Zagreb, Šalata 3.
Rok natječaja je trideset dana od objave natječaja u «Narodnim novinama».
Natječaj je objavljen 07. 10. 2015. godine, Narodne novine br.: 107.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja (sa svim prilozima navedenim u obrascu) dostavljaju se na adresu:

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
(Urudžbeni zapisnik)
Zagreb, Šalata 3

 
2015-10-12 Na vrh

  Natječaj za izbor nastavnika na Katedrama i ustrojstvenim jedinicama Medicinskog fakulteta (listopad)
 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
raspisuje

N A T J E Č A J
za izbor:

1. U KATEDRI ZA PSIHIJATRIJU I PSIHOLOŠKU MEDICINU

a) u Klinici za psihijatriju, Klinički bolnički centar Zagreb

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu redovitog profesora u trajnom zvanju u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Psihijatrija

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu izvanrednog profesora u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Psihijatrija

2. U KATEDRI ZA SOCIJALNU MEDICINU I ORGANIZACIJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

a) u Školi narodnog zdravlja „A. Štampar“

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu izvanrednog profesora u području Biomedicine i zdravstva, polje Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, grana Javno zdravstvo

b) u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo

- dva nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu izvanrednog profesora u kumulativnom radnom odnosu (50% radnog vremena) u području Biomedicine i zdravstva, polje Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, grana Javno zdravstvo

3. U KATEDRI ZA MEDICINSKU STATISTIKU, EPIDEMIOLOGIJU I MEDICINSKU
INFORMATIKU

a) u Školi narodnog zdravlja „A. Štampar“

- jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta u području Biomedicine i zdravstva, polje Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, grana Javno zdravstvo

4. U KATEDRI ZA UROLOGIJU

a) u Klinici za urologiju, Klinički bolnički centar Zagreb

- jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Urologija

5. U KATEDRI ZA KIRURGIJU

- dva suradnika u naslovnom suradničkom zvanju poslijedoktorand u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Kirurgija u nastavnoj bazi Klinički bolnički centar Zagreb

- jednog suradnika u naslovnom suradničkom zvanju poslijedoktorand u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Kirurgija u nastavnoj bazi Klinike za torakalnu kirurgiju Jordanovac, Klinički bolnički centar Zagreb

6. U KATEDRI ZA OFTALMOLOGIJU

- dva nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju naslovnog docenta u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Oftalmologija u nastavnoj bazi Klinički bolnički centar Zagreb

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane zakonom koji uređuje znanstvenu djelatnost i visoko obrazovanje i Odlukom o uvjetima i postupku izbora u znanstveno nastavna, znanstvena, nastavna i suradnička zvanja na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.
Prijave se u dva primjerka podnose na propisanom obrascu koji je objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta (www.mef.hr) ili se može preuzeti u Urudžbenom zapisniku Medicinskog fakulteta, Zagreb, Šalata 3.
Rok natječaja je trideset dana od objave natječaja u «Narodnim novinama».
Natječaj je objavljen 07. 10. 2015. godine, Narodne novine br.: 107.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja (sa svim prilozima navedenim u obrascu) dostavljaju se na adresu:

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
(Urudžbeni zapisnik)
Zagreb, Šalata 3

 
2015-10-12 Na vrh

 Natječaji za radna mjesta I, II, III i IV vrste na Medicinskom fakultetu
 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
raspisuje

NATJEČAJ
za obavljanje poslova

I. Radnog mjesta I vrste (m/ž) – stručnog suradnika na projektu “HR.3.2.01-0180 Podizanje kompetencija mladih istraživača u tehnologijama regenerativne medicine u bolestima mozga (Mladi Mozak)” na određeno vrijeme s punim radnim vremenom do 23.10.2016 godine uz uvjet probnog rada u trajanju od šest (6) mjeseci.
II. Radno mjesto I vrste (m/ž)–stručni suradnik–liječnik obducent s radnim mjestom u Zavodu za sudsku medicinu i krimnalistiku Medicinskog fakulteta Sveuičilišta u Zagrebu. Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada u trajanju od od šest (6) mjeseci.
III. Radno mjesto IV vrste (m/ž)–pomoćnik pri obdukciji s radnim mjestom u Zavodu za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada u trajanju od tri (3)mjeseca.
IV. Radno mjesto IV vrste (m/ž) – pomoćnik pri sekciji/obdukciji s radnim mjestom u Zavodu za anatomiju “Drago Perović” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada u trajanju od tri (3)mjeseca.
V. Radno mjesto III vrste (m/ž) – laborant s radnim mjestom u Zavodu za patologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada u trajanju od tri (3) mjeseca.
VI. Radno mjesto III vrste (m/ž) – laborant (kemijski tehničar) s radnim mjestom u Zavodu za kemiju i biokemiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Radni odnos zasnova se na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz uvjet probnog rada u trajanju od tri (3) mjeseca.

Uvjeti natječaja za radno mjesto I.
- završen fakultet tehničkog, tehnološkog, elektrotehničkog ili srodnog područja te
obranjen doktorat
- prednost imaju kandidati s međunarodnim iskustvom ili iskustvom na europskim
projektima te kandidati koji mogu dokazati iskustvo ili interes za tehnologiju oslikavanja
mozga (primarno magnetna rezonanca)

Uvjeti natječaja za radno mjesto II
- završen sveučilišni diplomski studij medicine
- odrađen obvezni pripravnički staž i položen stručni ispit
- dobor poznavanje engleskog jezika
- poznavanje rada na računalu

Uvjeti natječaja za radno mjesto III
- završena osomogodišnja škola
- kandidat ne smije imati averziju prema mrtvim tijelima

Uvjeti natječaja za radno mjesto IV
- završena osomogodišnja škola
- kandidat ne smije imati averziju prema mrtvim tijelima

Uvjeti natječaja za radno mjesto V
- SSS – medicinsko labaratorijskog smjera
- kandidati trebaju imati iskustvo u različitim laboratorijima patološke dijagnostike
( opći histološki laboratorij, molekularni te napose laboratorij za elektronsku mikroskopiju)
Uvjeti natječaja za radno mjesto VI
- SSS – kemijski tehničar

Uz pisanu prijavu na natječaj treba priložiti:
- zamolbu
- životopis
- dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu i potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izadnom u vrijeme trajanja ovog natječaj, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se Kadrovskoj službi Fakulteta u roku od 8 dana osim za radno mjesto pod rednim brojem II prijave se podnose u roku od 30 dana računajući od dana objave u Narodnim novinama, na adresu: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Kadrovska služba, 10000 Zagreb,Šalata3.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja svi kandidati biti će obavješteni u elektroničkom obliku.

 

 
2015-09-29 Na vrh

 NATJEČAJ stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
raspisuje

NATJEČAJ
stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za obavljanje poslova:

I. Radnog mjesta I vrste (m/ž) – stručnog suradnika za međunarodnu suradnju s radnim mjestom u Odsjeku za međunarodnu suradnju Tajništva Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na određeno vrijeme s punim radnim vremenom u trajanju od 12 mjeseci.
II. Radno mjesto I vrste (m/ž)–stručni suradnik s radnim mjesto u Odsjeku za pravne, kadrovske i opće poslove Tajništva Medicinskog fakulteta Sveuičilišta u Zagreb na određeno vrijeme s punim radnim vremenom u trajanju od 12 mjeseci..
III. Radno mjesto I vrste (m/ž)–Stručni suradnik-laborant u Laboratrju za ispitivanje voda s radnim mjestom u Školi narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na određeno vrijeme s punim radnim vremenom u trajnju od 12 mjeseci..
IV. Radno mjesto I vrste – diplomirani knjižničar s radnim mjestom u Središnjoj medicinskoj knjižnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na određeno vrijeme s punim radnim vremenom u trajanju od 12 mjeseci..
V. Radno mjesto I vrste – diplomirani knjižničar s radnim mjestom u Knjižnici “Andrija Štampar” Škola nardeonog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na određeno vrijeme s punim radnim vremenom u trajanju od 12 mjeseci..

Uvjeti natječaja za radno mjesto I.
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz područja humanističkih znanosti,
Engleski jezik, magistar/magistra engleskog jezika i književnosti
- znanje rada na računalu MS Windows, MS Office

Uvjeti natječaja za radno mjesto II
- završen integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava,
magistar/magistra prava
- znanje engleskog jezika
- znanje rada na računalu MS Windows, MS Office

Uvjeti natječaja za radno mjesto III.
- završen diplomski sveučilišni studij kemijskog inženjerstva i tehnologije,
magistar/magistra kemijskog inženjerstva, magistar/magistra ekoinženjerstva, ili
- završen diplomski sveučilišni studij kemijskog inženjerstva i tehnologije magistar inženjer bioprocesnog inženjerstva, magistar inženjer prehrambenog inženjerstva, ili
- završen diplomski sveučilišni prirodoslovno-matematički studij, magistar kemije
- poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
- napredna razina korištenja računalne i informacijsko-komunikacijske tehnologije

Uvjeti natječaja za radno mjesto IV
- završen prediplomski i diplomski sveučilišni studij informacijskih i komunikacijskih
znanosti, magistar/magistra bibliotekarstva, magistar/magistra informatologije
- poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
- napredna razina korištenja računalne i informacijsko-komunikacijske tehnologije

Uvjeti za radno mjesto V
- završen prediplomski i diplomski sveučilišni studij informacijskih i komunikacijskih
znanosti, magistar/magistra bibliotekarstva, magistar/magistra informatologije
- poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
- napredna razina korištenja računalne i informacijsko-komunikacijske tehnologije

Uz pisanu prijavu na natječaj treba priložiti:
- zamolbu
- životopis
- dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom status i potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izadnom u vrijeme trajanja ovog natječa.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se Kadrovskoj službi Fakulteta u roku od 8 dana računajući od dana objave na adresu: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Kadrovska služba, 10000 Zagreb,Šalata3.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja svi kandidati biti će obavješteni u elektroničkom obliku.

 
2015-09-24 Na vrh

  Natječaj za izbor nastavnika na Katedrama i ustrojstvenim jedinicama Medicinskog fakulteta (rujan)
 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
raspisuje

N A T J E Č A J
za izbor:

1. U KATEDRI ZA PSIHIJATRIJU

- jednog suradnika u naslovnom suradničkom zvanju poslijedoktoranda u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Psihijatrija u nastavnoj bazi Klinike za psihijatriju, Klinički bolnički centar Zagreb

2. U KATEDRI ZA INTERNU MEDICINU

a) u Klinici za unutarnje bolesti, Klinički bolnički centar Zagreb

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu redovitog profesora u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Interna medicina

b) u Klinici za unutarnje bolesti, KB Dubrava

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu redovitog profesora u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Interna medicina

3. U KATEDRI ZA PATOLOGIJU

a) u Zavodu za patologiju na Šalati

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu redovitog profesora u trajnom zvanju u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Patologija

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Patologija

4. U KATEDRI ZA PATOFIZIOLOGIJU

a) u Klinici za onkologiju, Klinički bolnički centar Zagreb

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Patofiziologija

5. ZA POTREBE SVEUČILIŠNOG DIPLOMSKOG STUDIJA SESTRINSTVO

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju naslovnog docenta u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti

6. U KATEDRI ZA ORTOPEDIJU

a) u Klinici za ortopediju, Klinički bolnički centar Zagreb

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu redovitog profesora u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Ortopedija

- dva nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu izvanrednog profesora u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Ortopedija

- jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti
grana Ortopedija

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane zakonom koji uređuje znanstvenu djelatnost i visoko obrazovanje i Odlukom o uvjetima i postupku izbora u znanstveno nastavna, znanstvena, nastavna i suradnička zvanja na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.
Prijave se u dva primjerka podnose na propisanom obrascu koji je objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta (www.mef.hr) ili se može preuzeti u Urudžbenom zapisniku Medicinskog fakulteta, Zagreb, Šalata 3.
Rok natječaja je trideset dana od objave natječaja u «Narodnim novinama».
Natječaj je objavljen 04. 09. 2015. godine, Narodne novine br.: 95.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja (sa svim prilozima navedenim u obrascu) dostavljaju se na adresu:

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
(Urudžbeni zapisnik)
Zagreb, Šalata 3

 
2015-09-07 Na vrh

 Natječaj za izbor nastavnika na Katedrama i ustrojstvenim jedinicama Medicinskog fakulteta (srpanj II)
 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor:

1. U KATEDRI ZA FARMAKOLOGIJU

a) u Zavodu za farmakologiju, Šalata

- jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu višeg asistenta/poslijedoktoranda u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Temeljne medicinske znanosti, grana Farmakologija

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane zakonom koji uređuje znanstvenu djelatnost i visoko obrazovanje i Odlukom o uvjetima i postupku izbora u znanstveno nastavna, znanstvena, nastavna i suradnička zvanja na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.
Prijave se u dva primjerka podnose na propisanom obrascu koji je objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta (www.mef.hr) ili se može preuzeti u Urudžbenom zapisniku Medicinskog fakulteta, Zagreb, Šalata 3.
Rok natječaja je trideset dana od objave natječaja u «Narodnim novinama».
Natječaj je objavljen 22. 07. 2015. godine, Narodne novine br.: 81.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja (sa svim prilozima navedenim u obrascu) dostavljaju se na adresu:

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
(Urudžbeni zapisnik)
Zagreb, Šalata 3

 
2015-07-23 Na vrh

 Natječaj za izbor nastavnika na Katedrama i ustrojstvenim jedinicama Medicinskog fakulteta (srpanj)
 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
raspisuje

N A T J E Č A J
za izbor:

1. U KATEDRI ZA KIRURGIJU

a) u Klinici za kirurgiju, Klinički bolnički centar Zagreb

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu redovitog profesora u trajnom zvanju u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Kirurgija

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Kirurgija

b) u Klinici za torakalnu kirurgiju Jordanovac, Klinički bolnički centar Zagreb

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu redovitog profesora u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Kirurgija

2. U KATEDRI ZA INTERNU MEDICINU

a) u Klinici za bolesti srca i krvnih žila, Klinički bolnički centar Zagreb

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu redovitog profesora u trajnom zvanju u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Interna medicina

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu izvanrednog profesora u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Interna medicina

b) u Klinici za unutarnje bolesti, Klinički bolnički centar „Sestre milosrdnice“

- jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu višeg asistenta/ poslijedoktoranda u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Interna medicina

c) u Klinici za unutarnje bolesti, Klinički bolnički centar Zagreb

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu redovitog profesora u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Interna medicina

- jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu višeg asistenta/ poslijedoktoranda u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Interna medicina

3. U KATEDRI ZA MEDICINSKU KEMIJU, BIOKEMIJU I KLINIČKU KEMIJU

a) u Zavodu za kemiju i biokemiju na Šalati

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu redovitog profesora u području Biomedicine i zdravstva, polje Temeljne medicinske znanosti

4. U KATEDRI ZA MEDICINSKU BIOLOGIJU

a) u Zavodu za biologiju na Šalati

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta u području Biomedicine i zdravstva, polje Temeljne medicinske znanosti, grana Genetika, genomika i proteomika čovjeka

5. U KATEDRI ZA MEDICINSKU MIKROBIOLOGIJU I PARAZITOLOGIJU

a) u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo

- dva nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Medicinska mikrobiologija

b) u Kliničkom zavodu za kliničku i molekularnu mikrobiologiju, Klinički bolnički centar Zagreb

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu izvanrednog profesora u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Medicinska mikrobiologija

c) u Zavodu za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu izvanrednog profesora u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Medicinska mikrobiologija

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane zakonom koji uređuje znanstvenu djelatnost i visoko obrazovanje i Odlukom o uvjetima i postupku izbora u znanstveno nastavna, znanstvena, nastavna i suradnička zvanja na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.
Prijave se u dva primjerka podnose na propisanom obrascu koji je objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta (www.mef.hr) ili se može preuzeti u Urudžbenom zapisniku Medicinskog fakulteta, Zagreb, Šalata 3.
Rok natječaja je trideset dana od objave natječaja u «Narodnim novinama».
Natječaj je objavljen 10. 07. 2015. godine, Narodne novine br.: 76.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja (sa svim prilozima navedenim u obrascu) dostavljaju se na adresu:

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
(Urudžbeni zapisnik)
Zagreb, Šalata 3

 

 
2015-07-14 Na vrh

 Natječaj za izbor nastavnika na Katedrama i ustrojstvenim jedinicama Medicinskog fakulteta (lipanj)
 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
raspisuje

N A T J E Č A J
za izbor:

1. U KATEDRI ZA DERMATOVENEROLOGIJU
a) u Klinici za dermatovenerologiju, Klinički bolnički centar Zagreb

- tri nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu izvanrednog profesora u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Dermatovenerologija

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu redovitog profesora u trajnom zvanju u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Dermatovenerologija

2. U KATEDRI ZA ANESTEZIOLOGIJU I REANIMATOLOGIJU

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju naslovnog redovitog profesora u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Anesteziologija i reanimatologija u nastavnoj bazi Klinike za dječje bolesti Zagreb

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju naslovnog docenta u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Anesteziologija i reanimatologija u nastavnoj bazi Klinički bolnički centar Zagreb

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane zakonom koji uređuje znanstvenu djelatnost i visoko obrazovanje i Pravilnikom o uvjetima i postupku izbora u zvanja Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.
Prijave se u dva primjerka podnose na propisanom obrascu koji je objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta (www.mef.hr) ili se može preuzeti u Urudžbenom zapisniku Medicinskog fakulteta, Zagreb, Šalata 3.
Rok natječaja je trideset dana od objave natječaja u «Narodnim novinama».
Natječaj je objavljen 05.06.2015. godine, Narodne novine br.: 62.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja (sa svim prilozima navedenim u obrascu) dostavljaju se na adresu:

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
(Urudžbeni zapisnik)
Zagreb, Šalata 3

 

 
2015-06-08 Na vrh

 Natječaji za radna mjesta I, II i III vrste
 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
raspisuje

NATJEČAJ
za obavljanje poslova

I. Radno mjesta I vrste (m/ž) – stručnog suradnika s radnim mjestom u časopisu Croatian Medical Journal. Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme s punim radnim vremenom u trajanju od 12 mjeseci, uz uvjet probnog rada u trajanju od šesti (6) mjeseci

II. Radno mjesto I vrste (m/ž)–diplomirani knjižničar s radnim mjestom u Središnjoj medicinskoj knjižnici Medicinskog fakulteta Sveuičilišta u Zagrebu. Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada u trajanju od od šest (6) mjeseci.

III. Radno mjesto III vrste (m/ž)–tehničkog suradnika s radnim mjestom u Odsjeku za diplomsku nastavu Tajništva Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada u trajanju od dva (2) mjeseca.

IV. Radno mjesto III vrste – tehničkog suradnika/laboranta s radnim mjestom u Zavodu za neuroznanost Hrvatskog instituta za istraživanje mozga Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada u trajanju od dva (2) (mjeseca.

V. Radno mjesto II vrste – voditelj radionice (VKV vodoinstalater) s radnim mjestom u Odsjeku za izgradnju i održavanje Tajništva Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada u trajanju od tri (3) mjeseca

Uvjeti natječaja za radno mjesto I.
- doktor medicine
- doktor biomedicinskih znanosti ili završna faza doktorata iz biomedicinskih znanosti;
- odlično poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
- računalna pismenost na naprednom nivo

Uvjeti natječaja z radno mjesto II
- zvanje diplomiranog knjižničara sukaldno Zakonu o knjižnicama i Pravilniku o uvjetima
i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (NN28/11 I 16/14)
- položen stručni ispit za diplomiranog knjižničara,
- najmanje godinu dana iskustva rada u struci
- poznavanje dva strana jezika, pri čemu obavezno izvrsno vladanje engleskim jezikom u
govoru i pismu,
- napredna razina korištenja računalne i informacijsko-komunikacijske tehnologije

Uvjeti natječaja za radno mjesto III.
- srednja stručna sprema, (4 godine)
- ECDL diploma
- poznavanje engleskog jezika
- radno iskustvo u trajanju od tri godine na administrativnim poslovima u visokom obrazovanju

Uvjeti natječaja za radno mjesto IV
- SSS - laborant
- najmanje jedna godina radnog iskustva u znanstveno-istraživačkom laboratoriju

Uvjeti za radno mjesto V
- VKV – vodoinstalater
- najmanje pet godina radnog iskustava na vodoinstalaterskim poslovima

Uz pisanu prijavu na natječaj treba priložiti:
- zamolbu
- životopis
- dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu i potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izadnom u vrijeme trajanja ovog natječaj, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se Kadrovskoj službi Fakulteta u roku od 8 dana računajući od dana objave u Narodnim novinama na adresu: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Kadrovska služba, 10000 Zagreb,Šalata3.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja svi kandidati biti će obavješteni u elektroničkom obliku.

 
2015-05-25 Na vrh

 Natječaj za izbor nastavnika na Katedrama i ustrojstvenim jedinicama Medicinskog fakulteta (svibanj)
 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
raspisuje

N A T J E Č A J
za izbor:

1. U KATEDRI ZA RADIOLOGIJU
a) u Kliničkom zavodu za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju, KB Dubrava

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Radiologija

b) u Kliničkom zavodu za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju, Klinički bolnički
centar Zagreb

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Radiologija

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu izvanrednog profesora u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Radiologija

c) u Kliničkom zavodu za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju, Klinička jedinica za torakalnu radiologiju, Klinički bolnički centar Zagreb

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu izvanrednog profesora u kumulativnom radnom odnosu (za dva sata rada dnevno) u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Radiologija

d) u Kliničkom zavodu za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju, KB Merkur

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu izvanrednog profesora u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Radiologija

2. U KATEDRI ZA OFTALMOLOGIJU
a) u Klinici za očne bolesti, Klinički bolnički centar Zagreb

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Oftalmologija

3. U KATEDRI ZA INTERNU MEDICINU

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju naslovnog izvanrednog profesora u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Interna medicina u nastavnoj bazi KB Merkur

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju naslovnog izvanrednog profesora području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Interna medicina u nastavnoj bazi KB Dubrava

a) u Klinici za unutarnje bolesti, Klinički bolnički centar Zagreb

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Interna medicina

b) u Klinici za unutarnje bolesti, KB Merkur

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Interna medicina

c) u Klinici za unutarnje bolesti, KB Dubrava

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Interna medicina

4. U KATEDRI ZA UROLOGIJU

a) u Klinici za urologiju, Klinički bolnički centar Zagreb

- dva nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu redovitog profesora u trajnom zvanju u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Urologija

5. U KATEDRI ZA ANATOMIJU I KLINIČKU ANATOMIJU
a) u Zavodu za anatomiju, Šalata

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu izvanrednog profesora u području Biomedicine i zdravstva, polje Temeljne medicinske znanosti, grana Anatomija

- jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta u području Biomedicine i zdravstva, polje Temeljne medicinske znanosti, grana Anatomija

6. U KATEDRI ZA GINEKOLOGIJU I OPSTETRICIJU
a) u Klinici za ženske bolesti i porode, KB Merkur

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Ginekologija i opstetricija

7. U KATEDRI ZA OPĆU KLINIČKU ONKOLOGIJU

- jednog suradnika u naslovnom suradničkom zvanju višeg asistenta/ poslijedoktoranda u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Onkologija u nastavnoj bazi Klinike za onkologiju, Klinički bolnički centar Zagreb

- jednog suradnika u naslovnom suradničkom zvanju višeg asistenta/ poslijedoktoranda u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Onkologija u nastavnoj bazi Klinike za onkologiju i nuklearnu medicinu, Klinički bolnički centar „Sestre milosrdnice“

8. ZA POTREBE SVEUČILIŠNOG POSLIJEDIPLOMSKOG DOKTORSKOG STUDIJA, TE SVEUČILIŠNIH POSLIJEDIPLOMSKIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju naslovnog docenta u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Interna medicina

Uvjeti propisani Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (“Narodne novine”, broj: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 63/11, 94/13, 139/13) i Pravilnikom o uvjetima i postupku izbora u zvanja Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.
Prijave se u dva primjerka podnose na propisanom obrascu koji je objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta (www.mef.hr) ili se može preuzeti u Urudžbenom zapisniku Medicinskog fakulteta, Zagreb, Šalata 3.
Rok natječaja je trideset dana od objave natječaja u «Narodnim novinama».
Natječaj je objavljen 06.05.2015. godine, Narodne novine br.: 49.
Natječaj se sukladno članku 101., stavak 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (N/N 94/13) objavljuje u Narodnim novinama, dnevnom tisku, internetskoj stranici Medicinskog fakulteta u Zagrebu, te na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja (sa svim prilozima navedenim u obrascu) dostavljaju se na adresu:

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
(Urudžbeni zapisnik)
Zagreb, Šalata 3

 
2015-05-08 Na vrh

 Natječaj za izbor nastavnika na Katedrama i ustrojstvenim jedinicama Medicinskog fakulteta (travanj)
 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
raspisuje

N A T J E Č A J
za izbor:

1. U KATEDRI ZA FIZIOLOGIJU I IMUNOLOGIJU
a) u Zavodu za fiziologiju, Šalata

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu redovitog profesora u području Biomedicine i zdravstva, polje Temeljne medicinske znanosti, grane Fiziologija čovjeka i Imunologija

2. U KATEDRI ZA NUKLEARNU MEDICINU
a) u Klinici za onkologiju i nuklearnu medicinu, Klinički bolnički centar „Sestre milosrdnice“

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Nuklearna medicina

3. U KATEDRI ZA INFEKTOLOGIJU
a) u Klinici za infektivne bolesti „Dr Fran Mihaljević“

- dva nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Infektologija

4. U KATEDRI ZA INTERNU MEDICINU
a) u Klinici za unutarnje bolesti, Klinički bolnički centar Zagreb

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu redovitog profesora u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Interna medicina
- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Interna medicina

b) u Klinici za unutarnje bolesti, KB Dubrava

- dva nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu redovitog profesora u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Interna medicina

c) u Klinici za plućne bolesti, Jordanovac, Klinički bolnički centar Zagreb

- jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu višeg asistenta/ poslijedoktoranda u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Interna medicina

5. U KATEDRI ZA MEDICINSKU STATISTIKU, EPIDEMIOLOGIJU I MEDICINSKU INFORMATIKU
a) u Školi narodnog zdravlja „Andrija Štampar“

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu redovitog profesora u području Biomedicine i zdravstva, polje Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, grana Javno zdravstvo

6. U KATEDRI ZA OBITELJSKU MEDICINU

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju naslovnog docenta u području Biomedicine i zdravstva, polje Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, grana Obiteljska medicina
- dva suradnika u naslovnom suradničkom zvanju višeg asistenta/ poslijedoktoranda u području Biomedicine i zdravstva, polje Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, grana Obiteljska medicina

a) u Školi narodnog zdravlja „Andrija Štampar“
- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, grana Obiteljska medicina

7. U KATEDRI ZA ANESTEZIOLOGIJU I REANIMATOLOGIJU
a) u Klinici za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje, Klinički bolnički centar Zagreb
- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Anesteziologija i reanimatologija

8. U KATEDRI ZA PATOLOGIJU
a) u Zavodu za patologiju, Šalata
- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Patologija

9. U KATEDRI ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU I MEDICINU RADA
a) u Školi narodnog zdravlja „Andrija Štampar“
- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta u području Biomedicine i zdravstva, polje Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, grana Medicina rada i sporta

10. U KATEDRI ZA OTORINOLARINGOLOGIJU S AUDIOLOGIJOM I FONIJATRIJOM
a) u Klinici za bolesti uha, nosa i grla i kirurgiju glave i vrata, Klinički bolnički centar Zagreb
- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu redovitog profesora u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Otorinolaringologija
- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Otorinolaringologija
- jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Otorinolaringologija

11. ZA POTREBE SVEUČILIŠNOG POSLIJEDIPLOMSKOG DOKTORSKOG STUDIJA , TE SVEUČILIŠNIH POSLIJEDIPLOMSKIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju naslovnog redovitog profesora u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti

12. U KATEDRI ZA KIRURGIJU

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju naslovnog izvanrednog profesora u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Kirurgija u nastavnoj bazi KB Dubrava

- jednog suradnika u naslovnom suradničkom zvanju višeg asistenta/ poslijedoktoranda u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Kirurgija u nastavnoj bazi KB Dubrava
- jednog suradnika u naslovnom suradničkom zvanju višeg asistenta/ poslijedoktoranda u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Kirurgija u nastavnoj bazi KBC “Sestre milosrdnice“
- dva suradnika u naslovnom suradničkom zvanju višeg asistenta/ poslijedoktoranda u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Kirurgija u nastavnoj bazi KB Sveti Duh

13. U KATEDRI ZA MEDICINSKU MIKROBIOLOGIJU I PARAZITOLOGIJU
- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju naslovnog redovitog profesora u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Medicinska mikrobiologija

Uvjeti propisani Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (“Narodne novine”, broj: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 63/11, 94/13, 139/13) i Pravilnikom o uvjetima i postupku izbora u zvanja Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.
Prijave se u dva primjerka podnose na propisanom obrascu koji je objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta (www.mef.hr) ili se može preuzeti u Urudžbenom zapisniku Medicinskog fakulteta, Zagreb, Šalata 3.
Rok natječaja je trideset dana od objave natječaja u «Narodnim novinama».
Natječaj je objavljen 08.04.2015. godine, Narodne novine br.: 39.
Natječaj se sukladno članku 101., stavak 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (N/N 94/13) objavljuje u Narodnim novinama, dnevnom tisku, internetskoj stranici Medicinskog fakulteta u Zagrebu, te na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja (sa svim prilozima navedenim u obrascu) dostavljaju se na adresu:

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
(Urudžbeni zapisnik)
Zagreb, Šalata 3

 

 
2015-04-10 Na vrh

 Natječaj za izbor nastavnika na Katedrama i ustrojstvenim jedinicama Medicinskog fakulteta (ožujak)
 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
raspisuje

N A T J E Č A J
za izbor:

1. U KATEDRI ZA INTERNU MEDICINU

a) u Klinici za unutarnje bolesti, Klinički bolnički centar „Sestre milosrdnice“

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu izvanrednog profesora u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Interna medicina

2. U KATEDRI ZA OFTALMOLOGIJU

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju naslovnog izvanrednog profesora u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Oftalmologija u nastavnoj bazi Klinike za očne bolesti, Klinički bolnički centar Zagreb

a) u Klinici za očne bolesti, Klinički bolnički centar Zagreb

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Oftalmologija

- jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Oftalmologija

3. U KATEDRI ZA ANESTEZIOLOGIJU I REANIMATOLOGIJU

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju naslovnog izvanrednog profesora u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Anesteziologija i reanimatologija u nastavnoj bazi Klinički bolnički centar Zagreb

- jednog suradnika u naslovnom suradničkom zvanju višeg asistenta/ poslijedoktoranda u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti grana Anesteziologija i reanimatologija u nastavnoj bazi Klinički bolnički centar Zagreb

a) u Klinici za ženske bolesti i porode, Klinički bolnički centar Zagreb

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Anesteziologija i reanimatologija

4. U KATEDRI ZA GINEKOLOGIJU I OPSTETRICIJU

- jednog suradnika u naslovnom suradničkom zvanju višeg asistenta/ poslijedoktoranda u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Ginekologija i opstetricija u nastavnoj bazi KB Merkur

- jednog suradnika u naslovnom suradničkom zvanju višeg asistenta/ poslijedoktoranda u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Ginekologija i opstetricija u nastavnoj bazi KB „Sveti Duh“

5. U KATEDRI ZA UROLOGIJU

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju naslovnog docenta u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Urologija u nastavnoj bazi Klinički bolnički centar „Sestre milosrdnice“

Uvjeti propisani Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (“Narodne novine”, broj: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 63/11, 94/13, 139/13) i Pravilnikom o uvjetima i postupku izbora u zvanja Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.
Prijave se u dva primjerka podnose na propisanom obrascu koji je objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta (www.mef.hr) ili se može preuzeti u Urudžbenom zapisniku Medicinskog fakulteta, Zagreb, Šalata 3.
Rok natječaja je trideset dana od objave natječaja u «Narodnim novinama».
Natječaj je objavljen 04.03.2015. godine, Narodne novine br.: 24.
Natječaj se sukladno članku 101., stavak 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (N/N 94/13) objavljuje u Narodnim novinama, dnevnom tisku, internetskoj stranici Medicinskog fakulteta u Zagrebu, te na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja (sa svim prilozima navedenim u obrascu) dostavljaju se na adresu:

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
(Urudžbeni zapisnik)
Zagreb, Šalata 3

 

 
2015-03-06 Na vrh

 NATJEČAJ za obavljanje poslova radnog mjesto II vrste (m/ž)–Višeg tehničara – informatičara
 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
ponovo raspisuje

NATJEČAJ
za obavljanje poslova

I. Radno mjesto II vrste (m/ž)–Višeg tehničara – informatičaraza potrebe Odsjeka za informatičku djelatnost Tajništva Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenomi, uz uvjet probnog rada u trajanju od tri (3) mjeseca.

Uvjeti natječaja za radno mjesto .
- završen preddiplomski studij računalnog ili tehničkog smjera
- dobro poznavanje administracije Microsoft operacijskih sustava
- ECDL diploma
- poznavanje engleskog jezika
- iskustvo u radu na računalima i podrške korisnicima, poznavanje rada u Microsoft
domenskom okruženju i dobro poznavanje hardvera
- poznavanje osnova mreže
- radno iskustvo od 1 godine na poslovima informatičkih tehnologija
- komunikativnost i sklonost timskom radu
- prednost u odabiru: Microsoft edukacija

Uz pisanu prijavu na natječaj treba priložiti:
- zamolbu
- životopis
- dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu i potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izadnom u vrijeme trajanja ovog natječaj, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se Kadrovskoj službi Fakulteta u roku od 15 dana računajući od dana objave u Narodnim novinama, na adresu: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Kadrovska služba, 10000 Zagreb,Šalata3.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja svi kandidati biti će obavješteni u elektroničkom obliku.

 
2015-02-11 Na vrh

 NATJEČAJ za obavljanje poslova radnog mjesta I vrste (m/ž)–stručnog suradnika
 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
ponovo raspisuje

NATJEČAJ
za obavljanje poslova

I. Radno mjesto I vrste (m/ž)–stručnog suradnika za potrebe Znanstvenog centar izvrsnosti za reproduktivnu i regenerativnu medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme s punim radnim vremenom u trajanju od 12 mjeseci, uz uvjet probnog rada u trajanju od šest (6) mjeseci

Uvjeti natječaja za radno mjesto .
- završen diplomski studij
- poznavanje molekularne biologije mineraliziranih tkiva te iskustvo u tehnikama molekularne
biologije
- iskustvo u radu sa staničnim kulturama i istraživanjima genske ekspresije
- prednost imaju kandidati s radnim iskustvom u istraživačkom laboratoriju

Uz pisanu prijavu na natječaj treba priložiti:
- zamolbu
- životopis
- dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu i potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izadnom u vrijeme trajanja ovog natječaj, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se Kadrovskoj službi Fakulteta u roku od 15 dana računajući od dana objave u Narodnim novinama, na adresu: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Kadrovska služba, 10000 Zagreb,Šalata3.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja svi kandidati biti će obavješteni u elektroničkom obliku.

 

 
2015-02-09 Na vrh

 Natječaj za izbor nastavnika na Katedrama i ustrojstvenim jedinicama Medicinskog fakulteta (veljača)
 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
raspisuje

N A T J E Č A J
za izbor:

1. U KATEDRI ZA MEDICINSKU BIOLOGIJU
a) u Zavodu za biologiju, Šalata

- dva nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta u području Biomedicine i zdravstva, polje Temeljne medicinske znanosti, grana Citologija, histologija i embriologija

2. U KATEDRI ZA INTERNU MEDICINU

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju naslovnog docenta u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Interna medicina u nastavnoj bazi Klinike za unutarnje bolesti, Klinički bolnički centar Zagreb;

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju naslovnog redovitog profesora u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Interna medicina u nastavnoj bazi Klinike za unutarnje bolesti, Klinički bolnički centar Zagreb;

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju naslovnog izvanrednog profesora u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Interna medicina u nastavnoj bazi Klinike za unutarnje bolesti, Klinički bolnički centar Zagreb;

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju naslovnog izvanrednog profesora u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Interna medicina u nastavnoj bazi Klinike za bolesti srca i krvnih žila, Klinički bolnički centar Zagreb;

- dva suradnika u naslovnom suradničkom zvanju višeg asistenta/ poslijedoktoranda u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Interna medicina u nastavnoj bazi Klinike za unutarnje bolesti, KB Dubrava;

- jednog suradnika u naslovnom suradničkom zvanju višeg asistenta/poslijedoktoranda u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Interna medicina u nastavnoj bazi Klinike za unutarnje bolesti, KB Merkur;

- jednog suradnika u naslovnom suradničkom zvanju višeg asistenta/poslijedoktoranda u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Interna medicina u nastavnoj bazi Klinike za unutarnje bolesti, Klinički bolnički centar „Sestre milosrdnice“;

a) u Klinici za unutarnje bolesti, Klinički bolnički centar „Sestre milosrdnice“

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Interna medicina

3. U KATEDRI ZA PEDIJATRIJU
a) u Klinici za pedijatriju, Klinički bolnički centar Zagreb

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Pedijatrija

4. U KATEDRI ZA PATOLOGIJU

- dva nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju naslovnog izvanrednog profesora u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Patologija u nastavnoj bazi Klinički bolnički centar „Sestre milosrdnice“;

- dva suradnika u naslovnom suradničkom zvanju višeg asistenta/poslijedoktoranda u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Patologija u nastavnoj bazi Klinički bolnički centar Zagreb;

- jednog suradnika u naslovnom suradničkom zvanju višeg asistenta/poslijedoktoranda u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Patologija u nastavnoj bazi Klinički bolnički centar „Sestre milosrdnice“

5. U KATEDRI ZA SOCIJALNU MEDICINU I ORGANIZACIJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

- jednog suradnika u naslovnom suradničkom zvanju višeg asistenta/poslijedoktoranda u području Biomedicine i zdravstva, polje Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, grana Javno zdravstvo u nastavnoj bazi Hrvatski zavod za javno zdravstvo

6. U KATEDRI ZA OTORINOLARINGOLOGIJU S AUDIOLOGIJOM I FONIJATRIJOM

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju naslovnog docenta u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Otorinolaringologija u nastavnoj bazi Klinički bolnički centar Zagreb

7. U KATEDRI ZA GINEKOLOGIJU I OPSTETRICIJU

- dva nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju naslovnog docenta u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Ginekologija i opstetricija u nastavnoj bazi Klinički bolnički centar Zagreb

8. U KATEDRI ZA MEDICINSKU MIKROBIOLOGIJU I PARAZITOLOGIJU

- jednog suradnika u naslovnom suradničkom zvanju višeg asistenta/poslijedoktoranda u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Medicinska mikrobiologija u nastavnoj bazi Klinički bolnički centar Zagreb

9. U KATEDRI ZA OBITELJSKU MEDICINU

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju naslovnog izvanrednog profesora u području Biomedicine i zdravstva, polje Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, grana Obiteljska medicina

10. ZA POTREBE SVEUČILIŠNOG POSLIJEDIPLOMSKOG DOKTORSKOG STUDIJA, TE SVEUČILIŠNIH POSLIJEDIPLOMSKIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju naslovnog docenta u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Kirurgija (Neurokirurgija)

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju naslovnog docenta u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Psihijatrija

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju naslovnog docenta u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Interna medicina

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju naslovnog docenta u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Oftalmologija

11. U KATEDRI ZA NUKLEARNU MEDICINU

- jednog suradnika u naslovnom suradničkom zvanju višeg asistenta/ poslijedoktoranda u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Nuklearna medicina u nastavnoj bazi Klinički bolnički centar „Sestre milosrdnice“

12. ZA POTREBE VIJEĆA PREDMETA „ MEDICINSKA ETIKA“

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju naslovnog docenta u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Medicinska etika

Uvjeti propisani Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (“Narodne novine”, broj: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 63/11, 94/13, 139/13) i Pravilnikom o uvjetima i postupku izbora u zvanja Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.
Prijave se u dva primjerka podnose na propisanom obrascu koji je objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta (www.mef.hr) ili se može preuzeti u Urudžbenom zapisniku Medicinskog fakulteta, Zagreb, Šalata 3.
Rok natječaja je trideset dana od objave natječaja u «Narodnim novinama».
Natječaj je objavljen 04.02.2015. godine, Narodne novine br.: 13.
Natječaj se sukladno članku 101., stavak 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (N/N 94/13) objavljuje u Narodnim novinama, dnevnom tisku, internetskoj stranici Medicinskog fakulteta u Zagrebu, te na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja (sa svim prilozima navedenim u obrascu) dostavljaju se na adresu:

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
(Urudžbeni zapisnik)
Zagreb, Šalata 3

 

 
2015-02-05 Na vrh

  NATJEČAJ za radno mjesto I vrste (m/ž)–stručnog suradnika (Tajnika ŠNZ “A.Štampar”) Medicinskog fakulteta
 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
ponovo raspisuje

NATJEČAJ
za obavljanje poslova

I. Radno mjesto I vrste (m/ž)–stručnog suradnika (Tajnika ŠNZ “A.Štampar”) Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme s punim radnim vremenom do povratka stalne zaposlenice s rodiljnog dopusta, uz uvjet probnog rada u trajanju od šest (6) mjeseci

Uvjeti natječaja za radno mjesto .
- sveučilišni diplomski studij pravnog, ekonomskog ili medicinskog smjera,
- poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu (obvezno testiranje)
- ECDL tečaj ili provjera informatičkog znanja (MS Office)
- iskustvo u radu na istim ili sličnim poslovima najmanje jedna godina
- organizacijske sposobnosti
Opis poslova:
Kandidat se obvezuje obavljati slijedeće poslove: usklađivati rad službi i osiguravati njihovo
funkcioniranje; obavljati stručne poslove vezane uz znanstvena istraživanja; proučavati i
stručno obrađivati pitanja vezana uz znanstvene, stručne i nastavne aktivnosti Škole;
sudjelovati u organizaciji nastavnog i stručnog rada; unositi i obrađivati podatke u računalu;
po potrebi sastavljati zapisnike; koordinirati stručni rad i komunicirati unutar Škole narodnog
zdravlja „Andrija Štampar“ i prema Fakultetu; izrađivati i sudjelovati u izradi stručnih izvještaja
i analiza koje se odnose na funkcioniranje administrativno-tehničkih službi Škole narodnog
zdravlja „Andrija Štampar“; po potrebi obavljati gospodarske poslove i druge poslove po
nalogu direktora Škole narodnog zdravlja „Andrija Štampar“

Uz pisanu prijavu na natječaj treba priložiti:
- zamolbu
- životopis
- dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu i potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izadnom u vrijeme trajanja ovog natječaj, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se Kadrovskoj službi Fakulteta u roku od 15 dana računajući od dana objave u Narodnim novinama, na adresu: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Kadrovska služba, 10000 Zagreb,Šalata3.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja svi kandidati biti će obavješteni u elektroničkom obliku.

 
2015-01-26 Na vrh

  Natječaj za izbor nastavnika na Katedrama i ustrojstvenim jedinicama Medicinskog fakulteta (siječanj)
 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
raspisuje

N A T J E Č A J
za izbor:

1. U KATEDRI ZA PSIHIJATRIJU I PSIHOLOŠKU MEDICINU
a) u Klinici za psihijatriju, Klinički bolnički centar Zagreb

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Psihijatrija

2. U KATEDRI ZA INTERNU MEDICINU
a) u Klinici za bolesti srca i krvnih žila, Klinički bolnički centar Zagreb

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Interna medicina

3. U KATEDRI ZA GINEKOLOGIJU I OPSTETRICIJU
a) u Klinici za ženske bolesti i porode, Klinički bolnički centar Zagreb

- dva nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Ginekologija i opstetricija

4. U KATEDRI ZA INFEKTOLOGIJU
a) u Klinici za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“

- jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Infektologija

5. U KATEDRI ZA NUKLEARNU MEDICINU

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju naslovnog docenta u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Nuklearna medicina u nastavnoj bazi - Klinički bolnički centar „Sestre milosrdnice“;

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju naslovnog docenta u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Nuklearna medicina u nastavnoj bazi - Klinički bolnički centar Zagreb

6. U KATEDRI ZA KIRURGIJU

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju naslovnog docenta u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Kirurgija u nastavnoj bazi - Klinički bolnički centar Zagreb.

Uvjeti propisani Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (“Narodne novine”, broj: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 63/11, 94/13, 139/13) i Pravilnikom o uvjetima i postupku izbora u zvanja Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.
Prijave se u dva primjerka podnose na propisanom obrascu koji je objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta (www.mef.hr) ili se može preuzeti u Urudžbenom zapisniku Medicinskog fakulteta, Zagreb, Šalata 3.
Rok natječaja je trideset dana od objave natječaja u «Narodnim novinama».
Natječaj je objavljen 09.01.2015. godine, NN. br.: 3.
Natječaj se sukladno članku 101., stavak 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (N/N 94/13) objavljuje u Narodnim novinama, dnevnom tisku, internetskoj stranici Medicinskog fakulteta u Zagrebu, te na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja (sa svim prilozima navedenim u obrascu) dostavljaju se na adresu:

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
(Urudžbeni zapisnik)
Zagreb, Šalata 3

 
2015-01-13 Na vrh

 NATJEČAJ za obavljanje poslova radnog mjesta I vrste Stručni suradnik na projektu-istraživač/Stručni suradnik na projektu-iskusni istraživač
 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET

raspisuje

NATJEČAJ
za obavljanje poslova

I. Radnog mjesta I vrste – “Stručni suradnik na projektu-istraživač” za potrebe EU FP7 projekta GlowBrain. Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme u trajnju projekta tj. zaključno do 30.09.2015 godine, uz uvjet probnog rada u trajanju od 3 mjeseca.

II. Radnog mjesta I vrste – “Stručni suradnik na projektu-iskusni inženjer” za potrebe EU FP7 projekta GlowBrain. Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme u trajnju projekta tj. zaključno do 30.09.2015 godine, uz uvjet probnog rada u trajanju od 3 mjeseca.

Uvjeti natječaja za radno mjesto I.
- završen fakultet medicine,biologije, kemije ili srodnih znanosti,
- doktorat znanosti ili doktor medicine
- odlično poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu,
- računalna pismenost na naprednom nivou.

Uvjeti natječaja za radno mjesto II.
- završen fakultet matematike, elektrotehnike i računarstva, strojarstva i
brodogradnje ili srodnih struka,
- doktorat znanosti ili 2 godine radnog iskutva u struci,
- odlično poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu,
- računalna pismenost na naprednom nivou.

Uz pisanu prijavu na natječaj treba priložiti
- zamolbu,
- životopis
- dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu i potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izadnom u vrijeme trajanja ovog natječaj, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se Kadrovskoj službi Fakulteta u roku od 8 dana za radno mjesto I. a za radno mjesto II. 15 dana računajući od dana objave u Narodnim novinama, na adresu: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,Kadrovska služba,10000 Zagreb, Šalata3. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja svi kandidati biti će obavješteni u elektroničkom obliku.

 

 
2014-12-22 Na vrh

 NATJEČAJ za obavljanje poslova Radnog mjesta I vrste - Tajnika/ce poslijediplomskog studija
 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
raspisuje
NATJEČAJ
za obavljanje poslova

Radnog mjesta I vrste - Tajnika/ce poslijediplomskog studija “Menadžment u zdravstvu” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada u trajanju od 6 mjeseci.

Uvjeti natječaja:
- završen sveučilišni diplomski studij
- izvrsno znanje engleskog jezika u govoru i pismu i poslovne korespodencije na engleskom
jeziku
- izvrsno znanje barem još jednog svjetskog jezika u govoru i pismu
- natprosječno informatičko znanje i rada u MS Officeu
- pet godina radnog iskustva u međunarodnom okruženju
- organizatorske sposobnosti i snalaženje u području financija.

Uz pisanu prijavu na natječaj treba priložiti:
- zamolbu,
- životopis
- dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu i potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izadnom u vrijeme trajanja ovog natječaj, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se Kadrovskoj službi Fakulteta u roku od 8 dana računajući od dana objave u Narodnim novinama, na adresu: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,Kadrovska služba,10000 Zagreb, Šalata3. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja svi kandidati biti će obavješteni u elektroničkom obliku.

 

 
2014-12-22 Na vrh

 NATJEČAJ za obavljanje poslova voditelja nabave, čuvara i stručnog referenta
 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
raspisuje

NATJEČAJ
za obavljanje poslova

I. Radnog mjesta I vrste (m/ž) – voditelja ostalih ustrojbenih jedinica (voditelj ureda nabave) s radnim mjestom u Tajništvu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada u trajanju od od šest (6) mjeseci.
II. Radno mjesto III vrste (m/ž)–čuvara s radnim mjestom u Tajništvu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada u trajanju od dva (2) mjeseca
III. Radno mjesto III vrste (m/ž) – stručni referenti s radnim mjestom u Tajništvu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada u trajanju od dva (2) mjeseca.

Uvjeti natječaja za radno mjesto I.
- sveučilišni diplomski studij pravnog , ekonomskog ili tehničkog smjera
- vrlo dobro poznavanje engleskog jezika u pismu i govoru (obvezno testiranje)
- ECDL diploma ili provjera informatičkog znanja (MS Office)
- važeća potvrda o završenom specijalističkom programu izobrazbe u području
javne nabave koju izdaje Ministarstvo gospodarstva rada i poduzetništva
- najmanje dvije godina radnog iskustva na poslovima pripreme, provedbe i praćenje
izvršenja javnih nabava (intervju)
. Opis poslova:
Kandidat će biti zadužen za: pripremu planova nabave, praćenje troškova u skladu s planom
nabave i financijskim planom; pravovremeno pripremanje i raspisivanje bagatelnih i javnih
nadmetanja na hrvatskom i engleskom jeziku (znanstveni projekti FP7, te ostala inozemna
znanstvena i stručna suradnja); praćenje financijskog i količinskog izvršenja ugovorenih
nabava.
Od kandidata očekujemo jasno izražene moralne vrijednosti, izrazito izražena odgovornost
i profesionalnost, preciznost i temeljitost u radu, mogućnost obavljanja više aktivnosti u isto
vrijeme, sklonost timskom radu i motiviranost za kontinuirano učenje i osobno napredovanje.

Uvjeti natječaja za radno mjesto II.
- srednja stručna sprema,
- položen stručni sipit za čuvara
- opća zdravstvena sposobnost što se dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove ili
specijaliste medicine rada u privatnoj praksi
- da nije pravomoćno osuđen ili se protiv njega ne vodi kazneni postuupak za djelo koje se
progoni po službenoj dužnosti
- da nije u posljednje tri godine pravomoćno kažnjen za prekršajno djelo protiv javnog reda
i mira s elementima nasilja
- da ima prebivalište odnosno boravak u RH
- najmanje jedna godina radnog iskustva

Uvjeti natječaja za radno mjesto III
- Srednja stručna sprema društvenog smjera
- poznavanje engleskog jezika
- ECDL diploma
- najmanje jedna godina radnog iskustva

Uz pisanu prijavu na natječaj treba priložiti:
- zamolbu
- životopis
- dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu i potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izadnom u vrijeme trajanja ovog natječaj, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se Kadrovskoj službi Fakulteta u roku od 15 dana računajući od dana objave u Narodnim novinama, na adresu: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Kadrovska služba, 10000 Zagreb,Šalata3.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja svi kandidati biti će obavješteni u elektroničkom obliku.

 

 
2014-12-22 Na vrh

 Natječaj za izbor nastavnika na Katedrama i ustrojstvenim jedinicama Medicinskog fakulteta (prosinac)
 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
raspisuje

N A T J E Č A J
za izbor:

1. U KATEDRI ZA FARMAKOLOGIJU

a) u Zavodu za farmakologiju, Šalata

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu izvanrednog profesora u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Klinička farmakologija s toksikologijom

2. U KATEDRI ZA OBITELJSKU MEDICINU

a) u Školi narodnog zdravlja „Andrija Štampar“

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, grana Obiteljska medicina

3. U KATEDRI ZA UROLOGIJU

- dva suradnika u naslovnom suradničkom zvanju višeg asistenta/ poslijedoktoranda u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Urologija u nastavnoj bazi - Klinički bolnički centar Zagreb

4. ZA VIJEĆE PREDMETA „TEMELJI NEUROZNANOSTI“

a) u Zavodu za neuroznanost Hrvatskog instituta za istraživanje mozga, Šalata

- jednog suradnika u suradničkom zvanju asistenta ili višeg asistenta/poslijedoktoranda u području Biomedicine i zdravstva, polje Temeljne medicinske znanosti, grana Neuroznanost

5. U KATEDRI ZA FIZIOLOGIJU I IMUNOLOGIJU

a) u Zavodu za fiziologiju, Šalata

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta u području Biomedicine i zdravstva, polje Temeljne medicinske znanosti, grane Fiziologija čovjeka i Neuroznanost

6. U KATEDRI ZA ANATOMIJU I KLINIČKU ANATOMIJU

a) u Zavodu za anatomiju, Šalata

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta (50% radnog odnosa) u području Biomedicine i zdravstva, polje Temeljne medicinske znanosti, grana Neuroznanost

Uvjeti propisani Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (“Narodne novine”, broj: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 63/11, 94/13, 139/13) i Pravilnikom o uvjetima i postupku izbora u zvanja Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Pod točkom 4. prednost pri zapošljavanju imati će kandidati sa završenim integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem medicine ili sveučilišnim studijem biologije; usmjerenje: molekularna biologija.
Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.
Prijave se u dva primjerka podnose na propisanom obrascu koji je objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta (www.mef.hr) ili se može preuzeti u Urudžbenom zapisniku Medicinskog fakulteta, Zagreb, Šalata 3.
Rok natječaja je trideset dana od objave natječaja u «Narodnim novinama».
Natječaj je objavljen 05.12.2014. godine, NN. br.: 144.
Natječaj se sukladno članku 101., stavak 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (N/N 94/13) objavljuje u Narodnim novinama, dnevnom tisku, internetskoj stranici Medicinskog fakulteta u Zagrebu, te na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja (sa svim prilozima navedenim u obrascu) dostavljaju se na adresu:

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
(Urudžbeni zapisnik)
Zagreb, Šalata 3

 
2014-12-08 Na vrh

 NATJEČAJ za obavljanje poslova Radnog mjesta I vrste – stručnog suradnika/ce
 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
raspisuje
NATJEČAJ
za obavljanje poslova

Radnog mjesta I vrste – stručnog suradnika/ce u sustavu znanosti i visokog obrazovanja – Projekt za planiranje zanimanja u biomedicine i zdravstvu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme s nepunim radnim vremenom (4 sata dnevno), a najdulje u trajanju jedne godine.

Uvjeti natječaja:
- završen integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine
- položen stručni ispit
- poznavanje engleskog jezika
- poznavanje rada na računalu,
- odlične komunikacijske vještine
- iskustvo rada na predstavničkim, organizacijskim i administrativnim poslovima.
Uz pisanu prijavu na natječaj treba priložiti:
- zamolbu,
- životopis
- dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu i potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izadnom u vrijeme trajanja ovog natječaj, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se Kadrovskoj službi Fakulteta u roku od 8 dana računajući od dana objave u Narodnim novinama, na adresu: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,Kadrovska služba,10000 Zagreb, Šalata 3. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja svi kandidati biti će obavješteni u elektroničkom obliku.

 
2014-11-20 Na vrh

 Natječaj za izbor nastavnika na Katedrama i ustrojstvenim jedinicama Medicinskog fakulteta (studeni)
 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
raspisuje

N A T J E Č A J
za izbor:

1. U KATEDRI ZA INTERNU MEDICINU

a) u Klinici za bolesti srca i krvnih žila, Klinički bolnički centar Zagreb

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Interna medicina

2. U KATEDRI ZA ANATOMIJU I KLINIČKU ANATOMIJU

- dva suradnika u naslovnom suradničkom zvanju višeg asistenta/ poslijedoktoranda u području Biomedicine i zdravstva, polje Temeljne medicinske znanosti, grana Anatomija

3. ZA VIJEĆE PREDMETA „TEMELJI NEUROZNANOSTI“

a) u Zavodu za neuroznanost, Hrvatski institut za istraživanje mozga, Šalata

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta u području Biomedicine i zdravstva, polje Temeljne medicinske znanosti, grana Neuroznanost

4. ZA POTREBE SVEUČILIŠNOG POSLIJEDIPLIOMSKOG DOKTORSKOG STUDIJA, TE SVEUČILIŠNIH POSLIJEDIPLOMSKIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju naslovnog izvanrednog profesora u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti,

5. ZA POTREBE SVEUČILIŠNOG DIPLOMSKOG STUDIJA SESTRINSTVO

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju naslovnog docenta u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti,

Uvjeti propisani Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (“Narodne novine”, broj: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 63/11, 94/13, 139/13) i Pravilnikom o uvjetima i postupku izbora u zvanja Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.
Prijave se u dva primjerka podnose na propisanom obrascu koji je objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta (www.mef.hr) ili se može preuzeti u Urudžbenom zapisniku Medicinskog fakulteta, Zagreb, Šalata 3.
Rok natječaja je trideset dana od objave natječaja u «Narodnim novinama».
Natječaj je objavljen 07.11.2014. godine, NN. br.: 131.
Natječaj se sukladno članku 101., stavak 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (N/N 94/13) objavljuje u Narodnim novinama, dnevnom tisku, internetskoj stranici Medicinskog fakulteta u Zagrebu, te na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja (sa svim prilozima navedenim u obrascu) dostavljaju se na adresu:

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
(Urudžbeni zapisnik)
Zagreb, Šalata 3

 
2014-11-10 Na vrh

 NATJEČAJ za obavljanje poslova voditelja ustrojbene jedinice, stručnog suradnika i pomoćnika pri sekciji/obdukciji
 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
raspisuje

NATJEČAJ
za obavljanje poslova

I. Radnog mjesta I vrste (m/ž) – voditelja ostalih ustrojbenih jedinica (voditelj ureda nabave) s radnim mjestom u Tajništvu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada u trajanju od od šest (6) mjeseci.

II. Radno mjesto I vrste (m/ž)–stručnog suradnika (Tajnika ŠNZ “A.Štampar”) Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme s punim radnim vremenom do povratka stalne zaposlenice s rodiljnog dopusta, uz uvjet probnog rada u trajanju od šest (6) mjeseci

III. Radno mjesto IV vrste (m/ž) – pomoćnik pri sekciji/obdukciji s radnim mjestom u Zavodu za anatomiju “Drago Perović” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, do povratka stalnog zaposlenika s bolovanja, uz uvjet probnog rada u trajanju od jednog (1) mjeseca.

Uvjeti natječaja za radno mjesto I.
- sveučilišni diplomski studij pravnog , ekonomskog ili tehničkog smjera
- vrlo dobro poznavanje engleskog jezika u pismu i govoru (obvezno testiranje)
- ECDL tečaj ili provjera informatičkog znanja (MS Office)
- važeća potvrda o završenom specijalističkom programu izobrazbe u području
javne nabave koju izdaje Ministarstvo gospodarstva rada i poduzetništva
- najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima pripreme, provedbe i praćenje
izvršenja javnih nabava (intervju)
. Opis poslova:
Kandidat će biti zadužen za: pripremu planova nabave, praćenje troškova u skladu s planom
nabave i financijskim planom; pravovremeno pripremanje i raspisivanje bagatelnih i javnih
nadmetanja na hrvatskom i engleskom jeziku (znanstveni projekti FP7, te ostala inozemna
znanstvena i stručna suradnja); praćenje financijskog i količinskog izvršenja ugovorenih
nabava.
Od kandidata očekujemo jasno izražene moralne vrijednosti, izrazito izražena odgovornost
i profesionalnost, preciznost i temeljitost u radu, mogućnost obavljanja više aktivnosti u isto
vrijeme, sklonost timskom radu i motiviranost za kontinuirano učenje i osobno napredovanje.

Uvjeti natječaja za radno mjesto II.
- sveučilišni diplomski studij pravnog ili ekonomskog smjera,
- poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu (obvezno testiranje)
- ECDL tečaj ili provjera informatičkog znanja (MS Office)
- iskustvo u radu na istim ili sličnim poslovima najmanje tri godine
- organizacijske sposobnosti
Opis poslova:
Kandidat se obvezuje obavljati slijedeće poslove: usklađivati rad službi i osiguravati njihovo
funkcioniranje; obavljati stručne poslove vezane uz znanstvena istraživanja; proučavati i
stručno obrađivati pitanja vezana uz znanstvene, stručne i nastavne aktivnosti škole;
sudjelovati u organizaciji nastavnog i stručnog rada; unositi i obrađivati podatke u računalu;
po potrebi sastavljati zapisnike; koordinirati stručni rad i komunicirati unutar Škole narodnog
zdravlja „Andrija Štampar“ i prema Fakultetu; izrađivati i sudjelovati u izradi stručnih izvještaja
i analiza koje se odnose na funkcioniranje administrativno-tehničkih službi Škole narodnog
zdravlja „Andrija Štampar“; po potrebi obavljati gospodarske poslove i druge poslove po
nalogu direktora Škole narodnog zdravlja „Andrija Štampar“

Uvjeti natječaja za radno mjesto III
- završena osmogodišnja škola
- kandidat ne smije imati averziju prema mrtvim tijelima

Uz pisanu prijavu na natječaj treba priložiti:
- zamolbu
- životopis
- dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu i potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izadnom u vrijeme trajanja ovog natječaj, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se Kadrovskoj službi Fakulteta u roku od 15 dana računajući od dana objave u Narodnim novinama, na adresu: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Kadrovska služba, 10000 Zagreb,Šalata3.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja svi kandidati će biti obavješteni u elektroničkom obliku.

 
2014-10-27 Na vrh

 Natječaj za izbor nastavnika na Katedrama i ustrojstvenim jedinicama Medicinskog fakulteta (listopad)
 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor:

1. U KATEDRI ZA FIZIKALNU MEDICINU I OPĆU REHABILITACIJU

a) u Klinici za reumatske bolesti i rehabilitaciju, Klinički bolnički centar Zagreb

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Fizikalna medicina i rehabilitacija

- jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Fizikalna medicina i rehabilitacija

2. U KATEDRI ZA MEDICINSKU STATISTIKU, EPIDEMIOLOGIJU I MEDICINSKU INFORMATIKU
a) u Školi narodnog zdravlja „A. Štampar“

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu redovitog profesora u trajnom zvanju u području Biomedicine i zdravstva, polje Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, grana Javno zdravstvo

Uvjeti propisani Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (“Narodne novine”, broj: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 63/11, 94/13, 139/13) i Pravilnikom o uvjetima i postupku izbora u zvanja Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.
Prijave se u dva primjerka podnose na propisanom obrascu koji je objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta (www.mef.hr) ili se može preuzeti u Urudžbenom zapisniku Medicinskog fakulteta, Zagreb, Šalata 3.
Rok natječaja je trideset dana od objave natječaja u «Narodnim novinama».
Natječaj je objavljen 17.10.2014. godine, NN. br.: 122.
Natječaj se sukladno članku 101., stavak 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (N/N 94/13) objavljuje u Narodnim novinama, dnevnom tisku, internetskoj stranici Medicinskog fakulteta u Zagrebu, te na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja (sa svim prilozima navedenim u obrascu) dostavljaju se na adresu:

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
(Urudžbeni zapisnik)
Zagreb, Šalata 3

 

 
2014-10-20 Na vrh

 Natječaj za obavljanje poslova radnog mjesta I vrste – stručnog suradnika/ce
 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
raspisuje
NATJEČAJ
za obavljanje poslova

Radnog mjesta I vrste – stručnog suradnika/ce za potrebe i na teret PP Zavoda za sudsku medicine i kriminalistiku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka zaposlenice s porodiljnog dopusta s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada u trajanju od od šest (6) mjeseci.

Uvjeti natječaja:
- sveučilišni diplomski studij kemijskog smjera
- dobro poznavanje engleskog jezika
- poznavanje rada na računalu,
- poželjno poznavanje računalnih programa
GC/MSD ChemStation, TurboMass i TotalChrom
Uz pisanu prijavu na natječaj treba priložiti:
- zamolbu,
- životopis
- dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu i potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izadnom u vrijeme trajanja ovog natječaj, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se Kadrovskoj službi Fakulteta u roku od 15 dana računajući od dana objave u Narodnim novinama, na adresu: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,Kadrovska služba,10000 Zagreb, Šalata3. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja svi kandidati će biti obavješteni u elektroničkom obliku.

 
2014-10-19 Na vrh

 Natječaj za obavljanje poslova tehničkog i stručnog suradnika na projektu
 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
raspisuje
NATJEČAJ
za obavljanje poslova

I. Tehničkog suradnika (m/ž) na projektu Suradni centar Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) za praćenje epidemije HIV-a pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada u trajanju od od dva (2) mjeseca.
II. Stručnog suradnika na projektu Istraživanje HIV-a kod intravenskih ovisnika pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme u trajanju od šest (6) mjeseci, uz uvjet probnog rada u trajanju od tri (3) mjeseca.
.
Uvjeti natječaja za radno mjesto I.
- SSS ili VSS društvenog smjera,
- najmanje jedna godina radnog iskustva na administrativnim
poslovima na međunarodnim projektima ili poslovima provedenim
u suradnji s organizacijama iz inozemstva,
- vrlo dobro poznavanje engleskog jezika
- poznavanje rada na računalu,
- vrlo dobre komunikacijske vještine
.
Uvjeti natječaja za radno mjesto II.
- VSS-doktor medicine,
- najmanje dvije godine radnog iskustva na međunarodnim
projektima iz epidemiologije HIV-a,
- poznavanje engleskog jezika,
- poznavanje rada na računalu te rada u programu za analizu
podataka prikupljenim uzorkom upravljanim ispitanicima (RDS,
engl. respondent-driven sampling).

Uz pisanu prijavu na natječaj treba priložiti:
- zamolbu (za radno mjesto pod I.- na hrvatskom i engleskom jeziku)
- životopis (za radno mjesto pod I.- na hrvatskom i engleskom jeziku)
- dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu i potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izadnom u vrijeme trajanja ovog natječaj, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kaod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se Kadrovskoj službi Fakulteta u roku od 8 dana računajući od dana objave u Narodnim novinama, na adresu: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Kadrovska služba, 10000 Zagreb,Šalata3.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja svi kandidati će biti obavješteni u elektroničkom obliku.

 
2014-09-23 Na vrh

  Natječaj za izbor nastavnika na Katedrama i ustrojstvenim jedinicama Medicinskog fakulteta (rujan)
 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor:

1. U KATEDRI ZA NUKLEARNU MEDICINU

a) u Kliničkom zavodu za nuklearnu medicinu i zaštitu od zračenja, Klinički bolnički centar Zagreb

- jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta u kumulativnom radnom odnosu za znanstveno područje Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Nuklearna medicina

- jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu višeg asistenta/ poslijedoktoranda u kumulativnom radnom odnosu za znanstveno područje Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Nuklearna medicina

Uvjeti propisani Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (“Narodne novine”, broj: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 63/11, 94/13, 139/13) i Pravilnikom o uvjetima i postupku izbora u zvanja Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.
Prijave se u dva primjerka podnose na propisanom obrascu koji je objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta (www.mef.hr) ili se može preuzeti u Urudžbenom zapisniku Medicinskog fakulteta, Zagreb, Šalata 3.
Rok natječaja je trideset dana od objave natječaja u «Narodnim novinama».
Natječaj je objavljen 17.09.2014. godine, NN. br.: 110.
Natječaj se sukladno članku 101., stavak 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (N/N 94/13) objavljuje u Narodnim novinama, dnevnom tisku, internetskoj stranici Medicinskog fakulteta u Zagrebu, te na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja (sa svim prilozima navedenim u obrascu) dostavljaju se na adresu:

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
(Urudžbeni zapisnik)
Zagreb, Šalata 3

 
2014-09-18 Na vrh

NATJEČAJ za izbor jednog zaposlenika na radno mjesto u znanstvenom zvanju – znanstveni suradnik u području Biomedicine i zdravstva, polje Temel
Natječaj za izbor nastavnika na Katedrama i ustrojstvenim jedinicama Medicinskog fakulteta (listopad)
Natječaji za radna mjesta I, II, III i IV vrste na Medicinskom fakultetu
NATJEČAJ stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
Natječaj za izbor nastavnika na Katedrama i ustrojstvenim jedinicama Medicinskog fakulteta (rujan)
Natječaj za izbor nastavnika na Katedrama i ustrojstvenim jedinicama Medicinskog fakulteta (srpanj II)
Natječaj za izbor nastavnika na Katedrama i ustrojstvenim jedinicama Medicinskog fakulteta (srpanj)
Natječaj za izbor nastavnika na Katedrama i ustrojstvenim jedinicama Medicinskog fakulteta (lipanj)
Natječaji za radna mjesta I, II i III vrste
Natječaj za izbor nastavnika na Katedrama i ustrojstvenim jedinicama Medicinskog fakulteta (svibanj)
Natječaj za izbor nastavnika na Katedrama i ustrojstvenim jedinicama Medicinskog fakulteta (travanj)
Natječaj za izbor nastavnika na Katedrama i ustrojstvenim jedinicama Medicinskog fakulteta (ožujak)
NATJEČAJ za obavljanje poslova radnog mjesto II vrste (m/ž)–Višeg tehničara – informatičara
NATJEČAJ za obavljanje poslova radnog mjesta I vrste (m/ž)–stručnog suradnika
Natječaj za izbor nastavnika na Katedrama i ustrojstvenim jedinicama Medicinskog fakulteta (veljača)
NATJEČAJ za radno mjesto I vrste (m/ž)–stručnog suradnika (Tajnika ŠNZ “A.Štampar”) Medicinskog fakulteta
Natječaj za izbor nastavnika na Katedrama i ustrojstvenim jedinicama Medicinskog fakulteta (siječanj)
NATJEČAJ za obavljanje poslova radnog mjesta I vrste Stručni suradnik na projektu-istraživač/Stručni suradnik na projektu-iskusni istraživač
NATJEČAJ za obavljanje poslova Radnog mjesta I vrste - Tajnika/ce poslijediplomskog studija
NATJEČAJ za obavljanje poslova voditelja nabave, čuvara i stručnog referenta
Natječaj za izbor nastavnika na Katedrama i ustrojstvenim jedinicama Medicinskog fakulteta (prosinac)
NATJEČAJ za obavljanje poslova Radnog mjesta I vrste – stručnog suradnika/ce
Natječaj za izbor nastavnika na Katedrama i ustrojstvenim jedinicama Medicinskog fakulteta (studeni)
NATJEČAJ za obavljanje poslova voditelja ustrojbene jedinice, stručnog suradnika i pomoćnika pri sekciji/obdukciji
Natječaj za izbor nastavnika na Katedrama i ustrojstvenim jedinicama Medicinskog fakulteta (listopad)
Natječaj za obavljanje poslova radnog mjesta I vrste – stručnog suradnika/ce
Natječaj za obavljanje poslova tehničkog i stručnog suradnika na projektu
Natječaj za izbor nastavnika na Katedrama i ustrojstvenim jedinicama Medicinskog fakulteta (rujan)
11111111111