Osmrtnice smrtovnice
Naslovnica >Ustroj >Katedre >Fizika i biofizika >Diplomski studij >Fizika i biofizika  
Fizika i biofizika

 Nastavni plan za predmet fizika i biofizika akad.god. 2009./10.

Opće napomene o predmetu i organizaciji nastave:

Cilj nastave iz fizike je studentima medicine prikazati biološke procese i građu bioloških sistema na molekularnoj razini, na temelju znanja osnovnih fizikalnih zakona. U proučavanju metaboličkih procesa i djelovanja našeg organizma s okolinom rabe se jednostavni modeli. Oni se osnivaju s jedne strane na saznanjima o načelima prijenosa energije i tvari unutar bioloških sistema, a s druge strane na djelovanju vanjskih izvora energije na biološki sistem.

Zadatak je nastave da upozna studente sa znanjima iz izabranih dijelova fizike te da im na primjerima u seminarskoj nastavi, približiti način razmišljanja kojim se to znanje primjenjuje u medicini. Praktične vježbe imaju zadaću uputiti studenta u osnovne vještine rukovanja jednostavnim mjernim uređajima, koje će se kasnije susretati u medicinskoj praksi.

Ustrojstvo nastave 

Broj sati predavanja: 20
Broj sati seminara: 16
Broj sati vježbi: 24
Ukupan broj sati: 60

Studenti su podijeljeni u 2 turnusa i slušat će nastavu iz fizike 4 tjedna. Svi studenti unutar turnusa slušaju predavanja zajedno a za seminare i vježbe podijeljeni su u pet grupa( I,II,III,IV,V )odnosno 5 grupe ( A,B,C,D,E ). Raspored je prikazan samo za prvi turnus. Plan uz neznatne izmjene nastavnika ostaje isti i za druga dva turnusa.

Izostanci s nastave

Prisustvovanje nastavi je obavezno. Izostanak s predavanja se ne može a izostanak sa seminara se mora nadoknaditi. Student mora izraditi sve vježbe da bi pristupio ispitu.

Provjera znanja

Način provjere znanja
Ispit je kombiniran i sastoji se od: pismenog, praktičnog i usmenog dijela.

- tijekom održavanja turnusa ,na kraju svakog tjedna nastave, studenti mogu polagati ( preporučamo da to i učine ) tri parcijalna testa od po 12 pitanja, student je položio parcijalni test ako je ispravno odgovorio najmanje na 6 pitanja; ukoliko je ispravno odgovorio na manje od 20 pitanja mora pristupiti pismenom ispitu

- pismeni ispit je u obliku testa; za prolaznu ocjenu potrebno je točno odgovoriti na 22 pitanja od postavljenih 36 (61%); bez položenog pismenog ispita student ne može pristupiti usmenom ispitu

- usmenim ispitom provjerit će se teorijsko znanje stečeno tijekom nastave na predavanjima i seminarima

-praktični dio ispita je provjera znanja i vještine iz određenih vježbi; student smije pristupiti pismenom i usmenom ispitu i bez položenog praktičnog ispita, ali ne može dobiti ocjenu cijelog ispita dok ne položi i praktični ispit

-jednom položeni pismeni i praktični ispit priznaje se u slijedećim rokovima do ponovnog upisa kolegija.

- ako student ne položi ispit u izvanrednom roku, nakon turnusa, ponovno može polagati tek u redovitom ispitnom roku ( za studente I.godine to je tek u srpnju 2007.godine

Izostanci

Pohađanje svih oblika nastave je obavezno.

Studenti moraju izraditi sve propisane vježbe, te eventualni izostanak nadoknaditi. Za rad na laboratorijskim vježbama studenti se moraju unaprijed pripremiti jer sav postupak mjerenja, obrade i prezentacije rezultata moraju učiniti u predviđenom terminu vježbi. Uvidom u izradak nastavnik će potvrditi izrađenu vježbu. U suprotnom student mora vježbu ponoviti u nekom drugom terminu.

11111111111