Osmrtnice smrtovnice
Naslovnica >Ustroj >Katedre >Medicinska biologija >Diplomski studij >Medicinska biologija  
Medicinska biologija

U predmetu Medicinska biologija studenti će se upoznati s  temeljnim postavkama  suvremene biološke znanosti čija su dostignuća danas neophodna za razumijevanje, dijagnostiku i terapiju bolesti u čovjeka te budućnost medicine. Studenti će upoznati osnove biologije stanice, molekularne biologije, razvojne biologije, ekologije i genetike s posebnim naglaskom na važne stanične i molekularne mehanizme koji se danomice otkrivaju i potvrđuju kao integrativni faktori različitih područja biološke znanosti relevantnih za medicinsku problematiku.

Kroz kolegij, studenti će usvojiti teoretske osnove biološke znanosti, osnove eksperimentalnog rada te stručnu terminologiju potrebnu za kontinuirano praćenje medicinske literature Time će se pripremiti za razumijevanje prekliničkih i kliničkih predmeta koji slijede te za kontinuirano praćenje novih trendova u biomedicini.

Studenti će biti aktivno uključeni u problemski orijentiranu nastavu s ciljem razvijanja kritičkog razmišljanja i komunikacijskih vještina kojim će se olakšati usvajanje znanja o suvremenoj biološkoj znanosti na samom kolegiju kao i kasnija primjena tog znanja tijekom života.

Nastava je organizirana u vidu predavanja, seminara i vježbi povezanih jednom tematskom cjelinom. Na predavanjima će se objasniti osnovne postavke koje će se razrađivati preko vježbi i seminara. Posebno će se posvetiti pažnja individualnom radu svakog studenta na vježbama u cilju boljeg razumijevanja eksperimentalnog rada i razvijanja praktičnih vještina. Na seminarima će studenti raspravljati i rješavati probleme/slučajeve i pripremati prezentacije samostalno ili u timu.

Ustrojstvo nastave

Broj sati predavanja   40
Broj sati seminara   17
Broj sati vježbi   43
Ukupan broj sati 100

Kolegij Medicinska biologija je dvosemestralan kolegij kojeg polaze studenti prve godine.

Sve dodatne informacije o kolegiju kao i nastavne materijale, studenti  mogu pronaći na stranicama Katedre na LMS-u.

Izostanci s nastave

Sukladno pravilima Medicinskog fakulteta.

Provjera znanja

Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela. Pismeni dio podijeljen je na tri parcijalna testa koji se održavaju za vrijeme trajanja nastave (B1, B2 i B3), a kojima je student obavezan pristupiti. Ako student položi sva tri parcijalna testa, može pristupiti završnom usmenom ispitu već u izvanrednom predroku. Studenti koji nisu zadovoljili parcijalne ispite, mogu ih ponoviti  i nakon prolazne ocjene pristupiti usmenom završnom ispitu. Jedanput položen bilo koji dio parcijalnog ispita ne mora se ponavljati osim kada student ne prihvati konačnu ocjenu.

 

 

 

11111111111