Osmrtnice smrtovnice
Naslovnica >Ustroj >Katedre >Medicinska kemija, biokemija i klinička kemija >Diplomski studij >Medicinska kemija i biokemija I  
Medicinska kemija i biokemija I

        Cilj nastavnog programa iz Medicinske kemije i biokemije I (MKBK I) je stjecanje znanja o kemijskim spojevima koji su konstituenti žive stanice ili služe za sintezu tih konstituenata, kinetici kemijskih reakcija i njenoj primjeni na biološke sustave, energetskim promjenama bitnim za razumijevanje metabolizma, te primjena na pojedinačne biokemijske procese. Usvojeno znanje omogućuje pristup izučavanju integracije metabolizma u predmetu Medicinska kemija i biokemija II. 

Načela kemije i biokemije okupljena su oko glavnih tema, a svaka se pojedina tema obrađuje kroz predavanja, seminare i vježbu u zaokruženu cjelinu. Studenti unaprijed pripremaju zadano gradivo, što se provjerava tijekom seminara i vježbi. Kroz seminare razvija se pristup u rješavanju računskih zadataka te problema vezanih uz pojedine teme; na modelu malih i jednostavnih molekula produbljuju se znanja o odnosu građe, fizikalnih i kemijskih svojstava, interakcijama između molekula, kemijskim promjenama što se zatim primjenjuje na biološke sustave. Vježbe se sastoje od teoretskog i praktičnog dijela. Praktične laboratorijske vježbe omogućuju stjecanje vještina eksperimentalnog rada, savladavanje osnovnih laboratorijskih tehnika i metoda rada (pipetiranje, titracija, određivanje pH, priprema pufera, kromatografija, gel filtracija, fotometrija, mjerenje enzimske aktivnosti...). 

USTROJSTVO NASTAVE

Broj sati predavanja: 24

Broj sati seminara: 30

Broj sati vježbi: 36

Ukupan broj sati: 90

Studenti su podijeljeni u 2 turnusa i slušaju nastavu iz MKBK I 19 tjedana. Oba turnusa idu istodobno. Predavanja i seminari se održavaju u dvoranama Medicinskog fakulteta prema tjednom rasporedu oglašenom na oglasnoj ploči Zavoda za kemiju i biokemiju i na LMS-u stranicama Katedre. Vježbe se održavaju u Praktikumu A i Praktikumu B Zavoda za kemiju i biokemiju. Raspored nastave prikazan je i oglašen na oglasnoj ploči Zavoda za kemiju i biokemiju i na LMS-u stranicama Katedre.

OBAVEZE SUDENTA/STUDENTICA

Studenti su dužni unaprijed pripremiti zadano gradivo za sve oblike nastave (predavanja, seminari i vježbe) što se provjerava tijekom seminara i vježbi. Za rad u laboratoriju mora imati propisanu radnu odjeću (bijela kuta), kalkulator i literaturu (''Priručnik za vježbe'').

IZOSTANCI S NASTAVE

Pohađanje svih oblika nastave je OBAVEZNO. Izostali seminari nadoknađuju se kolokviranjem, a izostanak s vježbi nadoknađuje se kolokviranjem teoretskog dijela vježbe. Nakon što je uredno obavio sve oblike nastave, nadoknadio eventualne izostanke, student dobiva potpis koji je uvjet za pristupanje ispitu iz predmeta MKBK I.

KONTAKTIRANJE S NASTAVNICIMA

Kontaktiranje s nastavnicima obavlja se osobno u za to predviđenom vremenu (konzultacije) i/ili elektroničnom poštom.

NAČIN PROVJERE ZNANJA

- 3 provjere znanja tijekom turnusa: prva provjera nosi maksimalno 17 bodova, a minimalno se mora prikupiti 9 bodova da bi se moglo pristupiti drugoj provjeri znanja; druga nosi maksimalno 12 bodova, a minimalno se mora prikupiti 7 bodova da bi se moglo pristupiti trećoj provjeri znanja; treća provjera provjera  nosi maksimalno 21 bod, a minimalno se mora prikupiti 11 bodova. Maksimalni broj bodova iz sve tri provjere znanja je 50. Stdenti koji na provjerama postignu minimalno 27 bodova oslobađaju se pismenog dijela ispita. Napomena: na provjere znanja mogu pristupiti samo oni studenti koji su redovito pohađali nastavu u svojim seminarskim i vježbovnim grupama.

- pismeni ispit nakon turnusa: nosi maksimalno 50 bodova, a za prolaz na testu je nužno prikupiti 28 bodova

- usmeni ispit: provjera teorijskog znanja stečenog tijekom nastave na predavanjima, seminarima i vježbama

Studenti koji tri puta ne uspiju položiti pismeni dio ispita (u istoj akademskoj godini) mogu pristupiti usmenom ispitu nakon trećeg izlaska na pismeni ispit, ako na pismenom ispitu postignu minimalno 25 bodova. Položeni pismeni ispit vrijedi tijekom akademske godine u kojoj je položen. Student koji odbije ocjenu na usmenom dijelu ispita mora ponovno pristupiti pismenom i usmenom dijelu ispita.

Raspored provjera znanja objavljuje se zajedno s rasporedom nastave za svaki pojedini turnus kao i raspored pismenih ispita.

NASTAVNO ŠTIVO

Studenti se za sve oblike nastave kao i za provjere znanja, pismeni i usmeni dio ispita pripremaju iz propisanog nastavnog štiva i/ili iz materijala koji se nalaze na LMS-u Katedre.

OBAVEZNO NASTAVNO ŠTIVO:

  • R.K. Murray i sur.: Harperova ilustrirana biokemija, prijevod 28th izdanja; Medicinska naklada, Zagreb, 2011
  • J. Lovrić i sur.: Priručnik za vježbe iz medicinske kemije i biokemije za studente medicine, Medicinska naklada, Zagreb, 2012
  • V. Hankony: Organska kemija za studente medicine, interna skripta.
  • N. Burger: Zbirka zadataka iz kemije, Medicinska naklada, Zagreb 2012
  • V. Hankony, V. Ondrušek: Izabrana poglavlja fizikalne kemije, Medicinski fakultet Sveučilište u Zagrebu, 1990

DOPUNSKO NASTAVNO ŠTIVO:

  • L. Stryer: biochemistry, W. H. Freeman, New York, 2006
  • D. L. Nelson, M. M. Cox: Lehninger Principles of Biochemistry. Worth Publishers, New York, 2006
  • T. McKee, J. McKee: Biochemistry, McGrew-Hill, USA, 2006
  • R. Chang: General chemistry, The essential concepts, 4th edition, McGrew-Hill, USA, 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________

 

 

11111111111