Osmrtnice smrtovnice
Naslovnica >Ustroj >Katedre >Medicinska kemija, biokemija i klinička kemija >Diplomski studij >Medicinska kemija i biokemija II  
Medicinska kemija i biokemija II

Cilj nastave predmeta Medicinska kemija i biokemija II (MKBK II) razumijevanje je načina kako ljudsko tijelo funkcionira na molekulskoj razini: kako koristi energiju, na koji način održava svoje strukture, prepoznaje najrazličitije signale i reagira na njih, kako se razvija i raste, te kako se štiti od bolesti. Nastavni program predmeta MKBK II je integriran i sastavljen tako da studentu omogućava stjecanje znanja o kemijskoj građi, kemijskim i energetskim promjenama, odvijanju i regulaciji metaboličkih procesa u organizmu zdrava čovjeka koja su nužna za razumijevanje biokemijske osnove brojnih bolesti, odnosno patobiokemijskih procesa. Temeljito shvačanje navedenih načela trebalo bi pomoći studentima i liječnicima da primjereno koriste biokemijsku dijagnostiku u dijagnostičkim postupcima radi poboljšavanja zdravlja, sprječavanja bolesti i liječenja poremećaja.

Načela kemije i biokemije okupljena su oko glavnih tema, a svaka se pojedina tema obrađuje kroz predavanja, seminare i vježbu u zaokruženu cjelinu.

Studenti  unaprijed pripremaju zadano gradivo, što se provjerava tijekom seminara i vježbi. Kroz seminare detaljno se obrađuje metabolizam makromolekula (proteini, lipidi, ugljikohidrati...) kroz zajedničku raspravu studenata i nastavnika. Na vježbama studenti povezuju temeljna znanja iz kemije i biokemije s kliničkom primjenom. Vježbe se sastoje od teoretskog i praktičnog dijela. Praktične laboratorijske vježbe omogućuju stjecanje vještina eksperimentalnog rada, savladavanje osnovnih laboratorijskih tehnika i metoda rada. Razvija se timski rad, te sposobnost kreativnog i kritičkog razmišljanja pri izvođenju zaključaka na temelju podataka dobivenih analizom kao i odgovornost prilikom interpretacije rezultata analize.

USTROJSTVO NASTAVE

Broj sati predavanja: 22

Broj sati seminara: 34

Broj sati vježbi: 44

Ukupan broj sati: 100

Studenti su podijeljeni u 2 turnusa i slušaju nastavu iz MKBK II 7 tjedana. Svi studenti unutar turnusa slušaju predavanja zajedno, a za seminare i vježbe podijeljeni su u četiri grupe (A, B, C i D). Predavanja i seminari se održavaju u dvoranama Medicinskog fakulteta prema tjednom rasporedu oglašenom na oglasnoj ploči Zavoda za kemiju i biokemiju i na LMS-u stranicama Katedre. Vježbe se održavaju u Praktikumu A i Praktikumu B Zavoda za kemiju i biokemiju. Raspored nastave prikazan je za svaki turnus i oglašen na oglasnoj ploči Zavoda za kemiju i biokemiju i na LMS-u stranicama Katedre.

OBAVEZE SUDENTA/STUDENTICA

Student se unaprijed priprema zadano gradivo za sve oblike nastave (predavanja, seminari i vježbe) što se provjerava tijekom seminara i vježbi. Za rad u laboratoriju mora imati propisanu radnu odjeću (bijela kuta), kalkulator i literaturu (''Priručnik za vježbe'').

 IZOSTANCI S NASTAVE

Pohađanje svih oblika nastave je OBAVEZNO. Izostali seminari nadoknađuju se kolokviranjem, a izostanak s vježbi nadoknađuje se kolokviranjem teoretskog dijela vježbe. Nakon što je uredno obavio sve oblike nastave, nadoknadio eventualne izostanke, student dobiva potpis koji je uvjet za pristupanje ispitu iz predmeta MKBK II.

KONTAKTIRANJE S NASTAVNICIMA

Kontaktiranje s nastavnicima obavlja se osobno u za to predviđenom vremenu (konzultacije) i/ili elektroničnom poštom.

 NAČIN PROVJERE ZNANJA

- 2 provjere znanja tijekom turnusa: svaka provjera nosi maksimalno 25 bodova, minimalno se mora skupiti 13 bodova na svakoj provjeri znanja (ukupno 26 bodova iz dvije provjere znanja) da bi student bio oslobođen pismenog dijela ispita

- pismeni ispit nakon turnusa: nosi maksimalno 50 bodova, a za prolaz na testu je nužno prikupiti 28 bodova

- usmeni ispit: provjera teorijskog znanja stečenog tijekom nastave na predavanjima, seminarima i vježbama

Studenti koji treći puta ne zadovolje na pismenom dijelu ispita mogu pristupiti usmenom ispitu ukoliko na pismenom ispitu postignu minimalno 25 bodova, ali ako ne prođu usmeni dio ispita moraju ponovno polagati pismeni dio ispita. Položeni pismeni ispit vrijedi tijekom akademske godine u kojoj je položen. Student koji odbije ocjenu na usmenom dijelu ispita mora ponovno pristupiti pismenom i usmenom dijelu ispita.

Raspored provjera znanja objavljuje se zajedno s rasporedom nastave za svaki pojedini turnus kao i raspored pismenih ispita.

 NASTAVNO ŠTIVO

Studenti se za sve oblike nastave kao i za provjere znanja, pismeni i usmeni dio ispita pripremaju iz propisanog nastavnog štiva i/ili iz materijala koji se nalaze na LMS-u Katedre.

OBAVEZNO NASTAVNO ŠTIVO:

  • R.K. Murray i sur.: Harperova ilustrirana biokemija, prijevod 28th izdanja; Medicinska naklada, Zagreb, 2011
  • J. Lovrić i sur.: Priručnik za vježbe iz medicinske kemije i biokemije za studente medicine, Medicinska naklada, Zagreb, 2012

DOPUNSKO NASTAVNO ŠTIVO:

  • J. Sertić i sur.: Klinička kemija i molekularna dijagnostika, medicinska naklada, Zagreb, 2008
  • L. Stryer: biochemistry, W. H. Freeman, New York, 2006
  • D. L. Nelson, M. M. Cox: Lehninger Principles of Biochemistry. Worth Publishers, New York, 2006
  • R. Montgomery, T. W. Conway, A. A. Spector: Biochemistry, a Case-Oriented Approach, C. V. Mosby Company, St. Louis, 1996
  • T. E. Devlin. textbook of Biochemistry with Clinical Correlations, John Wiley and Sons Inc., 2002

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

11111111111