Osmrtnice smrtovnice
Naslovnica >Ustroj >Katedre >Socijalna medicina i organizacija zdravstvene zaštite >Diplomski studij >Organizacija zdravstvene zaštite i zdravstvena ekonomika  
Organizacija zdravstvene zaštite i zdravstvena ekonomika

 

ORGANIZACIJA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I ZDRAVSTVENA EKONOMIKA

Akademska godina 2007/08
Voditeljica predmeta: Doc.dr. Selma Šogorić


OPĆE NAPOMENE O PREDMETU I ORGANIZACIJI NASTAVE
Nastava se održava u turnusnim blokovima. U školskoj godini 2008/2009. nastava će se održavati u tri turnusna bloka. U svakom bloku studenti se dijele u 3-4 seminarske grupe, ovisno o broju studenata u jednom turnusu. Predavanja se održavaju za cijelu turnusnu grupu, a seminari za grupe od 20-25 studenata. Rad u seminaru sastoji se od referata studenata zaduženih za pojedinu od 14 predloženih tema. Svaku temu priprema jedan ili dvoje studenata, tako da je uz pomoć nastavnika mentora obrade, opišu (pismeni referat) i usmeno prezentiraju kolegama. Pripremu za svaku od tema rade nastavnici (nositelji teme) početkom turnusa. Vježbe se održavaju za predmet Organizacija i upravljanje zdravstvenom zaštitom u skupinama po 7-10 studenata.


TURNUSI I RASPORED

Datumi održavanja turnusne nastave:
I turnus 07.01.- 20.01.2009.
II turnus 09.02. - 20.02.2009.
III turnus 02.03.- 13.03.2009.

raspored (pdf)

POPIS NASTAVNIKA I SURADNIKA U NASTAVI

Nastavnici:
Prof.dr.sc. Vesna Jureša, dr.med.
Doc.dr.sc. Gordana Pavleković, dr.med.
Doc. dr. sc. Selma Šogorić, dr.med.
Doc.dr.sc. Aida Mujkić, dr.med.

Znanstveni novaci:
Ognjen Brborović, dr.med.
Aleksandar Džakula, dr.med.
Vera Musil, dr. med.

Suradnici s Katedre za medicinsku sociologiju i ekonomiku zdravstva:
Prof.dr.sc.Stjepan Orešković
Prof.dr.sc.Miroslav Mastilica

Gosti predavači:

Prof.dr.sc. Slobodan Lang
Prof.dr.sc. Željko Jakšić

11111111111