Osmrtnice smrtovnice
Naslovnica >Ustroj >Kabineti >Medicinski engleski >Peta godina  
Peta godina

 

I. OPĆE NAPOMENE O PREDMETU I ORGANIZACIJI NASTAVE

 

Kolegij, akad. god. 2003./04. preimenovan iz Engleski jezik u Medicinski engleski, što preciznije odgovara njegovu sadržaju, pretpostavlja znanje jezika na razini intermediate/upper intermediate (independent user level/B2), s kojim velika većina studenata upisuje studij medicine.

Od akad. god. 2005./06. studenti ovaj kolegij upisuju na prvoj godini studija i slušaju ga tijekom svih šest godina s ukupnim brojem  od 120 sati seminara (po 20 sati godišnje). Akad. god. 2014./15. studenti pete godine kolegij će slušati tijekom 10 tjedana u zimskom semestru po 2 sata tjedno u večernjim satima, prema rasporedu koji će biti objavljen na oglasnoj ploči tijekom rujna 2014.

Pošto su se na prvoj godini studenti upoznali s osnovama morfologije medicinskih termina, na drugoj se godini započelo pristupom po organskim sustavima (systems approach) kojim se  nastavlja i na sljedećim godinama. Pritom se u najvećoj mogućoj mjeri nastoje pratiti sadržaji programa pete godine. To znači da je težište na terminologiji vezanoj uz muški reproduktivni i urinarni sustav, te ginekologiju s opstetricijom, kao i osjetilni organ uha.

Dodatnim se materijalima (radna bilježnica, članci iz stručnih publikacija i tiska, materijali s interneta) proširuju određene teme, kako bi se proveo konstantni updating nužan u nastavi koja se tiče jednog od najpropulzivnijih znanstvenih područja današnjice.

Cilj je cijeloga kolegija studentima olakšati praćenje stručne literature na engleskom jeziku, te ih, uvježbavanjem vještina pronalaženja, sažimanja te posebice prezentacije podataka i informacija, osposobiti za proces kontinuirane (samo)edukacije koji će biti neizostavni dio njihova budućeg profesionalnog života.

 

II. USTROJSTVO NASTAVE

Broj sati predavanja: -

Broj sati seminara: 20

Broj sati vježbi: -

Ukupan broj sati: 20

 

                                                III. NASTAVNI PLAN PO TEMAMA

 Tjedan

Sati

Oblik nastave3

Tema

                   Predavač/Voditelj4

         1

   2

seminar

Introduction

Dr.sc. E. Miščin, prof.

         2

   2

seminar

Male reproductive system:

anatomy, physiology, pathology;

STDs

Dr.sc. E. Miščin, prof.

         3

   2 

 seminar

Urinary system:

anatomy, physiology,

pathology – selected topics

Dr.sc. E. Miščin, prof.

         4

   2

seminar

Urinary system:

pathology – selected topics

Dr.sc. E. Miščin, prof.

          5

   2 

 seminar

Gynecology & obstetrics:

anatomy & physiology                                  

Dr.sc. E. Miščin, prof.

        

          6    

   2

seminar

Gyn & obs: pregnancy & birth

 

Dr.sc. E. Miščin, prof.

          7

   2

seminar

Gyn & obs:

termination, birth control,

infertility & ART

Dr.sc. E. Miščin, prof.

         8

  2

seminar

Gyn & obs:

pathology – selected topics

Dr.sc. E. Miščin, prof.

         9

  2

seminar

Ear:

anatomy, physiology, pathology

Dr.sc. E. Miščin, prof.

       10

   2

seminar

Quiz

Dr.sc. E. Miščin, prof.

Seminari će se održati u dvorani/dvoranama: dekanat fakulteta

IV. PROVJERA ZNANJA

Način provjere znanja: Tijekom kolegija na seminarima se provodi kontinuirana provjera znanja, te se stjecanjem određenog broja bodova može postići osolobađanje od obvezatnog završnog kolokvija. Završni kolokvij integriran je u satnicu i odvija se posljednjeg, 10. tjedna nastave. Polaže se u usmenom obliku.

 

B. Oblici i termini provjere znanja

1). Kontinuirana provjera: Tijekom svakoga sata provodi se kontinuirana provjera znanja (informal checks), u usmenim i pismenim oblicima specifičnim za nastavu jezika, kojom studenti mogu steći određen broj bodova i na taj način biti oslobođeni završnog kolokvija.

2). Završni kolokvij: Studenti koji tijekom nastave nisu stekli potreban broj bodova, u posljednjem (10.) tjednu nastave polažu usmeni kolokvij na bazi pass/fail (prolaz/pad).

V./I. POPIS NASTAVNIKA I SURADNIKA U NASTAVI

01. Dr.sc. E. Miščin, prof.

VI. POPIS ISPITIVAČA

01. Dr.sc. E. Miščin, prof.

VII. NASTAVNO ŠTIVO

A.  Obvezatno štivo

01. The Language of Medicine: Chabner, Saunders (udžbenik, odabrana poglavlja)

02. Medical English Workbook: Žmegač Horvat, Medicinska naklada (radna bilježnica)

B. Dopunsko štivo

01. Dorland’s Illustrated Medical Dictionary: Saunders

02. Enciklopedijski rječnik humanog i veterinarskog medicinskog nazivlja: HAZU, LZ Miroslav Krleža

03. Englesko-hrvatski medicinski rječnik: Školska knjiga

04. Hrvatsko-engleski et v.v. rječnik medicinskoga nazivlja: Tanay, Medicinska naklada

5th YEAR MEDICAL ENGLISH WORKBOOK Download PDF

  • URINARY SYSTEM
  • MALE REPRODUCTIVE SYSTEM
  • FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM
  • SENSE ORGANS - EAR
  • Back to the Top


     

    11111111111