Osmrtnice smrtovnice
Naslovnica >Studiji >Poslijediplomski studiji >Doktorski studij - Biomedicina i zdravstvo >Dan doktorata  
 
 
 
 
 
 
Dan doktorata
 Što je Dan doktorata?
 

Odlukom Fakultetskog vijeća na sjednici održanoj 20. rujna 2011. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu organizirat će svake godine Dan doktorata u sklopu studija Biomedicina i zdravstvo. Bit će to jednodnevno javno prikazivanje rezultata istraživanja u sklopu disertacija svih doktoranada II., razlikovne i III. godine doktorskog studija Biomedicina i zdravstvo u obliku poster prezentacije i objave sažetka.

Dan doktorata organizira se s ciljem smanjenja nastavnog opterećenja i reorganizacije nastave na doktorskom studiju kako bi nastava što učinkovitije i izravnije pomagala doktorandima u izradi disertacije. Dan doktorata obavezan je dio nastavnog opterećenja doktorandima na II.  i III. godini studija. Svrha održavanja ovakvog dana jest unapređenje javnosti rada doktorskog studija, omogućavanje i pospješivanje razmjene iskustava u istraživanjima doktorskih kandidata i mentora te pružanje uvida u kvalitetu rada doktoranada na pojedinim projektima svim zainteresiranima.

Odbor za planove, programe i evaluaciju poslijediplomskih studija i Fakultetsko vijeće Medicinskog fakulteta procijenilo je da priprema (rad na posteru i sažetku) i sudjelovanje na Danu doktorata odgovara 25 sati u nastavi. Sukladno tome, odlučeno je da se sudjelovanje boduje s 4 ECTS boda iz nastave svakom doktorandu. Također, voditeljstvo studija će izabrati nekoliko najboljih sažetaka, te će se isti usmeno izložiti na Danu doktorata. Autori odabranih sažetaka biti će o tome na vrijeme obaviješteni.

Doktorandi će na posterima prikazati svoje istraživanje u sklopu doktorskog rada u obimu u kojem je ono provedeno. Ukoliko još nisu prikupljeni podaci u istraživanju niti je moguće prikazati preliminarne rezultate, doktorandi će posterom prikazati svoj prijedlog doktorskog rada (prijavljenu temu).

  


 
2012-04-02
Na vrh
11111111111