Osmrtnice smrtovnice
Naslovnica >Studiji >Poslijediplomski studiji >Doktorski studij - Biomedicina i zdravstvo >Predavači i Mentori  
 
Predavači i Mentori

PREDAVAČI

Prema Pravilniku o doktorskim studijima Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu:

Članak 22.
1) Nastavu na doktorskom studiju izvode domaći i inozemni istraživači izabrani u znanstveno-nastavna i znanstvena zvanja.
2) U iznimnim slučajevima, na prijedlog voditelja predmeta te uz suglasnost voditelja studija i prodekana za poslijediplomske studije, dio nastave uz nadzor nastavnika mogu izvoditi i osobe koje nisu izabrane u znanstvena ili znanstveno-nastavna zvanja, ali su stekle akademski stupanj doktora znanosti. U nastavi koju sačinjavaju vježbe i „okrugli stolovi“ (panel-diskusije) mogu sudjelovati i „stručnjaci iz prakse“ koje nisu izabrani u znanstvena ili znanstveno-nastavna zvanja.

MENTORI

Prema Pravilniku o doktorskim studijima Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu:

Članak 25.
(1)Za mentora doktorskog rada može biti imenovana osoba koja je zaposlenik Fakulteta ili je u naslovnom znanstveno-nastavnom zvanju na Fakultetu, uz uvjet da je:
-         u zvanju docenta ili znanstvenog suradnika (ili u višem zvanju), odnosno u ekvivalentnom zvanju, ako je riječ o mentoru koji je akademsko zvanje stekao u inozemstvu;
-         da je aktivan istraživač u području u kojem se predlaže izraditi doktorski rad, što se dokazuje time da istodobno ispunjava sljedeća dva mjerila: (a) da je u vrijeme prijave prijedloga doktorskog rada voditelj domaćeg ili međunarodnog projekta ili aktivni suradnik na takvom projektu, (b) da je tijekom proteklih pet godina objavio međunarodno prepoznate radove relevantne za izradu doktorskog rada (što se dokazuje ispisom podataka iz baze Web of Science)
(2) Professor emeritus te redoviti član HAZU mogu biti mentori doktorskog rada, posebice ako su još uvijek voditelji aktivnih istraživačkih projekata. Odluku o tome donosi Fakultetsko vijeće na prijedlog Odbora za doktorske radove.
(3) Zaposlenik Fakulteta može biti ko-mentor na drugoj sastavnici Sveučilišta u Zagrebu ili na drugome sveučilištu samo uz prethodno pribavljeno posebno dopuštenje Fakulteta.

 Članak 28.
(1) Mentor je obvezan voditi studenta tijekom izrade doktorskog rada, pratiti kvalitetu studentova rada, poticati objavljivanje njegovih radova te mu omogućiti puno sudjelovanje u znanstvenoistraživačkim projektima. Isto vrijedi i za ko-mentora, koji preuzima odgovornost za odobreni dio istraživanja u sklopu izrade doktorskog rada.
(2) Primarna odgovornost za objavljivanje radova na kojima je student ko-autor je odgovornost mentora, od kojeg se očekuje da tijekom izrade doktorskog rada zadrži barem prosječnu znanstvenu produktivnost (što znači objavljivanje barem jednog rada godišnje u međunarodno recenziranim časopisima citiranim u bazi WoS). U prosječnom petogodišnjem razdoblju u kojem se od studenta očekuje dovršenje doktorskog rada, očekuje se da mentor u navedenom razdoblju objavi
-         barem pet radova (u časopisima citiranim u bazi WoS) i pritom osigura da je student ko-autor na barem tri od tih pet radova ili;
-         barem jedan rad u časopisu kvartile 1 (Q1) ili kvartile 2 (Q2) u kojem je on prvi ili zadnji autor i student ko-autor.
(3) Mentor je obvezan jedanput godišnje podnositi izvještaj o radu studenta Vijeću za poslijediplomske studije, na odgovarajućem obrascu Sveučilišta. Prije imenovanja mentora taj izvještaj podnosi studijski savjetnik.

11111111111