Osmrtnice smrtovnice
Naslovnica >Upisi >Diplomski studij >Opće upute  
Opće upute

OPĆI PODACI O UPISU NA MEDICINSKI FAKULTET U ZAGREBU

1. pravo upisa

Pravo na upis Sveučilišnog integriranog preddiplomskog i diplomskog studija medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu imaju pristupnici koji će na rang listi državne mature postići mjesto unutar odobrene kvote za upis na Medicinski fakultet u akademskoj godini 2015/16. Prijaviti se mogu učenici koji su završili četverogodišnju srednju školu u kojoj su najmanje dvije godine učili biologiju, fiziku, kemiju i latinski jezik. (Pritom, pristupnik, koji nije učio latinski jezik, upisat će studij medicine uz uvjet da do kraja prve godine studija položi propisani ispit iz latinskog jezika). Strani državljani stječu pravo upisa na studij pod jednakim uvjetima kao i hrvatski državljani. Formira se jedinstvena lista pristupnika.
Branitelji i hrvatski ratni vojni invalidi (HRVI) iz Domovinskog rata te djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja i 100%-tnih HRVI Domovinskog rata prve skupine upisivat će se po uvjetima koji budu objavljeni u natječaju Sveučilišta u Zagrebu za upis u I. godinu studija

 

2. broj upisnih mjesta

U akademskoj godini 2015./16. studij medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisat će 300 studenata. 

 

3. rang lista

Studenti se upisuju isključivo po redoslijedu na rang listi Državne mature koju je prema zahtjevima Medicinskih fakulteta sastavio Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO). Uvjeti su objavljeni u brošuri i Natječaju za upis studijskih programa Sveučilišta u Zagrebu. Jednake uvjete moraju zadovoljiti i učenici, koji su četverogodišnju srednju školu završili školske godine 2008./09. ili ranije. Preporuka je da se ti učenici obrate Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

Pristupnicima koji su srednju školu završili u inozemstvu također se preporuča da se za sve informacije obrate NCVVO.

4. uvjeti za sastavljanje rang liste

 

 

 

Lista poretka prijavljenih kandidata na upis za studijski program sastavlja se prema sljedećem sustavu bodovanja:

a)      Na temelju uspjeha u srednjoj školi                                                        do 220 bodova

b)      Na temelju položenih ispita na državnoj maturi                                     do 240  bodova

         - Hrvatski jezik                 /razina A/                                                       do 100 bodova                                             

         - Matematika                   /razina A/                                                          do  40 bodova  

          - Engleski jezik                /razina A/                                                        do 100 bodova

Kandidatima državljanima zemalja članica EU, umjesto Hrvatskog jezika priznaje se položen materinski jezik u sklopu njihovog vanjsko vrednovanog završnog ispita.

 c)      Na temelju provjere posebnih sposobnosti

Test provjere znanja dijelova gradiva iz Biologije*, Fizike* i Kemije*, bitnih za studij, koji provodi Medicinski fakultet 

                                                                                                  do 540 bodova  

TEST provjere znanja održati će se 9. 7. 2015.  godine.                                                            

 - tijekom četverogodišnjega obrazovanja kandidat mora odslušati i položiti bar po dvije godine* nastave iz predmeta Biologija, Fizika i Kemija

 *ELIMINACIJSKI  UVJET ZA UPIS NA STUDIJ

-ako nije odslušao dvije godine nastave iz predmeta Latinski jezik, kandidat mora taj jezik položiti do upisa u drugu godinu studija

d) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća                                             nema bodova

TEST PROVJERE ZNANJA - 540 BODOVA

RAZREDBENI PRAG NA TESTU PROVJERE ZNANJA IZNOSI 270 BODOVA (50%), A PRAG PO SVAKOM PREDMETU NA TESTU PROVJERE ZNANJA (biologija, fizika, kemija) JE 33%

Pravo pristupanja ispitu imaju pristupnici koji su u propisanome roku: prijavili studijske programe, dostavili liječničku potvrdu i izjavu te podmirili obvezu plaćanja troškova polaganja ispita.

Troškovi naknade za polaganje ispita iznose 175 kuna za sve pristupnike.

Iznos zaduženja i broj računa na koji se troškovi uplaćuju, putem e-bankinga ili u poslovnici banke ili pošte, svim prijavljenim kandidatima bit će vidljiv na poveznici Moji podatci/Zaduženja i uplate.

 Mjesto pisanja: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE Zagreb i FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE Zagreb

 Vrijeme održavanja ispita

 Vrijeme dolaska – početak prozivanja pristupnika:

Prozivanje pristupnika i ulaz u ispitnu prostoriju:

 Trajanje ispita:

 Dozvoljeni pribor: kemijska olovka koja piše crnom ili plavom bojom, džepno računalo istih karakteristika kao za ispite državne mature (bez poklopca).

 Svi pristupnici dužni su sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu i dozvoljeni pribor za pisanje.

 Kašnjenje na ispit nije dozvoljeno te se kandidatima koji ne dođu na početak pisanja ispita neće dozvoliti ulazak u ispitnu prostoriju.

 


 

5.  dodatna dokumentacija koju treba donijeti na Medicinski fakultet

Osim dokumenata predanih u NCVVO svi učenici koji se natječu za upis studija medicine moraju na Medicinski fakultet donijeti:


a) potvrdu nadležnog školskog liječnika o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za studij medicine.
Za taj pregled pristupnici se trebaju javiti u Službu školske medicine pri
područnom uredu za javno zdravstvo.

Pristupnici koji dolaze iz mjesta ili zemalja gdje ne postoji služba za
školsku i adolescentnu medicinu, pregled za izdavanje potvrde o
zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za studij medicine mogu obaviti
u Centru za zdravstvenu djelatnost Medicinskog fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu, na adresi Šalata 4 (prizemlje, lijevo), uz prethodnu predbilježbu
na e-mail adresu: studamb@mef.hr.

Pristupnici sa sobom trebaju ponijeti: osobne dokumente (osobna iskaznica
ili putovnica), potvrdu o provedenom cijepljenu u predškolskoj i školskoj
dobi i medicinsku dokumentaciju koju posjeduju o do sada utvrđenim
bolestima i poremećajima zdravlja.


b) potpisanu izjavu da ne boluje od psihičkih bolesti koje bi omele studij
medicine, a koje su
nepoznate liječniku školske medicine. (izjavu možete skinuti ovdje)

c) kopiju uplatnice

d) kandidati iz zemalja EU na upis moraju donijeti potvrdu o poznavanju HRVATSKOG jezika na razini B2

Pristupnici koji ponovno izlaze na ispit provjere znanja moraju donijeti
ili poslati novu liječničku potvrdu i potpisanu izjavu (prošlogodišnje
potvrde ne vrijede, pregled mora biti obavljen u 2015. godini).

Dodatnu dokumentaciju pristupnik može predati u periodu od 4. svibnja do 12. lipnja
2015., osobno na Medicinskom fakultetu svaki radni dan od 9-13 sati ili
preporučenom pošiljkom na adresu:

Za studij doktora medicine
Povjerenstvo za upis u 1. semestar
Medicinski fakultet
Šalata 3b,
10 000 Zagreb 

6. proces upisa

 
Cjelokupni proces upisa možete pronaći na ovoj poveznici

 

7. osnovni podaci o studiju

Zvanje
Na Medicinskom fakultetu studenti se obrazuju iz područja Biomedicine i zdravstva. Polaganjem diplomskog testa i izradom i obranom diplomskog rada student stječe zvanje doktor medicine. Doktori medicine osposobljeni su djelovati u sustavu zdravstvene zaštite, u državnim i privatnim ambulantama i bolnicama te raditi na svim poslovima na kojima se zahtijeva VSS.

Trajanje studija

Studij medicine u Republici Hrvatskoj traje šest godina jednako kao u zemljama Europske zajednice i gotovo svim drugim europskim zemljama.

Ustrojstvo studija i nastava

Obrazovanje za zvanje doktor medicine obuhvaća gradivo iz različitih znanstvenih disciplina a predmeti su grupirani u pet skupina: općeobrazovni, temeljni medicinski, pretklinički, klinički i javno-zdravstveni predmeti. Raspored predmeta po semestrima i oblici nastave prilagođeni su što boljem usvajanju znanja i vještina. Prema preporukama Bolonjske deklaracije manje je predavanja a više seminara i vježbi, te posebno kliničkih vizita i rada na kliničkim odjelima i u domovima zdravlja te terenske prakse.
Studenti će prvo učiti o fizičkim, kemijskim i biološkim osnovama života, a potom se građa čovjekova tijela upoznaje na mrtvom tijelu. U pretkliničkim predmetima proučavaju se mehanizmi bolesti, njihovi uzročnici i pojave, vrste i način djelovanja lijekova, te pristup i način pregleda bolesnika. U kliničkim predmetima proučavaju se bolesti, načini njihovog prepoznavanja (dijagnoze), sprečavanja i liječenja, te rehabilitacija nastalih oštećenja. U javnozdravstvenim predmetima proučava se utjecaj okolišnih i društvenih činitelja na zdravlje. Tijekom studija student također uči o osnovama znanstvenih istraživanja, medicinsku terminologiju te kako pristupiti medicinskoj literaturi na jednom od svjetskih stranih jezika. Studij završava diplomskim radom i diplomskim ispitom.

Smještaj i oprema Fakulteta

Dekanat Medicinskog fakulteta u Zagrebu je na Šalati 3. Na toj lokaciji su i zavodi temeljnih medicinskih predmeta, te nekih pretkliničkih predmeta. Nastava kliničkih predmeta odvija se u klinikama Kliničkog bolničkog centra Zagreb (Šalata, Rebro i Petrova ulica), klinikama i zavodima kliničkih bolnica "Sestre milosrdnice", "Merkur" i "Dubrava", te u drugim zdravstvenim ustanovama, poput Sveučilišne klinike za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma“Vuk Vrhovac“, Klinike za infektivne bolesti, Klinike za plućne bolesti (Jordanovac), klinika Opće bolnice "Sveti Duh", Psihijatrijske bolnice "Vrapče". Nastava općemedicinskih i javno-zdravstvenih predmeta održava se u Školi narodnog zdravlja "Andrija Štampar" (Rockefellerova ul. 4) i ambulantama opće medicine.
Gotovo sve nastavne baze imaju vlastite knjižnice. Posebno su dobro opremljene knjižnice, s učionicom za studente, u zgradi Dekanata i u zgradi Škole narodnog zdravlja "A. Štampar". Studentima su za rad i učenje dostupne kompjutorske učionice s priključcima na Internet. U prizemlju zgrade Dekanata je i prikladan studentski restoran.

 

 

11111111111