Osmrtnice smrtovnice
Naslovnica >Upisi >Diplomski studij >Katalozi znanja >Fizika  
Fizika

KATALOG ZNANJA IZ FIZIKE

 

Pristupnik treba znati:

 

1. Mehanika

- definicije i jedinice fizikalnih veličina i značenje prefiksa

- prepoznati algebarske izraze i grafički prikaz osnovnih matematičkih funkcija

- što su skalarne i vektorske veličine, osnovne matematičke operacije

- algebarske izraze za jednoliko gibanje duž pravca i jednoliko ubrzano gibanje duž pravca, grafičke prikaze tih gibanja

- Newtonove zakone gibanja

- I Newtonov zakon (zakon inercije), II Newtonov zakon (temeljna jednadžba gibanja), III Newtonov zakon (zakon sile i protusile)

- slobodni pad, što su sila teža i težina tijela, razlika mase i težine tijela

- zbrajanje sila i rastavljanje sila na komponente, trenje

- načelo neovisnosti gibanja, horizontalni i vertikalni hitac kao složena gibanja

- što je impuls sile i količina gibanja,

- zakon očuvanja količine gibanja

- jednoliko gibanje po kružnici, algebarske izraze i primjenu centripetalne sile i akceleracije

- što je polje, gravitacijsko polje Zemlje, Newtonov opći zakon gravitacije

- moment sile s obzirom na čvrstu os rotacije, zakon poluge, izraz za ravnotežu poluge

- definiciju i algebarski izraz za rad

- definiciju i algebarski izraz za snagu

- pojam energije, zakon očuvanja energije

- algebarske izraze za mehaničke energije: kinetičku, gravitacijsku potencijalnu, elastičnu potencijalnu

 

2. Tekućine i plinovi

- definiciju i algebarski izraz za gustoću

- definiciju i algebarski izraz za tlak

- tlak zbog težine tekućine (hidrostatski tlak); definicija, algebarski izraz

- vanjski tlak na tekućinu (hidraulički tlak); hidraulički tijesak

- definirati i izračunavati silu na uronjeno tijelo; uzgon, ravnotežu sila na uronjeno tijelo

- atmosferski tlak, mjerenje tlaka

- gibanje tekućine kroz horizontalnu cijev – jednadžbu kontinuiteta i Bernoullievu jednadžbu

- veličine koje opisuju stanje plina

- izraz za promjenu tlaka plina s temperaturom uz stalni volumen (izohorni procesi  Charlesov zakon), definirati termodinamičku temperaturu

- izraz za promjenu obujma plina s temperaturom (izobarni proces Gay-Lussacov zakon)

- izraz za promjenu stanja plina pri konstantnoj temperaturi (izotermni procesi Boyle- Mariottov zakon)

- jednadžbu stanja idealnog plina

- molekularno-kinetički model idealnog plina

- vezu temperature i srednje kinetičke energije molekula plina

- odrediti unutrašnju energiju idealnog plina

- izraz za toplinu koju tijelo prima ili predaje pri promjeni temperature

- izraz za rad plina pri promjeni volumena uz stalni tlak

- I zakon termodinamike

- što su adijabatski, kružni i izohorni procesi

 

3. Elektricitet i magnetizam

- što je električni naboj, silu između električnih naboja; Coulombov zakon

- što je električno polje, jakost električnog polja;

- električno polje točkastog naboja i dviju paralelnih ploča

- što je električna potencijalna energija, značenje i definiciju električnog napona

- definirati i izračunati kapacitet; kapacitet pločastog kondenzatora

- kako se gibaju nabijene čestice u električnom polju

- gibanje slobodnih elektrona u metalima, izraz za jakost električne struje

- vezu između jakosti struje i napona; Ohmov zakon

- električni otpor, otpornost i električnu vodljivost, provodnost vodiča

- Ohmov zakon za cijeli strujni krug, pojam elektromotorne sile (elektromotornog napona) izvora

- izračunati jakost struje u serijskom spoju otpornika, pad napona na pojedinim dijelovima serijskog strujnog kruga, otpore u krugu

- izračunati jakosti struja i otpore u paralelnom spoju otpornika

- rad i snagu električne struje

- što je magnetsko polje, izvori i smjer polja

- silu na vodič kojim teče struja kad je u magnetskom polju (Amperova sila)

- definiciju i algebarski izraz za magnetsku indukciju i magnetski tok

- kako se gibaju električki nabijene čestice u magnetskom polju (Lorentzova sila);

- akceleratore čestica, ciklotron

- magnetsko polje ravnog vodiča, izračunati napon induciran na krajevima vodiča koji se giba u magnetskom polju

- Faradayev zakon elektromagnetske indukcije

- izraz za elektromotornu silu samoindukcije, induktivnost zavojnice

- izmjeničnu struju, efektivne vrijednosti snage, napona i jakosti struje

- izmjeničnu električnu struju kao primjer periodičkih pojava

- zakone transformacije za idealni transformator

 

4. Titranje i valovi

- veličine za opis titranja; elongaciju, amplitudu, period, frekvenciju

- harmonijsko titranje, period i frekvenciju titranja, silu koja izaziva titranje - vezu titranja i kružnog gibanja; pojam kružne frekvencije, kutnu brzinu

- kako se mijenja elongacija s vremenom kod harmonijskog titranja

- period harmonijskog titranja tijela obješenoga o oprugu

- matematičko njihalo, period njihala, prigušeno titranje

- električni titrajni krug; rezonanciju, izračunavanje perioda i frekvencije titrajnog kruga

- nastanak i svojstva valova, veličine za opis valova; elongaciju, amplitudu, valnu duljinu, frekvenciju i brzinu

- jednadžbu harmonijskog vala

- vezu između valne duljine, frekvencije i brzine vala

- pojave pri širenju valova; odbijanje vala, interferencija, stojni val

 

5. Osnove akustike i optike

- što je zvuk; intenzitet (jakost) zvuka, frekvencija i brzina zvuka

- osjet zvuka

- razlikovati longitudinalne i transverzalne valove

- rezonancija i Dopplerov efekt

- svojstva i pregled spektra elektromagnetskih valova

- što je svjetlost, polarizaciju svjetlosti, Brewsterov kut

- ogib i interferenciju svjetlosti

- ogib na pukotini i optičkoj rešetki, vezu između ogibnog kuta, valne duljine i konstante rešetke

- osnovne zakone geometrijske optike: zakon loma i zakon refleksije

- definirati indeks loma

- primjenu zakona loma: disperzija na prizmi, totalna refleksija

- vrste optičkih leća, žarišnu daljinu i jakost leće, stvaranje slike pomoću konvergentne i divergentne leće

- jednadžbu konjugacije za tanke leće

 

6. Osnove atomske i nuklearne

- fotoelektrični učinak, maksimalna kinetička energija izbačenih elektrona

- Einsteinovu jednadžbu fotoelektričnog učinka, algebarski izraz i grafički prikaz

- valno-čestični karakter elektromagnetskog zračenja

- de Broglijevu relaciju, valno-čestična svojstva tvari

- energijski spektar vodikovog atoma, apsorpciju i emisiju fotona

- građu atomske jezgre

- nuklearne reakcije, energiju vezanja atomske jezgre, defekt mase

- što je radioaktivnost, vrijeme poluraspada

- alfa radioaktivnost

- beta radioaktivnost

- gama zračenje

 

 

11111111111