Osmrtnice smrtovnice
Naslovnica >Upisi >Diplomski studij >Katalozi znanja >Kemija  
Kemija

KATALOG ZNANJA IZ KEMIJE

 

OPĆA KEMIJA

 

- tvari

- izvori, podjela

- rasprostranjenost elemenata

- agregacijska stanja tvari

-postupci razdvajanja tvari

- vrste i sastav smjese, razdvajanja smjesa

- prekristalizacija, filtracija, destilacija, kromatografija, ekstrakcija, sublimacija

- kemijske promjene

- termička razgradnja tvari, razgradnja tvari djelovanjem električne struje i djelovanjem svjetlosti

- egzotermne, endotermne, ireverzibilne, reverzibilne, sinteza, analiza, jednadžba kemijske reakcije

- jednostavne tvari ili kemijski elementi

- temeljni stehiometrijski zakoni - zakon o održanju mase; zakon stalnih omjera masa, zakon umnoženih omjera; zakon stalnih volumnih omjera

- atomi: subatomske čestice, izotopi, veličina i masa atoma, elementarne čestice

- elektronski omotač atoma

- Bohrov model atoma: podljuske, orbitale i spin elektrona, elektronska konfiguracija

- atomski i maseni broj, nuklidi, izobari, izotopi

- periodni sustav elemenata

- polumjer atoma, afinitet za elektrone, energija ionizacije, relativni koeficijent elektronegativnosti

- periodičnost kemijskih svojstava

- kemijske veze između atoma i molekula, međumolekulske sile

- ionska, kovalentna, metalna veza, vodikova veza

- međumolekulske sile

- prostorni raspored atoma u molekuli

- električni dipolni moment, energija veze, inducirani dipol

- stehiometrija kemijskih reakcija

- reaktivnost elemenata

- oksidacija i redukcija; oksidans i reducens

- oksidacijski broj

- jednadžba redoks-reakcija

- oksidi i njihove reakcije s vodom

- kovalentni oksidi, amfoterni oksidi

- halogenidi i hidridi

- neutralizacija

- osnove kemijskog računanja

- fizičke veličine i jedinice u kemiji

- masa molekule, relativna atomska i molekulska masa, molarna masa

- unificirana jedinica atomske mase

- brojnost, Avogadrov broj, Avogadrov zakon i Avogadrova konstanta

- množina tvari – mol

- maseni udio elemenata u soku, množinski i volumni udio elemenata u spoju

- standardni uvjeti, opća plinska jednadžba, molarni volumen plinova

- određivanje formule spoja na temelju rezultata analize

- empirijska i molekulska formula

- energija i kemijske promjene

- kemijska reakcija

- energija i toplina, toplinski kapacitet

- entalpija i promjene tijekom kemijske reakcije

- standardna entalpija stvaranja i izgaranja

- entropija

- osnovna svojstva tekućina

- gustoća, napetost površine, viskoznost

- međumolekularne sile

- promjene pri zagrijavanju tekućina, ravnotežni tlak pare

- vrelište, ledište i krutište tvari

- otopine i koloidni sustavi

- smjese tvari i otopine

- disocijacija, kristalizacija, solvatizirani ioni

- energetske promjene pri procesu otapanja

- iskazivanje sastava otopina: masena koncentracija, množinska koncentracija, maseni udio otopljenih tvari u otopini

- koligativna svojstva otopina

- koloidni sustavi i njihova osnovna svojstva

- dijaliza i elektroforeza

- emulzije i emulgatori

- kemijska kinetika

- brzina kemijske reakcije

- energija aktivacije

- utjecaj promjene koncentracije i temperature na brzinu kemijske reakcije

- utjecaj različitih čimbenika (oblika molekule, agregacijskog stanja, katalizatora i inhibitora) na brzinu reakcije

- ravnoteža kemijskih reakcija

- ravnotežno stanje

- uspostavljanje kemijske ravnoteže

- konstanta kemijske ravnoteže

- utjecaj različitih čimbenika na položaj ravnoteže – Le Chatelierovo načelo

- kiseline, baze i soli

- definicija kiselina i baza

- poliprotonske kiseline

- jakost kiselina i baza, konjugirani par - ionizacija i konstanta ionizacije, stupanj disocijacije

- neutralizacija

- indikatori

- soli – hidroliza soli

- mjera kiselosti – ionski produkt vode i pH-vrijednost otopina

- puferi

- elektrokemijski procesi

- galvanski članci – sastavni dijelovi i reakcija

- redukcijski elektrodni potencijal

- standardna vodikova elektroda

- standardni redukcijski potencijal

- napon članka

- elektrolizni članci

- elektroliza vode, elektroliza taljevina, elektroliza vodenih otopina soli

- elektrokemijski izvori električne struje

- Faradayev zakon

 

ANORGANSKA KEMIJA

 

- rasprostranjenost kemijskih elemenata na Zemlji

- periodičnost fizikalnih i kemijskih svojstava elemenata

- alkalijski i zemnoalkalijski metali

- spojevi natrija i kalcija

- nemetali

- klor – fizikalna i kemijska svojstva klora

- spojevi klora – klorovodična kiselina, kloridi

- kisik – alotropske modifikacije, svojstva, spojevi kisika, primjena

- dušik: svojstva, tekući zrak

- spojevi dušika: amonijak i njegove soli, oksidi dušika, dušična kiselina i njezine soli

- fosfor i njegovi spojevi

- ugljik: alotropske modifikacije, veze među ugljikovim atomima

- anorganski spojevi ugljika: ugljikov monoksid i dioksid, ugljična kiselina i njezine soli

 

ORGANSKA KEMIJA

 

- definicija organskih spojeva

- vrste veza u molekulama, duljina i jakost veze

- strukturna obilježja molekula organskih spojeva

- podjela organskih spojeva i funkcionalne skupine

- ugljikovodici

- alkani – nazivlje, izomeri, karakteristične reakcije

- alkeni – dvostruka veza, nazivlje, stereoizomerija, karakteristične reakcije

- alkini – trostruka veza, etin, acetilidi, elektrofilna adicija

- halogeni derivati ugljikovodika: karakteristične reakcije, primjena

- areni

- struktura benzena, aromatičnost, nazivlje, karakteristične reakcije, primjena i toksičnost

- alkoholi

- struktura, nazivlje i podjela alkohola

- vodikove veze i topljivost u vodi

- metanol i etanol – svojstva, primjena i dobivanje

- 1,2-etandiol, glicerol, sorbitol

- fizikalna i kemijska svojstva alkohola – karakteristične reakcije

- tioli

- fenoli

- struktura, nazivlje, podjela i primjena

- fenoli – svojstva i karakteristične reakcije

- eteri – svojstva, reakcije i primjena

- aldehidi i ketoni

- karbonilna skupina; nazivlje

- fizikalna svojstva i kemijska svojstva aldehida i ketona

- karakteristične reakcije aldehida i ketona

- karboksilne kiseline i njihovi derivati

- karboksilna skupina; kiselost

- podjela i imenovanje kiselina

- fizikalna i kemijska svojstva karboksilnih kiselina

- derivati karboksilnih kiselina: acil-halogenidi, anhidridi, esteri, amidi

- masne kiseline

- masti i ulja

- sapuni i detegenti

- kiralnost i stereoizomerija

- vrste stereoizomera

- optička aktivnost

- ugljikohidrati

- podjela i nazivlje ugljikohidrata, optička aktivnost

- monosaharidi – glukoza, fruktoza i galaktoza; ciklička i aciklička struktura

- stereoizomerija monosaharida: relativna konfiguracija

- kemijska svojstva monosaharida

- disaharidi – glikozidna veza

- saharoza, laktoza, maltoza

- polisaharidi – škrob, glikogen, celuloza

- amini

- nazivlje i podjela amina

- amino-skupina, bazičnost

- fizikalna i kemijska svojstva amina

- alkaloidi

- aminokiseline – struktura i podjela

- fizikalna i kemijska svojstva

- izoelektrična točka

- proteini i enzimi

- peptidi i proteini – struktura, biološka aktivnost, denaturacija

- enzimi – nazivlje, podjela, građa i biološki učinak, stereospecifičnost

- nukleinske kiseline

 

11111111111