Osmrtnice smrtovnice
Naslovnica >Znanost >Znanstveni novaci >Način izbora znanstvenih novaka  
Način izbora znanstvenih novaka

 

Način izbora znanstvenih novaka

  U protekloj akademskoj godini došlo je do bitne promjene u sustavu zapošljavanja znanstvenih novaka, jer su MZOŠ i Nacionalno vijeće za znanost uveli nova pravila i novi sustav odabira mentora i znanstvenih novaka (detaljne upute za područje Biomedicine i zdravstva dostupne su na mrežnim stranicama MZOŠ-a www.mzos.hr i Nacionalnog vijeća za znanost ( www.nvz.hr). Ključna promjena sastoji se u tome da voditelji projekata više ne mogu dostavljati Ministarstvu pojedinačne zahtjeve za znanstvene novake, nego je Fakultetsko vijeće dužno Ministarstvu dostaviti rang listu mentora, a tek po odobrenju i prihvaćanju te rang liste mentora Ministarstvo daje suglasnost za raspis natječaja i izbor znanstvenih novaka. U skladu s ovim sustavnim promjenama, Fakultet priprema odgovarajuće preinake Pravilnika o uvjetima, mjerilima i postupku izbora znanstvenih novaka.

  MZOŠ je 15. ožujka 2007. godine svim znanstvenim organizacijama, pa tako i našem Fakultetu, dostavilo naputak za izradu rang liste za odobrenje znanstvenih novaka i provedbu natječajnog postupka u znanstvenim organizacijama (naputak je objavljen i na mrežnim stranicama Ministarstva), u skladu s Kriterijima koje je donijelo Nacionalno vijeće za znanost i objavilo na svojim mrežnim stranicama. Prenosimo Vam u cijelosti tekst tog naputka.

Naputak za izradu rang liste za odobrenje znanstvenih novaka i provedbu natječajnog postupka u znanstvenim organizacijama

  Sustav financiranja znanstvenih novaka instrument je Državnog proračuna, kojim se omogućava doktorski studij i poslijedoktorsko usavršavanje na Sveučilištima i znanstvenim institututima. Njegova uloga je stvaranje široke i kvalitetne baze kompetentnih mladih znanstvenika, koji će nakon stjecanja doktorata znanosti provoditi znanstvena istraživanja u znanstvenim organizacijama, odnosno, odlaskom u gospodarstvo, raditi na razvoju društva temeljena na znanju. Ovaj sustav zahtijeva znatna društvena sredstva i velik stručni i vremenski angažman znanstvenoga i nastavnog osoblja te se stoga moraju poštivati strogi kriteriji kako za mentore tako i za novake. Mentori moraju dokazano biti odgovorni i uspješni znanstvenici s motivacijom da vlastiti uspjeh podijele i sa svojim mlađim suradnicima i ulože u razvoj njihovih karijera za to neophodno vrijeme, a novaci samo najkvalitetniji i najperspektivniji studenti, čiji se probir mora temeljiti na objektivnim kriterijima njihova uspjeha u dodiplomskom studiju. Isto tako, znanstvene organizacije koje traže novake, moraju imati odgovarajuću infrastrukturu, osigurati uvjete za uspješan rad i razvoj znanstvenih novaka, njihovo međunarodno usavršavanje te kontinuirano pratiti rezultate njihovih istraživanja. Znanstveni novaci trebaju biti uključeni u nastavu, no nastavne potrebe ne mogu biti kriterij za odobravanje znanstvenih novaka.
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa raspisalo je otvoreni Natječaj za financiranje suradničkih radnih mjesta znanstvenih novaka.
Znanstvena organizacija provodi postupak kandidiranja od strane voditelja znanstvenih projekata, zatim vrednovanja tih zahtjeva u skladu s Naputkom i Kriterijima Nacionalnoga vijeća za znanost.
  Zahtjev pojedinoga projekta za znanstvenim novakom koji se predaje vlastitoj znanstvenoj organizaciji za sastavljanje liste prioriteta znanstvene organizacije, mora sadržavati sljedeće:


1. Životopis voditelja znanstvenog projekta ili mentora s cjelovitim popisom radova.

2. Popis najznačajnijih radova voditelja znanstvenog projekta ili mentora u posljednjem razdoblju s kratkim opisom što je u njima napravljeno i koliki je doprinos mentora, čimbenik odjeka časopisa u kojem je rad objavljen te koliko je puta navedeni rad do sada citiran u svjetskoj literaturi.

3. Opis dosadašnjih rezultata rada na projektu i popis najznačajnijih radova svih suradnika s kratkim opisom što je u njima napravljeno, čimbenik odjeka časopisa u kojem je rad objavljen te koliko je puta navedeni rad do sada citiran u svjetskoj literaturi.

4. Predviđeni plan istraživanja znanstvenog novaka s okvirnim troškovnikom i navedenim izvorom sredstava za predviđena istraživanja. Ukoliko je planom istraživanja predviđeno provođenje eksperimenata, potrebno je opisati na koji će način biti osigurani uvjeti za uspješan eksperimentalni rad.
Predviđeni plan školovanja znanstvenoga novaka (koji će studij upisati, koje će metode naučiti tijekom rada s mentorom, postoje li planovi znanstvene organizacije usavršavanja u inozemstvu i sl.).
Dosadašnje iskustvo voditelja znanstvenog projekta ili mentora u vođenju doktoranada i magistranada (ili diplomanada za mentore u zvanju znanstvenoga suradnika koji do sada nisu imali znanstvene novake) s cjelovitim popisom radova objavljenih u koautorstvu s dosadašnjim novacima, podacima o ukupnim sredstvima uloženim u razvoj dosadašnjih novaka (školarine, stručna usavršavanja, kongresi, troškovi izrade magisterija i doktorata i sl.).

Detaljni kriteriji, po pojedinim znanstvenim područjima, za odobrenje zahtjeva za dodjelu znanstvenih novaka nalaze se na mrežnim stranicama Nacionalnog vijeća za znanost (http://www.nvz.hr).

Temeljem Kriterija Nacionalnog vijeća za znanost znanstvena organizacija izrađuje rang listu na posebnom obrascu koji se dostavlja u Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. Obrazac pod nazivom «Rang lista reda prvenstva znanstvene organizacije za odobravanje raspisa natječaja za znanstvene novake» nalazi se na mrežnim stranicama Ministarstva, www.mzos.hr, pod Znanost-Znanstvena infrastruktura-Znanstveni novaci.

Raspisivanje Natječaja za popunjavanje suradničkih radnih mjesta znanstvenih novaka

  Znanstvena organizacija nakon što joj Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa odobri radno mjesto znanstvenog novaka dužna je raspisati natječaj u Narodnim novinama, javnim glasilima, i na svojim mrežnim stranicama. Odobrenje za popunjavanje radnog mjesta znanstvenog novaka mora biti realizirano za 120 dana od dana primitka odluke.

  Znanstvena organizacija mora izabrati kandidata koji je diplomirao kao jedan od 10% najboljih studenata na godini ili kao jedan od 10 najboljih diplomiranih studenata ukoliko je broj studenata na tom smjeru manji od 100, vodeći pri tom računa i o dužini studiranja. Iznimke su moguće jedino za osobe koje su već tijekom studija bile aktivno uključene u znanstveno-istraživački rad (izvan diplomskog rada), što se dokazuje znanstvenim publikacijama, sudjelovanjem na kongresima, nagradama, preporukama i sl.

  Povjerenstvo znanstvene organizacije koje radi odabir prema Natječaju za popunjavanje suradničkih radnih mjesta znanstvenih novaka dužno je izabrati pristupnika koji udovoljava gore navedenim uvjetima.

Znanstvena organizacija po okončanju natječajnog postupka dostavlja Ministarstvu:

1. Upitnik za pristupnika za znanstvenog novaka s pratećom dokumentacijom koja se prema upitniku prilaže (obrazac se nalazi na mrežnim stranicama Ministarstva, www.mzos.hr, pod Znanost-Znanstvena infrastruktura- Znanstveni novaci);
2. Ugovor o radu na određeno vrijeme;
3. Odluku o plaći;
4. Potvrdnicu visokog učilišta kojom se potvrđuje da izabrana osoba spada u 10% najboljih diplomiranih studenata ili se nalazi među 10 najboljih diplomiranih studenata, ako je broj manji od 100;
Preslik teksta natječaja objavljenog u Narodnim novinama.

Ukoliko se znanstvena organizacija prilikom izbora nije pridržavala propisanih uvjeta, Ministarstvo će odbiti financiranje takvog izabranika i na taj način sve obveze iz ugovora o radu s takvim izabranikom bit će na teret znanstvene organizacije.

11111111111