Naslovnica >Znanost >Središnje etičko povjerenstvo  
 
 
 
 
Središnje etičko povjerenstvo

SREDIŠNJE ETIČKO POVJERENSTVO

 


Fakultet je u akademskoj godini 2006./2007. uložio velik trud u osnaživanje i promicanje etičkih načela, akademskog integriteta i pravila odgovornog postupanja u znanosti, što je dovelo i do određenih organizacijskih promjena te  promjene postojećih i usvajanja niza novih općih akata Fakulteta.
Prije svega, osnovano je Središnje etičko povjerenstvo (po uzoru na «Institutional Review Board» većine američkih i europskih sveučilišta), koje obuhvaća dva stručna povjerenstva Fakultetskog vijeća i dvije Radne skupine:

 1. Etičko povjerenstvo
 2. Radna skupina etičkog povjerenstva za biomedicinskih istraživanja
 3. Povjerenstvo za dobrobit životinja
 4. Povjerenstvo za akademski integritet

Usvojen je i novi Pravilnik o stegovnoj odgovornosti nastavnika, suradnika i studenata (koji je stupio na snagu 07. travnja 2007.), a na sjednici Fakultetskog vijeća od 17. srpnja 2007. su usvojena četiri važna nova dokumenta:

Opća pravila o obavljanju znanstvenog, stručnog i nastavnog rada na Medicinskom fakultetu  u Zagrebu,
Pravila dobre akademske prakse za znanstveni rad na Medicinskom fakultetu,
Pravila dobre akademske prakse pri pisanju, recenziranju i objavljivanju znanstvenih i stručnih publikacija,
Pravila postupanja pri optužbama za znanstveno nedolično postupanje i prijevaru u znanosti.

U tijeku je izrada sličnih novih dokumenata za reguliranje sukoba interesa, sukoba obveza, autorskih i srodnih prava, prava pri patentiranju, licenciranju i sl.
Nadalje, rad Etičkog povjerenstva i Radnih skupina unaprijeđeni su izradom niza novih obrazaca za prijavu znanstvenih programa i projekata te prijavu prijedloga disertacija, a prema Etičkom kodeksu Sveučilišta u Zagrebu.