Osmrtnice smrtovnice
Naslovnica >Studenti >GYRUS >Kako pisati za Gyrus  
Kako pisati za Gyrus

Časopis Gyrus stručni je časopis koji objavljuje pregledne stručne članke iz svih područja biomedicine i javnog zdravstva. Naglasak je stavljen na područja koja se bave živčanim sustavom. Ponajprije područja psihijatrije, neurologije, neurokirurgije i neuroznanosti kao predkliničke discipline. Svi članci objavljeni u časopisu Gyrus originalni su pregledni radovi za čije je eventualno daljnje objavljivanje potrebna pismena suglasnost Uredničkog kolegija.

Radovi se predaju u jednom primjerku, pisani dvostrukim proredom (30 redova na stranici), u digitalnom obliku u Word formatu (Font: Times New Roman, veličina 12). Uz svaki članak autor(i) su dužni popuniti i Prijavni obrazac i Obrazac teksta. Oba obrasca dostupna su na web stranicama časopisa. Članak s pripadajućim popunjenim obrascima autor(i) šalju na adresu elektroničke pošte: prijava.gyrus@outlook.com

Uz svaki članak potrebno je priložiti ključne riječi i sažetak članka. Naslov rada, sažetak i ključne riječi prilažu se na hrvatskom i engleskom jeziku. Sažetak treba imati najmanje 120, a najviše 150 riječi. Preporučeni obim članka je od 5 do 10 kartica teksta (1 kartica = 1 800 znakova s razmacima).                Preporučeni broj ključnih riječi je pet do najviše sedam ključnih riječi. Ključne riječi navode se abecednim redom, a englesku inačicu ključnih riječi potrebno je uskladiti prema MeSH online bazi medicinskog nazivlja.

FORMA ČLANKA

Članci se pišu u formi preglednog stručnog rada s odvojenim uvodnim dijelom, razradom teme, raspravom i zaključkom. Zbog lakše preglednosti članka preporučamo upotrebu podnaslova. Pritom treba paziti na jasno označavanje hijerarhije pojedinih poglavlja.

Rukopis članka treba biti usklađen s gramatikom i pravopisom jezika na koje je rukopis pisan. Upotreba kratica je dopuštena. Standardne kratice nije potrebno dodatno objašnjavati (primjer: mRNA ili ATP). Prilikom upotrebe drugih kratica potrebno je pri put kada se koriste u tekstu navesti puni naziv, a u zagradi kraticu (primjer: Znanstvenici na Institutu Ruđer Bošković (IRB) došli su do slijedećih zaključaka. … IRB danas je jedna od vodećih znanstvenih institucija).

Prilikom navođenja različitih vrsta potrebno je koristiti njihovo latinsko nazivlje prema standardima taksonomije. Dvojni se latinski naziv vrste uvijek piše u kurzivu (primjer: Miš – Mus musculus). Prilikom prvog spominjanja vrste koristi se puni naziv, a u svakoj sljedećoj upotrebi koristi se skraćenica (primjer: M. musculus). Naziv roda uvijek se piše velikim slovom dok se pridjev vrste piše malim slovom (!!!).

Prilikom uporabe naziva različitih gena i proteina potrebno je slijediti standardne smjernice za nazivlje gena i proteina. Nazivlje gena uvijek se piše u kurzivu.

Literatura:
Referentna literatura (najviše do 20 referenci) navodi se na zasebnoj stranici i numerira prema redoslijedu navođenja citata/izvora u tekstu. Citat u tekstu označava se brojčanom oznakom na kraju rečenice (iza točke, bez razmaka). Reference se navode prema Vancouverskoj deklaraciji, uz skraćivanje naslova prema International Periodical Title World Abbreviations kojom se koristi Indeks Medicus. Poželjno je citiranje recentnih izvora i literature ne starije od 5 godina.

Prilozi uz tekst:                                                                                     
Popratne ilustracije predaju se u originalnim zapisima, odnosno digitalizirane u jednom od uobičajenih formata (TIFF, JPEG, u krajnjem slučaju PDF- u rezoluciji 300 dpi-a). Grafikoni se predaju u ispisu, uz mogući predložak u PowerPoint-u, Excel-u i sl. Tablične prikaze, uz ispis željenog izgleda tablice, potrebno je pripremiti i u obliku klasičnog teksta uz korištenje tabulatora. Sve ilustracije potrebno je označiti brojem koji ih povezuje s naznačenim mjestom u tekstu rukopisa. Pripadajući opis slika, tablica i grafikona prilažu se na posebnom listu papira, a trebaju biti što sadržajniji kako bi ilustracije bile razumljive neovisno od čitanja rukopisa. Tekst je uputno opremiti s do 5 ilustracija (slika, grafikona i tablica) ili više ukoliko to zahtjeva priroda rukopisa.

FORMA ČASOPISA

Časopis Gyrus sastoji se od tri dijela: stručnog dijela, stalnih rubrika i dodatka.                
Stručni dio časopisa podijeljen je na 5 dijelova: tema broja, psihijatrija/psihologija, neuroznanost, neurokirurgija i neurologija.

TEMA BROJA. Ovu rubriku uređuje glavni urednik. Glavni urednik na početku akademske godine ili semestra objavljuje teme broja za sve brojeve koji se planiraju publicirati u tekućem razdoblju. Orijentacijski broj radova u ovoj rubrici je od 4 do 5 radova.

PSIHIJATRIJA/PSIHOLOGIJA. Ovu rubriku uređuje član uredničkog kolegija. Teme u njoj mogu biti predložene, ali naglasak se stavlja izvorne ideje autora. Prednost za objavu u ovoj rubrici imat će radovi iz područja: socijalne, biologijske i forenzične psihijatrije, psihoterapije, dječje i adolescentne psihijatrije, alkoholizma i drugih ovisnosti, klinička psihologija i opća psihologija. Orijentacijski broj radova u ovoj rubrici je 4 rada.

NEUROZNANOST. Ovu rubriku uređuje član uredničkog kolegija. Teme u njoj mogu biti predložene, ali naglasak se stavlja izvorne ideje autora. Prednost za objavu u ovoj rubrici imat će radovi iz područja: neurobiologija i neuroanatomija. Posebnu prednost imat će radovi koji povezuju najnovija dostignuća s njihovom implementacijom u praksi (klinici) te radovi koji povezuju neuroanatomske i neurobiološke problematike s najnovijim molekularnim dostignućima na razini gena. Orijentacijski broj radova u ovoj rubrici su 3 do 4 rada.

NEUROLOGIJA. Ovu rubriku uređuje član uredničkog kolegija. Teme u njoj mogu biti predložene, ali naglasak se stavlja izvorne ideje autora. Prednost za objavu u ovoj rubrici imat će radovi iz područja: cerebrovaskularne bolesti, bol, tumori živčanog sustava, paroksizmalni poremećaju svijesti, poremećaji pokreta, demijelinizacijske bolesti SŽS, ataksije, vrtoglavica, spinalni sindromi, neuromišićne bolesti, kognitivni poremećaji i upalne bolesti SŽS. Orijentacijski broj radova u ovoj rubrici su 3 rada.

NEUROKIRURGIJA. Ovu rubriku uređuje član uredničkog kolegija. Teme u njoj mogu biti predložene, ali naglasak se stavlja izvorne ideje autora. Prednost za objavu u ovoj rubrici imat će radovi iz područja: opće neurokirurgije, cerebrovaskularne neurokirurgije, kirurgije hipofize, neurotraumatologije, tumorske neurokirurgije, spinalne kirurgije i neurokirurgije dječje dobi. Orijentacijski broj radova u ovoj rubrici su 2 do 3 rada. U dio časopisa Gyrus pod nazivom stalne rubrike spadaju: Uvodna riječ, urednikov izbor, intervju broja, prikaz kliničkog slučaja, predstavljanje novih knjige, infografike, najave kongresa i simpozija i najave događaja te izvješća o radu SSNZ. Ovaj dio u uređuje glavni urednik. Udio u stranicama ovog dijela časopisa Gyrus ne prelazi 25% ukupnog broja stranica.

U dio časopisa Gyrus pod nazivom dodaci spadaju nastavni tekstovi i suplementi. Sadržajno ovaj dio časopisa ne mora nužno biti vezan uz tematiku stručnog dijela časopisa. U dogovoru s glavnim urednikom, redakcija časopisa i grafički urednik pomoći će svim autorima nastavnih tekstova u osmišljavanju i realizaciji ilustracija i grafika kao popratnih ilustracija uz tekst. Udio u stranicama ovog dijela časopisa ne prelati više od 15% ukupnog broja stranica. Izuzetak čine tekstovi objavljeni kao suplement jer njihov broj stranica ne ulazi u ukupni broj stranica, time omogućujemo svim autorima s povećim brojem stranica objavljivanje uz časopis Gyrus. 

11111111111