Napravljen značajan korak u popularizaciji studentskih sekcija
(0 glasova)

STUDMEF   
Tuesday, 14 June 2005
doktorije napravljen značajan korak u popularizaciji studentskih sekcija. Naime, na inicijativu doc. M. Žiška u statut je ugrađen članak koji  u osnovi predstavlja statutarnu odredbu za osnivanje studentskih sekcija. Naime, postavljena je statutarna osnova za imenovanje pojedinih nastavnika kao voditelja pojedinih sekcija. Na ovaj je način postupak osnivanja studentskih sekcija značajno pojednostavljen.
Za početak je dovoljno da se okupi grupa studenata koji su zainteresirani za određeno područje medicine (kao primjer uzmimo kirurgiju). Nakon što  "pronađu"  zainteresiranog i motiviranog voditelja - nastavnika (docenta ili profesora na katedri za kirurgiju) koji im može pomoći u provođenju plana i programa studentske kirurške sekcije tada se Studentskom Zboru šalje zahtjev da se prodekanu za nastavu podnese prijedlog za imenovanje "izabranog" nastavnika. Nakon postizanja suglasnosti prodekan za nastavu predlaže Vijeću fakulteta da imenuje dotičnog nastavnika voditeljem studentske sekcije.
Prema odredbama dotičnog članka moguće je isto tako i da nastavnici pojedinih katedara potaknu osnivanje studentske sekcije. U tom se slučaju nakon formiranja određene sekcije formalno podnosi zahtjev prodekanu za nastavu da predloži vjeću imenovanje dotičnog nastavnika voditeljem studentske sekcije (primjer takve mogućnosti je upravo aktualan u slučaju postupka osnivanja pedijatrijske studentske sekcije).