Pravilnik o dodjeli dekanove nagrade
(11 glasova)

Doc   
Sunday, 04 November 2007

Na temelju članka 154. Statuta Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (u daljnjem tekstu: Fakultet), Fakultetsko vijeće, na sjednici održanoj dana 30.siječnja  2007. godine donosi

 

PRAVILNIK O DIPLOMSKOM STUDIJU


o dodjeli dekanove nagrade

Dekanova nagrada za uspjeh u studiju

Članak 80.

 Dekanova nagrada za uspjeh u studiju uvodi se radi poticanja što većeg uspjeha u studiju i priznanja najboljim studentima odnosno diplomiranim doktorima medicine koji su postigli najbolji uspjeh za svaku (I. do VI.) godinu studija.

  Nagrada se sastoji od povelje i novčanog iznosa.

  Sadržaj i oblik povelje utvrđuje dekan. Novčani iznos utvrđuje dekan najviše do  iznosa za koji se na plaća porez na dohodak.


Uvjeti za dodjelu nagrade

Članak 81.

    Nagrada se dodjeljuje studentu koji je u prethodnoj godini studija postigao najbolji uspjeh u polaganju ispita, uz sljedeće uvjete:

-da u toj godini studija nije ponavljao niti jedan ispit;

-da tijekom studija nije ponavljao niti jednu godinu studija;

-da je položio sve ispite iz prethodne godine studija;

-da ima najbolji prosjek ocjena u toj godini studija.

    Ako uvjetima iz stavka 1. ovog članka udovoljava više studenata, svi studenti dobivaju dekanovu nagradu.

    Istome studentu nagrada se u pravilu može dodijeliti samo jedanput u tijeku cijelog studija.

 

Postupak za dodjelu nagrade

Članak 82.

Dekan imenuje peteročlano Povjerenstvo za odabir najboljeg studenta. Prodekan za nastavu, glavni tajnik Fakulteta i voditelj Odsjeka za nastavu su po dužnosti članovi Povjerenstva. Preostala dva člana čine jedan nastavnik Fakulteta i jedan student iz redova dobitnika ove nagrade u prethodnoj akademskoj godini. Sastav Povjerenstva i vrijeme na koje se ono imenuje utvrđuje dekan odlukom o imenovanju.

Povjerenstvo na temelju ispisa iz matične knjige studenata i mjerila propisanih u članku 81. ovog Pravilnika dostavlja dekanu popis studenata predloženih za dodjelu nagrade.

Konačnu odluku o dodjeli nagrade donosi dekan, a ta odluka se objavljuje na oglasnoj ploči i web stranici Fakulteta najkasnije do 31. listopada tekuće godine.

 

Pravo na žalbu

Članak 83.

Student ili doktor medicine koji smatra da je povrijeđeno njegovo pravo na dodjelu nagrade ima pravo uložiti prigovor dekanu u roku 8 dana od dana objave odluke na oglasnoj ploči i web stranici Fakulteta.

Dekan u roku 15 dana od dana primitka prigovora donosi konačnu odluku o nagradi.

O konačnoj odluci o dodjeli nagrade izvještava se Fakultetsko vijeće.

 

Svečana dodjela nagrada

Članak 84.

Nagrade uručuje dekan na svečanoj sjednici Fakultetskog vijeća, koja se održava u povodu obilježavanja Dana Fakulteta.

 

Dekanova nagrada za opći doprinos radu i ugledu Fakulteta

Članak 85.

(1) Za uspješan rad i doprinos ugledu Fakulteta dekan dodjeljuje nagrade i priznanja zaposlenicima, studentima i ostalim zaslužnim pojedincima u obliku i na način utvrđen posebnom odlukom Dekanskog kolegija. (2) Uspješni studenti se mogu natjecati za nagrade iz stavka 1. ovog članka na temelju izvannastavnih aktivnosti na Fakultetu ili u ime Fakulteta.

Dekanove i Rektorove nagrade za znanstveni rad studenata

Članak 77.

Dekanova nagrada je godišnja nagrada za najbolji znanstveni rad studenata.

Dekanove nagrade se dodjeljuju za jedan do tri najbolja znanstvena rada studenata u svakom od sljedećih znanstvenih polja: temeljne medicinske znanosti,  kliničke znanosti te javno zdravstvo.

Prijedlog za dodjelu Dekanovih nagrada sastavlja Povjerenstvo za znanstveni rad studenata.

Studenti kojima je dodijeljena Dekanova nagrada ujedno su kandidati Fakulteta za dodjelu Rektorove nagrade.

 

Članak 76.

Fakultetsko vijeće, na prijedlog dekana, imenuje predsjednika i članove Povjerenstva za znanstveni rad studenata, s trogodišnjim mandatom.

Prodekan za znanost i prodekan za diplomsku nastavu su po službenoj dužnosti članovi Povjerenstva za znanstveni rad studenata.

Jedan član Povjerenstva mora biti predstavnik studenata.

Povjerenstvo prima, ocjenjuje i odobrava prijedloge za izradu znanstvenog rada studenta, a jedanput godišnje sastavlja prijedlog za dodjelu godišnjih (Dekanovih i Rektorovih) nagrada za najbolji znanstveni rad studenata.

Dekan, na prijedlog Povjerenstva za znanstveni rad studenata, donosi pravilnik o mjerilima i postupku pri dodjeli godišnjih Dekanovih i Rektorovih nagrada za najbolji znanstveni rad studenata.

Članak 91.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj ploči Tajništva Fakulteta.

 

Broj: 02-61/1-2007.

Zagreb,  30.siječnja 2007. god.

Dekan:

                                                                              Prof. dr. sc. Nada Čikeš

 

Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči Fakulteta dana  06. veljače 2007. god.

Tajnik:

                                                                                 Darko Bošnjak, dipl.iur.